“Chúng ta sẽ không còn bị dồi dập, trôi giạt cuốn theo luồng gió của sự giảng dạy mới lạ. Chúng ta sẽ không còn bị lung lạc bởi những kẻ lừa dối khéo dẫn dụ người ta vào đường lầm lạc.” (Êph 4:14).

Một trong những sức hủy phá mạnh mẽ nhất của thiên nhiên là gió. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh dùng gió như một ẩn dụ cho rất nhiều điều. Có những cơn gió của thử thách, hoạn nạn, xung đột, và cám dỗ. Nhưng Chúa cho chúng ta có thể chống lại mỗi cơn gió đó.

Ê-phê-sô 6:13 nói rằng, “Hãy mang lấy toàn bộ khí giới của Ðức Chúa Trời, để anh chị em có thể chống cự trong thời của bọn gian ác, và sau khi đã làm xong mọi sự, anh chị em vẫn được đứng vững vàng.”

Từ chống cự có nghĩa là “không bị hư hại bởi sức hủy phá.”  Một trong những cách tốt nhất để không bị hủy phá bởi những luồng gió của đời sống là giữ sự gắn kết với gia đình thuộc linh của bạn.

Chúa không bao giờ có ý định để bạn phải chống cự một mình trong những ngày khó khăn. Một trong những điều đầu tiên Chúa đã nói là, “con người ở một mình thì không tốt” (Sáng 2:18). Dù bạn có lập gia đình hay không thì đó cũng không phải là vấn đề liên quan.  Bạn cần một gia đình thuộc linh hỗ trợ để bạn có thể giữ được mối gắn kết khi cơn gió mãnh liệt thổi đến.  Một trong những lý do chính mà Chúa Jêsus đã thành lập Hội Thánh của Ngài là để có một gia đình hỗ trợ.

Hãy xem trong Ê-phê-sô 4:11-12,14: “Chúa Cứu Thế đã ban cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm kẻ giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để trang bị các thánh đồ cho những công tác phục vụ, nhằm xây dựng thân thể của Ðấng Christ… Lúc ấy chúng ta sẽ không còn là trẻ con nữa. Chúng ta sẽ không còn bị dồi dập, trôi giạt cuốn theo luồng gió của sự giảng dạy mới lạ. Chúng ta sẽ không còn bị lung lạc bởi những kẻ lừa dối khéo dẫn dụ người ta vào đường lầm lạc.”

Bạn học từ đoạn Kinh Thánh này rằng Hội Thánh Chúa là công cụ của Ngài để gây dựng con cái Chúa cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngài ban ân tứ cho một số người để làm công việc này. Tôi là một trong số những người đó. Tôi là một mục sư và giáo sư. Nhưng những ân tứ của tôi không phải để đem lại lợi ích cho tôi; chúng là để cho lợi ích của những người khác.

Một điều khác bạn học được ở đây là nhiệm vụ của “các sứ đồ, các tiên tri, những kẻ giảng Tin Lành, các mục sư và giáo sư” là giữ cho hội thánh của Chúa không bị cuốn theo những ý tưởng sai lạc và “mỗi luồng gió của sự giảng dạy mới lạ.”

Niềm tin của con người có thể dễ dàng bị chuyển đổi. Năm nay họ tin theo chiều hướng này và năm tới lại tin theo cách khác. Không chỉ ý tưởng và niềm tin của con người thay đổi, mà cả thông tin cũng vậy nữa. Không có gì lỗi thời hơn là một cuốn sách về máy tính hay giải phẫu học của 10 năm trước. Chúng vô dụng vì chúng ta luôn khám phá ra được những điều mới.

Nhưng lẽ thật không bao giờ thay đổi. Nếu nó đã đúng vào 2.000 năm trước, nó cũng sẽ đúng 2.000 năm sau ngày hôm nay. Ê-sai 40:8 nói rằng, “Cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!”

Có nhiều luồng gió thay đổi trong nền văn hóa của chúng ta ngày hôm nay đơn giản là sai lầm. Chúng là những sự lừa lọc, dối trá, và nửa thật nửa giả.  Đừng để bị “dồi dập, trôi giạt cuốn theo.” Thay vào đó, hãy giữ sự gắn kết với gia đình Hội Thánh của bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã thấy một gia đình Hội Thánh - của bạn hoặc của một người nào đó - đã đem đến sự hỗ trợ cho người khác trong giai đoạn khó khăn như thế nào?

2.    Hãy mô tả sự bình an hoặc sự bảo đảm mà bạn cảm thấy sau khi đọc Ê-sai 40:8, “Cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!”

3.    Trong những cách nào bạn đã bị ảnh hưởng bởi “những kẻ lừa dối khéo dẫn dụ người ta vào đường lầm lạc.” (Ê-phê-sô 4:14)?

 

 

 


HOW TO WITHSTAND DESTRUCTIVE FORCES

By Rick Warren —

“We won’t be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth” (Ephesians 4:14 NLT)

One of the most powerful forces of nature is wind. That’s why the Bible uses wind as a metaphor for so many things. There are winds of testing, trouble, conflict, and temptation. But God makes it possible to withstand each one.

Ephesians 6:13 says, “Take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm” (ESV).

The word withstand means “to remain undamaged by a destructive force.” One of the best ways to remain undamaged by the winds of life is to stay connected to your spiritual family.

God never meant for you to withstand difficult days by yourself. One of the first things God said was, “It isn’t good for man to be alone” (Genesis 2:18 TLB). Whether or not you ever marry is irrelevant. You need a spiritual family for support so you can stay connected when hard winds blow in. One of the main reasons Jesus created his church was to be a family of support.

Look at this passage from Ephesians 4:11-12, 14: “Now these are the gifts Christ gave to the church: the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Their responsibility is to equip God’s people to do his work and build up the church, the body of Christ . . . Then we will no longer be immature like children. We won’t be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth” (NLT).

You learn from this passage that God’s church is his tool for building his people up in the better life. He’s gifted certain people to do this. I’m one of them. I’m a pastor and a teacher. But my gifts aren’t for my benefit; they’re for the benefit of others.

Another thing you learn is that it’s the job of “the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers” to keep his church from being blown away by false ideas and “every wind of new teaching.”

People’s beliefs can easily shift. They believe one way this year and another way the next year. Not only do people’s ideas and beliefs shift, but so does information. Nothing is more irrelevant than a 10-year-old book on computers or anatomy. They’re useless because we are always discovering new things.

But the truth never changes. If it was true 2,000 years ago, it will also be true 2,000 years from today. Isaiah 40:8 says, “The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever” (ESV).

There are many shifting winds in our culture today that are simply wrong. They’re deceptions, lies, and half-truths. Don’t get “tossed and blown about.” Stay connected to your church family instead.

Talk It Over

- How have you seen a church family, whether it was yours or someone else’s, offer support to others during a difficult season?

- Describe the peace or assurance you feel after reading Isaiah 40:8, “The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever” (ESV).

- In what ways have you been influenced by people who “try to trick [you] with lies so clever they sound like the truth” (Ephesians 4:14 NLT)?