0133“Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Jêsus đã có” (Phi-líp 2:4-5 BHĐ).

Khi gặp xung đột, cách phản ứng yêu thương, giống Đấng Christ để giải tỏa căng thẳng là tìm cách để hiểu đối phương trước khi cố gắng thuyết phục họ hiểu mình. Hãy cố gắng để hiểu những gì người đó nghĩ và nói trước khi tìm cách thuyết phục họ hiểu bạn.

Bạn không thể mong đợi người ta hiểu mình nếu không chịu hiểu họ. Kinh Thánh chép, “Trả lời trước khi nghe, đó là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm như vậy” (Châm 18:13). Thông thường, chúng ta bận rộn tìm cách thuyết phục người khác nhìn theo quan điểm của mình đến nỗi không chịu dừng lại để lắng nghe những gì họ muốn nói.

Đó là lý do bạn cần nói với họ rằng, “Anh nói trước đi.” Rồi sau khi họ đã chia sẻ cảm nghĩ của họ, bạn mới nói, “Để xem tôi hiểu có đúng không, ý anh muốn nói rằng (trình bày cho họ điều bạn hiểu là ý họ đang muốn truyền đạt). Tôi nói vậy có đúng không?” Điều đó cho họ cơ hội để chỉnh sửa lại và không chỉ được hiểu mà còn có cảm giác được hiểu.

Tìm cách để hiểu đối phương trước còn cho phép bạn nhìn nhận bằng quan điểm của người đó. Phi-líp 2:4-5 chép, “Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Jêsus đã có”

Chúng ta đang ở trong một cơn đại dịch với nhiều cuộc tranh luận căng thẳng xung quanh vấn đề tìm ra phương cách tốt nhất để tiếp tục tiến về phía trước. Mỗi người đều có quan điểm riêng của mình nhưng dường như không ai chịu nghe ai.

Chúng ta chỉ thấy cái nhìn phiến diện của riêng mình. Nếu không chịu hiểu và nhìn nhận quan điểm của những người khác, bạn sẽ không thấy được sự tổn thương của họ. Bạn sẽ không thấy được nỗi sợ hãi, niềm đau hay là sự bất công họ đang đối diện.

Chúa Giê-xu không làm như vậy. Ngài luôn nhìn ra xa hơn bản thân để thấy được nhu cầu của những người khác. Ngay cả khi đang bị treo trên thập tự giá Ngài cũng nghĩ đến bạn.

Thật không dễ để nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình, đó không phải là bản chất của chúng ta. Từ trong bản chất, bạn là một người xem mình là trung tâm, tôi cũng vậy! Nếu được tự do hành động, tôi sẽ luôn bảo vệ bản thân trước khi bảo vệ những người khác.

Chỉ duy Chúa Giê-xu có thể làm thay đổi cái nhìn của tôi – cũng như của bạn. Chỉ duy Chúa Giê-xu có thể khiến bạn quan tâm đến những sở thích của người khác hơn sở thích của chính bạn.

Khi bạn mặc lấy tính cách của Đấng Christ, ước muốn hiểu người trước khi tìm cách để người hiểu mình sẽ trở nên tự nhiên hơn. Chỉ khi đó, khi bạn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình, bạn mới có thể giải quyết xung đột.

Suy ngẫm và Áp dụng

1.      Bạn muốn một người nào đó phản ứng thế nào khi bạn cố gắng làm cho họ hiểu bạn và những gì bạn muốn nói? Bạn có phản ứng giống như vậy với những người khác không?

2.      Bạn có hay bắt gặp chính mình đang nghĩ xem tiếp theo sẽ nói thế nào thay vì thực sự lắng nghe người khác không? Vì sao sự cám dỗ này lại mạnh mẽ đến như vậy?

3.      Nếu bạn thực sự quan tâm đến người đang nói chuyện với mình hơn là tìm cách thuyết phục họ hiểu ý mình, bạn có thể làm gì để thay đổi cách nói chuyện trong cuộc đối thoại?


 

Seek to Understand Before Being Understood

BY RICK WARREN — 

“Don’t look out only for your own interests, but take an interest in others, too. You must have the same attitude that Christ Jesus had.” Philippians 2:4-5 (NLT)

When you’re in conflict, the loving and Christlike way to defuse the tension is to seek to understand before seeking to be understood. Try to figure out what the other person is thinking and saying before you start trying to convince them convince them of your side. You cannot hope to be understood until you are willing to do the same for others. The Bible says, “A person who answers without listening is foolish and disgraceful” (Proverbs 18:13 ICB). We are often so busy trying to get people to see it our way that we don’t stop to listen to what they are saying.

That’s why you need to say, “You go first.” And then, after they’ve shared, you say, “Now, let me see if I understand. You’re saying (repeat to them what you understood they were communicating to you). Did I get this right?” That gives them a chance to correct and not just be understood but also feel understood. Seeking to understand first also allows you to see the other person’s perspective. Philippians 2:4-5 says, “Don’t look out only for your own interests, but take an interest in others, too. You must have the same attitude that Christ Jesus had” (NLT).

We’re in the thick of a pandemic filled with a lot of heated discussion around the best way to move forward. Everyone has their own perspective, but it seems like no one is willing see anyone else’s perspective. All we can see is our own side of things. If you’re not willing to seek to understand and acknowledge other perspectives, you’re not going to be able to see the hurt of other people. You won’t see their fear, their pain, or the injustice they’ve faced.

That is not the way of Jesus Christ. He was always looking beyond himself to the needs of others. Even on the cross, he was thinking of you. It’s not easy to think of others before yourself. It certainly isn’t natural. You are, by nature, a self-centered person. So am I! Left to my own devices, I will always choose to look out for myself before I look out for others.

Only Jesus can change my perspective—and yours. Only Jesus can make you more interested in someone else’s interests than in your own. When you take on the character of Christ, the desire to understand before being understood becomes more natural. Only then can you work through conflict as you think of others before yourself.

Talk It Over

1.      How do you want someone to respond when you are trying to get them to understand you and what you’re saying? Do you do the same for others?

2.      Do you find yourself thinking about what you’re going to say next instead of truly listening to someone? Why can this be such a strong temptation?

3.      If you truly care more about the person you’re talking to than getting your point across, how might you change the way you have conversations?