“Vì có một cơ hội rất tốt mang lại nhiều kết quả đang mở rộng cho tôi, mặc dù có nhiều kẻ chống đối” (ICôr 16:9).

Một trong những sự thử nghiệm tính cách tốt nhất là việc bạn phản ứng lại với sự chống đối như thế nào. Thật ra, sự chống đối là một phần trong ý muốn của Chúa cho cuộc đời bạn; nó chuẩn bị bạn cho những cơ hội phía trước.

Kinh Thánh nói rằng, “Vì có một cơ hội rất tốt mang lại nhiều kết quả đang mở rộng cho tôi, mặc dù có nhiều kẻ chống đối” (ICôr 16:9).

Nếu bạn định làm nên một điều gì đó trong đời sống mình, không phải người nào cũng sẽ ưa thích điều đó. Bạn sẽ luôn gặp những người cảm thấy rằng công việc của họ là chỉ trích mọi giấc mơ hoặc dự án mà Chúa đặt trong lòng bạn. Chữ yêu thích của họ là “không,” và câu mà họ yêu thích là, “Bạn không thể làm được điều đó.”

Một mưu kế mà người ta dùng để cố ngăn bạn làm theo ý Chúa là chế giễu. Nê-hê-mi đoạn 4 cho thấy ba cách mà người khác dùng sự chế giễu để chống đối bạn.

Người khác sẽ tấn công vào tính cách và con người của bạn. Trong Nê-hê-mi 4:1-2, một trong những người chỉ trích Nê-hê-mi là San-ba-lát hay rằng tường thành đang được xây dựng lại. Ông “nổi cơn thịnh nộ, lấy làm giận dữ, và nhạo báng người Giu-đa… nói rằng, 'Những người Giu-đa hèn yếu này đang làm gì vậy?’” (Nê-hê-mi 4:1-2).

Khi một người nào đó tấn công bạn, thường là họ tấn công với cảm xúc chứ không phải bằng lý lẽ. Thật ra, lúc mà họ tấn công bạn là lúc họ đã không còn suy nghĩ rõ ràng nữa. Khi người ta tức giận hoặc sợ hãi, họ bắt đâu mắng chửi và thậm chí nói ra lời dối trá. Lời nói của họ có thể gây tổn thương, nhưng nó không thay đổi được con người hay mục đích của bạn.

Người khác sẽ buộc tội bạn rằng bạn đang có động cơ sai trái. Những người chỉ trích Nê-hê-mi đã nghi ngờ về động cơ của ông. San-ba-lát, một trong những người chỉ trích ông, nói, “Những người Giu-đa hèn yếu này đang làm gì vậy? Chúng nó tưởng có thể xây lại tường thành cho chúng sao?” (Nê-hê-mi 4:2). San-ba-lát hàm ý rằng họ đang xây lại tường thành vì vinh dự và những mục đích ích kỷ riêng của họ.

Sự thật ở đây là, không ai thật sự biết được động cơ làm việc của người khác. Tất cả chúng ta đều có những động cơ xen lẫn. Chúng ta thường thậm chí không thể biết được động cơ của mình khi làm một điều nào đó! Chỉ riêng Chúa mới biết được “rõ mọi sự trong lòng người” (ICác 8:39).

Người khác sẽ tiên đoán rằng bạn thất bại. Hết người này đến người khác đã tiên đoán rằng Nê-hê-mi sẽ thất bại. Có người thậm chí còn nói về tường thành Nê-hê-mi đang xây dựng lại rằng, “Tường đá đó thì con chồn leo lên cũng sẽ làm cho sụp!" (Nê-hê-mi 4:3)

Nếu bạn đặt một mục tiêu, công bố ra một khải tượng, hoặc bắt đầu một việc kinh doanh, nhiều người sẽ nhanh chóng đoán trước rằng bạn sẽ thất bại. Nhưng bạn luôn có sự lựa chọn để có một lời đáp lại tin kính. Ngày mai chúng ta sẽ học ba cách để làm điều đó.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hiện giờ sự chống đối và cơ hội cùng hiện hữu trong đời sống của bạn như thế nào? Sự chống đối đó ra sao?

2.    Hãy suy nghĩ đến một người đang phải đối mặt với sự chống đối. Bạn có thể làm gì để khích lệ họ trong tuần này?

3.    Thay vì tiên đoán sự thất bại của một người nào đó, làm thế nào để bạn có thể tiên đoán được sự thành công của họ?

 

 

 


WHY OPPOSITION AND OPPORTUNITY GO TOGETHER

By Rick Warren —

“There is a real opportunity here for great and worthwhile work, even though there are many opponents” (1 Corinthians 16:9 GNT).

One of the greatest tests of character is how you handle opposition. In fact, opposition is part of God’s will for your life; it prepares you for the opportunities ahead.

The Bible says, “There is a real opportunity here for great and worthwhile work, even though there are many opponents” (1 Corinthians 16:9 GNT).

If you’re going to make something of your life, not everyone is going to like it. You’re always going to find people who feel it’s their job to criticize every dream or project God puts on your heart. Their favorite word is “no,” and their favorite phrase is, “You can’t do that.”

One tactic people use to try to stop you from doing God’s will is ridicule. Nehemiah 4 shows three ways people might use ridicule to oppose you.

People will attack your character and identity. In Nehemiah 4:1-2, one of Nehemiah’s critics, Sanballat, heard the wall was being rebuilt. He “flew into a rage, became indignant, and mocked the Jews . . . saying, 'What are these pathetic Jews doing?’” (Nehemiah 4:1-2 ISV)

When someone attacks you, it’s typically with their emotions, not their logic. In fact, by the time they’re attacking you, they’ve stopped thinking clearly. When people are angry or afraid, they resort to name-calling and even lies. Their words can hurt, but those words do not change your identity or purpose.

People will accuse you of having wrong motives. Nehemiah’s critics questioned his motives. Sanballat, one of his critics, said, “What are these feeble Jews doing? Will they restore it for themselves?” (Nehemiah 4:2 ESV) Sanballat suggested that they were rebuilding the wall for their own glory and selfish purposes.

The truth is, no one ever really knows another person’s motivation for doing something. We all have mixed motivations. We often can’t even figure out our own motivation for doing something! Only God knows “the hearts of all mankind” (1 Kings 8:39 NASB).

People will predict your failure. One person after another predicted that Nehemiah would fail. One guy even said of the wall Nehemiah was rebuilding, “That stone wall would collapse if even a fox walked along the top of it!” (Nehemiah 4:3 NLT)

If you set a goal, announce a vision, or begin a business, many will be quick to forecast your failure. But you always have the choice to give a godly response. Tomorrow we will learn three ways to do that.

Talk It Over

- In what ways are opposition and opportunity coexisting in your life right now? What does the opposition look like?

- Think of someone who is facing opposition. What can you do to encourage them this week?

- Instead of predicting someone’s failure, how can you predict someone’s success?