“Đừng nhớ đến những việc trước kia, Cũng không nên suy nghĩ đến những điều xưa cũ. Nầy, Ta đang làm một việc mới. Kìa, việc ấy đang bắt đầu xảy ra - các ngươi có thể thấy được ngay lúc này!” (Ê-sai 43:18-19).

Bạn không thể quay ngược hướng lại trong cuộc sống. Bạn chỉ có thể đi về phía trước. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ có được hai chọn lựa: Bạn có thể hoài vọng về những việc trước đây, và nó không thay đổi một điều nào về ngày hôm nay cả, hoặc bạn có thể tin cậy Chúa để làm một điều gì đó mới mẻ.

Kinh Thánh nói rằng, “Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt; mỗi buổi sáng thì lại mới luôn.” (Ca 3:22-23).

Chúa là Đức Chúa Trời của sự tươi mới. Ngài không lập đi lập lại những điều cũ kỹ. Và vì vậy, để sống một đời sống tốt đẹp hơn, bạn cần phải hợp tác với những điều mới Chúa muốn làm trong gia đình, nghề nghiệp, tình bạn, hội thánh và trong thế giới chung quanh bạn.

Nhưng người ta không phải lúc nào cũng quan tâm đến những điều mới Chúa đang làm. Đôi khi bạn sẽ mơ về quá khứ và nói rằng, “Ước gì tôi sống trong khoảng thời kỳ đó,” hoặc “Ước gì tôi có thể quay trở lại giai đoạn đó của đời sống mình.” Nhưng ước muốn cho quá khứ cũng giống như đang lái xe mà cứ nhìn vào gương chiếu hậu và không bao giờ nhìn tới trước qua gương chắn gió. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ bị tai nạn xe cộ.

Chúa nói trong Ê-sai 43:18-19 rằng, “Đừng nhớ đến những việc trước kia, Cũng không nên suy nghĩ đến những điều xưa cũ. Nầy, Ta đang làm một việc mới. Kìa, việc ấy đang bắt đầu xảy ra - các ngươi có thể thấy được ngay lúc này!”

Trước khi bạn có thể nhiệt thành đón nhận những điều mới lạ Chúa sắp sửa làm trong cuộc sống của mình và trên thế giới, bạn phải tìm kiếm chúng. Nếu bạn cứ luôn nhìn ngược về đằng sau, bạn sẽ không thể nào “thấy được việc mới” Chúa đang bắt đầu làm.

Tôi đã chọn từ “nhiệt thành đón nhận” cách có chủ ý. Tại sao vậy? Bởi vì “nhiệt thành đón nhận” không chỉ có nghĩa là đồng ý với một điều nào đó hoặc chấp nhận một cách miễn cưỡng. Nhiệt thành đón nhận có nghĩa là thỏa lòng với điều đó – hoặc thậm chí yêu thích điều đó! Bạn không nhiệt thành đón nhận những điều bạn không yêu thích. Chúa muốn bạn nhiệt thành đón nhận những điều mới Ngài làm.

Làm thế nào để tỏ ra cho Chúa rằng bạn đang tập trung vào những điều mới mẻ Chúa đang làm? Bạn cầu nguyện rằng, “Lạy Chúa, xin giúp con làm những gì Chúa đang chúc phước,” thay vì “Lạy Chúa, xin ban phước cho những gì con đang làm.” Và khi bạn làm điều đó, bạn sẽ có thể nhiệt thành đón nhận những điều thật đáng kinh ngạc mà Chúa sẽ làm sau đó.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao Chúa không muốn bạn cứ mãi sống trong quá khứ?

2.    Điều mới nào mà có thể Chúa đang làm trong thái độ hay quan điểm hiện tại của bạn?

3.    Những lãnh vực nào mà bạn thấy rất khó để nhiệt thành đón nhận điều mới?

 

 


EMBRACE WHAT GOD IS DOING

By Rick Warren —

“Do not cling to events of the past or dwell on what happened long ago. Watch for the new thing I am going to do. It is happening already—you can see it now!” (Isaiah 43:18-19 GNT).

You can’t go backward in life. You can only go forward. That means you have only two choices: You can long for the way things used to be, and not change a single thing about today, or you can trust in God to do something new.

The Bible says, “His mercies never come to an end; they are new every morning” (Lamentations 3:22-23 ESV).

God is a God of newness. He doesn’t do the same old things all the time. And so, to live a better life, you need to cooperate with the new things God wants to do in your family, in your career, in your friendships, in his church, and in the world around you.

But people aren’t always interested in the new things God is doing. Sometimes you’ll dream about the past and say, “I wish I lived during that era,” or “I wish I could go back to that period of my life.” But wishing for the past is like looking in the rear-view mirror while driving and never looking out the windshield. If you keep that up, you’re going to crash.

God says in Isaiah 43:18-19: “Do not cling to events of the past or dwell on what happened long ago. Watch for the new thing I am going to do. It is happening already—you can see it now!” (GNT).

Before you can embrace the new things God is going to do in your life and in the world, you have to be looking for them. If you’re always looking backward, you can’t “watch for the new thing” God is going to do.

I chose the word “embrace” intentionally. Why? Because “embrace” means more than to just agree with something or to grudgingly accept it. Embrace means to be content with it—or even love it! You don’t embrace things you don’t love. God wants you to embrace the new things he does.

How do you show God that you’re focused on the new things he’s doing? You pray, “God, help me to do what you’re blessing,” instead of “God, bless what I’m doing.” And when you do, you’ll be able to embrace the incredible things he is going to do next.

Talk It Over

- Why doesn’t God want you to constantly dwell on the past?

- What new thing might God be doing in your current attitude or perspectives?

- In what areas do you find it difficult to embrace new things?