0132“Đức Chúa Trời ôi! Xin tra xét con và biết lòng con; xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con; thử xem con có lối ác nào không, và dẫn con vào con đường đời đời” (Thi 139:23-24 BHĐ).

Một trong những chiến lược hiệu quả nhất để giải tỏa xung đột cũng chính là việc làm đáng sợ nhất, đó là cầu xin Chúa cho bạn thấy rõ về chính mình. “Đức Chúa Trời ôi! Xin tra xét con và biết lòng con; xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con; thử xem con có lối ác nào không, và dẫn con vào con đường đời đời” (Thi 139:23-24 BHĐ).

Khi xung đột, bạn thể hiện đủ thứ cảm xúc và nhận thức sai lầm. Trách nhiệm của bạn là cầu xin Chúa chỉ ra những sự thiếu sót của chính bạn – chứ không phải sự thiếu sót của chồng/vợ bạn, con bạn, đồng nghiệp, bạn của bạn hay là hàng xóm của bạn.

Bạn cầu xin Chúa cho bạn thấy rõ bất kỳ sự sai trật nào trong bạn rồi dẫn bạn vào con đường đúng đắn. Khi bạn thật tâm dâng lên Chúa những lời cầu nguyện trong Thi 139, Đức Chúa Trời sẽ chỉ cho bạn con đường đúng đắn.

Ngài sẽ không đùa giỡn với bạn và Ngài luôn luôn tha thứ - ngay cả khi Ngài chỉ ra rằng một phần nan đề trong cuộc xung đột là do bạn mà ra.

Khi Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn thấy tội lỗi trong đời sống bạn, bạn phải chịu trách nhiệm về nó. Và điều đó có thể có nghĩa là bạn cần nói về nó trong cuộc đối thoại với người kia.

Điều đó còn có nghĩa là bạn phải hòa thuận với Chúa. Việc của bạn là phải thừa nhận phần lỗi của mình trong cuộc xung đột, do thành kiến, sự vô tâm, thiếu chín chắn, vô ý, v.v. của bạn gây ra.

Trong bài Giảng trên Núi, Chúa Giê-xu đã khẳng định điều này bằng lối nói ngoa dụ. Trong Mat 7:3-5, Ngài phán rằng, “Sao con thấy cái dằm trong mắt anh em, mà lại không thấy cây đà trong mắt mình? 4Sao con có thể bảo anh em: 'Để tôi lấy cái dằm khỏi mắt anh,’ trong lúc cây đà vẫn còn nằm trong mắt mình? 5Hỡi kẻ đạo đức giả! Trước hết hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dằm khỏi mắt anh em được.”

Chỉ trích lẫn nhau sẽ không bao giờ giải quyết được xung đột. Trước hết bạn phải nhìn lại mình và cầu xin Chúa ban cho bạn sự khôn ngoan để nhìn nhận tội lỗi của mình và chịu trách nhiệm về nó.

Việc đó không hề dễ dàng nhưng luôn là sự chọn lựa đúng đắn.

Câu hỏi suy ngẫm và áp dụng

1.      Có cuộc xung đột mang tính cá nhân nào bạn cần Chúa chỉ cho bạn thấy rõ phần trách nhiệm của mình? Vì sao bạn vẫn chưa cầu xin Chúa điều đó?

2.      Thi 139:24 nói đến “con đường đời đời” – theo bạn, con đường đó là gì?

3.      Vì sao ta nhất định phải dùng Thi 139:23-24 để cầu nguyện, nhất là trước khi bạn bước vào một cuộc đối thoại căng thẳng?


 

What’s Your Part in the Conflict?

BY RICK WARREN — 

“Search me, God, and know my heart; test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me,  and lead me in the way everlasting.” Psalm 139:23-24 (NIV)

One of the best strategies for de-escalating conflict is also one of the scariest things you can do: Asking God to give you a clear picture of yourself. “Search me, God, and know my heart; test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting” (Psalm 139:23-24 NIV).

When you’re in conflict, you bring all kinds of emotions and misconceptions to the table. Your responsibility is to ask God to point out your own shortcomings—not the shortcomings of your spouse, your kid, your colleague, your friend, or your neighbor.

You ask God to make clear to you anything in you that is wrong and then lead you on the path that is always right. When you genuinely pray those verses from Psalm 139, God will show you the right way. He’s not going to play games with you, and he always forgives—even when he points out that part of the problem in the conflict is you.

As God reveals to you the sin in your life, you must take responsibility for it. And that may mean you need to bring it up in conversation with the other person. It always means you get right with God. Your job is to admit any part of the conflict that was caused by your bias, insensitivity, immaturity, or negligence—or any other reason.

Jesus made this point by using hyperbole in the Sermon on the Mount. He says in Matthew 7:3-5, “And why worry about a speck in the eye of a brother when you have a board in your own? Should you say, 'Friend, let me help you get that speck out of your eye,’ when you can’t even see because of the board in your own? Hypocrite! First get rid of the board. Then you can see to help your brother” (TLB).

Pointing the finger will never resolve conflict. You must first look at yourself and ask God for wisdom to recognize your sin and take responsibility for it.

It will never be easy, but it will always be the right choice.

Talk It Over

1.      In what personal conflict do you need God to give you a clear picture of your responsibility? Why haven’t you asked God for that yet?

2.      Psalm 139:24 refers to “the way everlasting”—what do you think that is?

3.      Why is it so important to pray Psalm 139:23-24, especially before you have any difficult conversations?