“Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trọn vẹn, vững vàng vì người tin cậy nơi Ngài.” (Ê-sai 26:3)

Khi Chúa đem bạn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, có lẽ là bạn muốn sự thay đổi diễn ra thật nhanh chóng. Bạn muốn một sự biến đổi ngay lập tức–một sự lột xác hoàn toàn trong một tiếng đồng hồ. Nhưng Chúa không vội vàng vì Ngài quan tâm đến việc phát triển tính cách của bạn hơn.

Có lần có người bảo tôi rằng, “Rick ơi, tôi cảm thấy đời sống của tôi đầy dẫy những khó khăn, và tôi sắp chết chìm trong cơn lụt đó.” Khi ông nói điều đó, câu Kinh Thánh đầu tiên đến trong đầu tôi là về Nô-ê và trận nước lụt: “Nước từ từ rút khỏi mặt đất; hết một trăm năm mươi ngày… chiếc tàu hạ xuống.” (Sáng 8:3-4). Nước lụt đã không biến mất ngay lập tức, và tôi biết những vấn đề khó khăn của người này cũng sẽ không biến mất ngay. Thay đổi có tính cách lâu dài cần phải mất thời gian.

Sự thật ở đây là, tăng trưởng xảy ra dần dần từng chút một trong suốt đời sống của bạn. Sự tăng trưởng không xảy ra trong một bước hay qua một bước nhảy vọt. Nó thậm chí không đến từ một quyết định đơn lẻ. Nó xảy ra qua việc thay đổi dần dần. Nó xảy ra qua sự nên thánh – một tiến trình mà Chúa làm cho bạn lớn lên.

Sứ đồ Phao-lô nói rằng, “Tôi tin chắc điều này, Đấng đã bắt đầu làm một việc tốt lành trong anh chị em cũng sẽ tiếp tục việc ấy cho đến ngày Chúa Cứu Thế Jêsus trở lại.” (Phi-líp 1:6).

Công việc tốt lành của Chúa ở trong bạn bắt đầu với một cam kết có ý thức, vào chính lúc bạn nói rằng, “Vâng, con đồng ý. Con không muốn bị vướng mắc trong một cuộc sống tốt; con muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn. Con muốn tất cả những gì Chúa dành cho con. Con muốn phần đời còn lại của con sẽ là phần tốt đẹp nhất của đời sống con.”

Ê-sai 26:3-4 nói về cam kết đó rằng, “Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trọn vẹn, vững vàng vì người giữ lòng tin cậy nơi Ngài.  Vậy nên hãy tin cậy Chúa luôn luôn, vì Ngài là vầng đá muôn đời của chúng ta.”

Bạn có muốn được trọn vẹn và vững vàng không? Hãy đặt tâm trí của mình nơi Chúa, và “giữ lòng tin cậy nơi Ngài.”

Khi bạn hiểu được rằng Chúa “sẽ tiếp tục việc ấy cho đến ngày Chúa Cứu Thế Jêsus trở lại,” bạn sẽ kiên nhẫn hơn nhiều trong tiến trình lâu dài của việc chuyển từ một cuộc sống tốt đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Nếu bạn từng tham gia vào kế hoạch giảm cân hay làm giàu nhanh chóng, sự thay đổi nhanh chóng nào mà bạn đã bắt mình phải thực hiện? Kết quả ra sao?

2.    Bạn sẽ đưa ra lời khuyên nào đến một người mà bạn đang hy vọng sẽ thấy được sự cải thiện ngay lập tức trong tình trạng hiện tại của họ?

3.    Sau khi đọc bài tĩnh nguyện này, bạn nghĩ rằng Chúa đang kêu gọi bạn kiên nhẫn chờ đợi Ngài đem đến sự thay đổi trong những lãnh vực nào?

 

 

 

 

 


WHY CHANGE DOESN’T HAPPEN INSTANTLY

By Rick Warren —

“People with their minds set on you, you keep completely whole, steady on their feet, because they keep at it and don't quit” (Isaiah 26:3 The Message).

As God moves you toward the better life, you may want change to happen fast. You want instant transformation—a total makeover in an hour. But God is not in a hurry because he’s more interested in growing your character.

A man once told me, “Rick, I feel like my life is flooded with problems, and I’m about to drown in the flood.” When he said that, the first verse that came to my mind was about Noah and the flood: “The floodwaters gradually receded from the earth. After 150 days . . . the boat came to rest” (Genesis 8:3-4 NLT). The flood didn’t disappear instantly, and I knew this man’s problems wouldn’t either. Lasting change takes time.

The truth is, growth happens little by little over your lifetime. Growth doesn’t happen in a single step or a single leap. It doesn’t even come from a single decision. It happens through incremental change. It happens through sanctification—the process by which God grows you up.

The Apostle Paul said, “I am certain that God, who began the good work within you, will continue his work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns” (Philippians 1:6 NLT).

God’s good work within you starts with a conscious commitment, that moment you say, “Okay, I’m in. I don’t want to be stuck in a good life; I want the better life. I want all God has for me. I want the rest of my life to be the best of my life.”

Isaiah 26:3-4 talks about that commitment: “People with their minds set on you, you keep completely whole, steady on their feet, because they keep at it and don’t quit. Depend on God and keep at it because in the Lord God you have a sure thing” (Isaiah 26:3-4 The Message).

Do you want to be whole and steady? Set your mind on God, and “keep at it and don’t quit.”

When you understand that God “will continue his work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns,” you’ll be much more patient in the long process of moving from a good life to the better life.

Talk It Over

- Whether you participated in a lose-weight-fast or get-rich-quick scheme, what quick change have you tried making yourself? What was the outcome?

- What advice would you give to a friend who hopes to see instant improvement in their current circumstances?

- After reading this devotional, in what areas do you think God is calling you to patiently wait on him to bring about change?