“Thay vì lo lắng, hãy cầu nguyện. . . Thật diệu kỳ khi Đấng Christ thay thế cho sự lo lắng trong tâm điểm đời sống bạn.” Phi-líp 4:6-7 (The Message)

Điều gì sẽ là tâm điểm của đời sống bạn?

Nói cách khác đi, bạn sẽ sống cho ai hoặc sống cho điều gì? Bạn có rất nhiều lựa chọn. Bạn có thể tập trung đời sống của mình vào nghề nghiệp, một môn thể thao, một sở thích, việc kiếm tiền hoặc vui chơi.

Không có gì sai với bất kỳ điều nào kể trên. Tất cả đều được cả, nhưng tất cả đều không phải là tâm điểm tốt cho đời sống của bạn. Bạn cần một điều gì đó ở trung tâm đời sống mình, mà tuyệt đối không bao giờ thay đổi, không bao giờ có thể bị cất đi khỏi. Bởi vì nếu trung tâm của bạn có thể bị cất đi, lúc nào bạn cũng sẽ bị căng thẳng vì biết rằng mình có thể mất đi sự bảo đảm. Đó là lý do tại sao bạn cần tập trung đời sống mình vào một điều gì đó không thay đổi và chắc chắn.

Chỉ có một điều duy nhất mà bạn có thể đặt làm trung tâm cho đời sống mình, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi và mạnh mẽ để có thể giữ vững bạn suốt đời sống, đó là Chúa Jêsus Christ.

Bạn có nhớ một món đồ chơi ngày xưa tên là Superball không? Khi bạn dội nó trên mặt đất, nó sẽ nảy lên cao hàng chục mét. Tại sao vậy? Vì trung tâm của Superball là một cốt lõi đặc chắc, chứ không mềm nhão như trung tâm của một quả banh tennis. Lõi rắn của nó khiến cho nó có khả năng bật lên cao.

Khi cốt lõi của bạn vững chắc trong Chúa, bạn cũng có khả năng bật nảy cao. Bạn thoát khỏi căng thẳng nhanh hơn. Bạn phục hồi từ các vấn đề khó khăn nhanh hơn. Bạn hồi phục từ những đau khổ nhanh hơn. Bạn thoát khỏi khủng hoảng nhanh hơn. Bạn có một cái gì đó vững chắc trong đời sống mà không thay đổi và bạn bớt lo lắng hơn.

Kinh Thánh nói trong Phi-líp 4:6-7 rằng, “Thay vì lo lắng, hãy cầu nguyện. . . Thật diệu kỳ khi Đấng Christ thay thế cho sự lo lắng trong tâm điểm đời sống bạn.”

Một trong những cách để biết rằng Chúa Jêsus đang là tâm điểm của đời sống bạn là việc bạn bớt lo lắng hơn. Bất cứ khi nào bạn bắt đầu lo lắng, thì đó phải là một dấu hiệu cảnh báo, một dấu báo động rằng: “Tôi đang để một người nào hoặc một điều gì đó trở thành trung tâm của đời sống mình thay vì Chúa”. Nếu bạn để một người làm trung tâm cuộc đời mình, bạn sẽ bị căng thẳng vì biết rằng người đó có thể bước ra khỏi đời sống bạn hoặc thậm chí là qua đời. Việc biết rằng trung tâm của mình không được bền vững sẽ mang lại căng thẳng không ngừng.

Vì vậy, điều gì đang ở trung tâm của đời sống bạn? Nếu đó là thị trường chứng khoán, con cháu bạn, hoặc cuộc sống hẹn hò của bạn - một cái gì đó không phải là Chúa Jêsus - thì bạn sẽ bị căng thẳng. Nhưng nếu Chúa Jêsus là tâm điểm, bạn sẽ được phước hạnh.

Sự lựa chọn là ở nơi bạn: Bạn sẽ sống một cuộc đời lấy mình làm trung tâm hay lấy Chúa làm tâm điểm? Hãy làm quyết định đó ngày hôm nay.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn nghĩ về điều gì nhiều nhất? Điều đó nói gì về các ưu tiên của bạn?

2.    Tại sao bạn nghĩ rằng bạn được phục hồi nhanh hơn từ nghịch cảnh khi đời sống bạn tập trung vào Chúa Jêsus?

3.    Nếu bạn sống một đời sống để Chúa là tâm điểm, bạn nghĩ rằng mọi người sẽ để ý thấy được những thay đổi nào nơi bạn?

 

Bạn sẽ theo Chúa Jêsus hôm nay chứ?

Đức Chúa Trời đã chứng tỏ sự nhân lành của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép rằng: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy nơi Chúa để Ngài thực hiện lời hứa về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này: "Lạy Đức Chúa Trời, con tin Chúa Jêsus Christ là Con của Ngài. Con xưng nhận rằng mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi của con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa của con và theo Ngài từ hôm nay. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý muốn Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen."

 

 


ARE YOU GOD-CENTERED OF SELF-CENTERED

BY RICK WARREN —

“Instead of worrying, pray . . . It’s wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of your life.”  Philippians 4:6-7 (The Message)

What will be the center of your life?

In other words, who or what are you going to live for? You have a lot of options. You can center your life around a career, a sport, a hobby, making money, or having fun.

There’s nothing wrong with any of these things. They’re all fine, but they all make a lousy center for your life. You need something at the center of your life that is absolutely unchanging, that can never be taken away from you. Because if your center can be taken away, you will always be under stress, knowing you could lose your security. That’s why you need to center your life on something that is unchanging and secure.

There’s only one thing you can put at the center of your life that will never change and is strong enough to sustain you through life: Jesus Christ.

Do you remember an old toy called a Superball? When you bounced it on the ground, it would go dozens of feet into the air. Why? Because the center of a Superball was a tightly compacted, solid core, not a mushy center like a tennis ball. Its solid core gave it bounce-ability.

When your core is solid in God, you also have bounce-ability. You bounce back from stress faster. You bounce back from problems faster. You bounce back from grief faster. You bounce back from crisis faster. You have something solid in your life that doesn’t change, and you worry less.

The Bible says in Philippians 4:6-7, “Instead of worrying, pray . . . It’s wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of your life” (The Message).

One of the ways you know that Jesus is at the center of your life is you worry less. Any time you start worrying, it should be a red flag, a warning sign that says, “I’ve allowed someone or something to become the center of my life instead of God.” If you make a person the center of your life, you’ll be under stress because you know that person can walk out of your life or even die. Knowing your center isn’t secure brings constant stress.

So what’s at the center of your life? If it’s the stock market, your grandchildren, or your dating life—something other than Jesus—you’ll be stressed. But if Jesus is at the center, you’ll be blessed. 

The choice is yours: Are you going to live a life that is self-centered or God-centered? Make the decision today.

Talk It Over

1.    What do you think about the most? What does that say about your priorities?

2.    Why do you think you bounce back faster from adversity when your life is centered on Jesus?

3.    If you were to live a God-centered life, what changes do you think people would notice in you?

Will you follow Jesus today?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, pray this simple prayer: "Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."