“Mỗi một người nên dùng ân tứ đã nhận lãnh để phục vụ người khác, như một người quản trị giỏi, khéo quản trị các sự ban cho khác nhau của Đức Chúa Trời.” IPhi-e-rơ 4:10

Bạn sẽ đóng góp gì với cuộc sống của mình? Bạn có định sử dụng những ân tứ và khả năng Chúa ban để mang lại lợi ích cho mình hoặc cho người khác không?

Kinh Thánh nói rằng: “Mỗi một người nên dùng ân tứ đã nhận lãnh để phục vụ người khác, như một người quản trị giỏi, khéo quản trị các sự ban cho khác nhau của Đức Chúa Trời.” IPhi-e-rơ 4:10

Chúa đã dựng nên bạn để bạn có thể tạo ra một sự khác biệt. Ngài đã tạo dựng bạn để góp một phần vào thế giới này. Bạn không được sinh ra trên đất chỉ để choán chỗ, để sử dụng những tài nguyên, để về hưu rồi qua đời. Chúa đã định dạng cho bạn cách độc đáo để bạn có thể góp phần một cách độc đáo.

Bạn cần tự hỏi mình rằng: “Dựa vào cách Đức Chúa Trời đã dựng nên tôi, điều nào mà tôi có thể đóng góp tốt nhất? Làm thế nào để tôi có thể tạo nên được sự khác biệt?”

Trong Kinh Thánh, người Sa-ma-ri nhân lành là một thí dụ về một người đã nhận được lợi ích trong đời sống mình để có thể đóng góp. Bạn vẫn nhớ câu chuyện đó chứ? Một người bị cướp bóc trên đường từ Giê-ru-sa-lem đến thành Giê-ri-cô. Người đã bị đánh đập, cướp bóc hết đồ đạc và bị bỏ mặc gần chết bên lề đường. Người đầu tiên đi ngang qua nhìn thấy là một nhà lãnh đạo tôn giáo, người này không có khoảng thời gian dư ra trong cuộc sống của mình. Người ấy đang vội vã và chỉ nói rằng, "Tôi không có thời gian để giúp người này." Và cứ như thế bước qua.

Một nhà lãnh đạo tôn giáo khác đi ngang qua. Ông nói rằng, “Tôi đã có chương trình riêng rồi. Tôi có những mục tiêu và tham vọng của riêng mình. Tôi quá bận rộn. Dù sao thì tôi cũng không muốn dính líu đến người bị thương đó.” Và ông đi ngang qua người đang nằm chờ chết.

Người thứ ba xuất hiện, và ông có mọi lý do để bỏ qua. Ông là người Sa-ma-ri, và người Sa-ma-ri và người Do Thái ghét nhau. Nhưng dù thế ông đã dừng lại. Ông đặt người hoàn toàn xa lạ này lên con lừa của mình, đưa người đến quán trọ gần nhất và nói với người quản lý đại loại như sau: “Xin cho ông ấy thức ăn, quần áo mặc, giúp ông ấy phục hồi sức khỏe, và tôi sẽ trả hết chi phí.”

Lần cuối cùng bạn giúp đỡ một người đang gặp khó khăn là vào khi nào? Nếu đã quá lâu đến nỗi thậm chí bạn không còn nhớ nổi, có lẽ bạn không có thời gian dư ra trong đời sống mình. Nhưng người Sa-ma-ri này đã làm được. Người ấy có thời gian trống; người ấy đi sớm và đã có đủ thời gian dừng lại trên đường để giúp đỡ một người có cần. Người có tài chính dự phòng để có thể cho đi tiền của. Và người có đủ sức lực để có thể giúp đỡ vì người không bị căng thẳng.

Mỗi ngày trong đời sống mình, bạn đi ngang qua những người mà bạn có thể giúp đỡ. Nhưng nếu bạn đã quá sức và chỉ tập trung vào mình, bạn sẽ không thể dừng lại để giúp đỡ bất kỳ ai cả. Bạn không thể nào góp phần vào được.

Suy cho cùng, trên đời chỉ có hai nhóm người: người cho đi và người nhận lãnh. Bạn sẽ là người nào?

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Chúa đã ban cho bạn có những khả năng độc đáo nào? Bạn đang sử dụng chúng như thế nào để đem phước hạnh đến cho người khác?

2.    Nền văn hóa đang cố thuyết phục bạn để trở thành người nhận lãnh thay ban cho như thế nào?

3.    Bạn có thể xây dựng cho mình có được khoảng trống dự phòng trong đời sống qua những cách nào để có thể tập trung vào người khác thay vì vào chính mình?

 

 


WHAT WILL BE YOUR CONTRIBUTION?

BY RICK WARREN —

“God has given each of you some special abilities; be sure to use them to help each other, passing on to others God’s many kinds of blessings.”  1 Peter 4:10 (TLB)

What will be the contribution of your life? Are you going to use your God-given talents and abilities to benefit yourself or other people?

The Bible says, “God has given each of you some special abilities; be sure to use them to help each other, passing on to others God’s many kinds of blessings” (1 Peter 4:10 TLB).

God wired you to make a difference. He wired you to make a contribution in this world. You were not put on this Earth just to take up space, use resources, retire, and die. God uniquely shaped you so you can make a unique contribution.

You need to ask yourself, “Based on how God wired me, what is the greatest contribution I can make? How can I make a difference?”

In the Bible, the Good Samaritan is an example of someone who had margin in his life so that he could make a contribution. Remember the story? A guy was mugged on his way from Jerusalem to Jericho. The attackers beat him up, robbed him of all his stuff, and left him for dead at the side of the road. The first guy who came walking by and saw him was a religious leader who had no margin in his life. He was in a hurry and basically said, “I don’t have time to help this guy.” And he walked on.

Another religious leader walked by. He said, in effect, “I’ve got my own agenda. I’ve got my own goals and ambitions. I’m too busy. I don’t want to be associated with that guy anyway.” And he walked past the dying man.

The third guy came along, and he had every reason to pass. He was a Samaritan, and the Samaritans and Jews hated each other. But he stopped anyway. He put this total stranger on his donkey, took him to the nearest hotel, and told the manager something like this: “You feed him, you clothe him, you restore him to health, and I’ll pay for it.”

When was the last time you helped someone in need? If it’s been so long you don’t even remember, you probably don’t have any margin in your life. But this guy did. He had time margin; he left early enough to stop along the way to help somebody in need. He had financial margin; he was able to give away his money. And he had energy margin; he was able to help because he wasn’t stressed out.

Every day of your life, you walk by people you could help. But if you’re overloaded and only focused on your own life, you can’t stop to help anybody. You can’t make a contribution.

When you boil it all down in life, there are only two kinds of people: givers and takers. Which are you going to be?

Talk It Over

  • What unique abilities has God given you? How are you using them to bless others?
  • How does culture try to convince you to be a taker instead of a giver?
  • In what ways can you build margin into your life so that you are focused on other people and not yourself?