“Thật vậy, những ai thuộc về Chúa Jêsus và muốn sống ngay thẳng sẽ gặp khốn khó từ người khác” (IITi-mô-thê 3:12).

Cuộc sống có đầy dẫy những cơ hội Chúa ban. Nhưng cùng với mỗi cơ hội, cũng sẽ có sự chống đối – đặc biệt là trong nền văn hóa ngày càng phân cách thời nay. Kinh Thánh xác định điều này: “Thật vậy, những ai thuộc về Chúa Jêsus và muốn sống ngay thẳng sẽ gặp khốn khó từ người khác” (IITi-mô-thê 3:12).

Hôm qua chúng ta đã xem đến ba cách người khác sẽ dùng để chống đối bạn qua sự chế giễu khi bạn theo đuổi kế hoạch Chúa đặt để trong lòng. Làm thế nào để bạn đáp lại sự chỉ trích đó?

Hãy thưa với Chúa cảm nhận thật sự của bạn về điều đó là thể nào. Khi bị người khác hạ nhục vì bạn đang làm những việc lớn lao, đừng đáp lời họ. Thay vào đó, hãy trình mọi sự ra cho Chúa – và hãy thành thật với Ngài. Đừng che giấu những tổn thương của mình. Hãy thưa với Chúa đúng như điều bạn đang cảm nhận. Cầu nguyện là liều thuốc giảm căng thẳng rất tốt khi bạn thấy mình đang bị chế giễu và tấn công.

Thói quen của Nê-hê-mi là luôn cầu nguyện trước tiên. Hãy để ý Nê-hê-mi đã thật lòng như thế nào khi ông cầu nguyện rằng: “Sau đó tôi cầu nguyện, 'Lạy Đức Chúa Trời của chúng con, xin nghe chúng con vì chúng con đang bị nhạo báng. Xin đổ lời sỉ nhục của chúng trên đầu chúng, và cho họ trở thành những kẻ tù đày ở nước ngoại bang! Đừng xóa tội lỗi họ… vì họ dám chọc Chúa giận trước mặt những người xây tường thành’” (Nê-hê-mi 4:4-5).

Chúa không muốn bạn nói với Chúa điều mà bạn nghĩ rằng Ngài muốn nghe. Khi bạn bị chỉ trích, bị hạ nhục, hay bị mất tinh thần, Chúa muốn nghe tất cả các điều đó – và điều đó bao gồm cả việc nó làm bạn khó chịu đến mức nào.

Tuyên bố cách tự tin rằng sự tin cậy của bạn là nơi Chúa. Bất cứ khi nào người ta chống đối bạn vì làm theo ý muốn của Chúa, hãy khẳng định lại điều Chúa đã sai mình làm và cam kết nghe theo Ngài. Khi bạn hành động theo mệnh lệnh của Chúa, bạn không tin cậy vào mình; bạn đang tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng! Sự chống đối trong cuộc sống của bạn càng lớn chừng nào thì bạn càng phải nương cậy nơi Chúa nhiều hơn chừng nấy.

Nê-hê-mi đã đáp trả lại như thế nào khi những người chống đối nhạo báng ông? Ông đã tuyên bố một cách tự tin sự tin cậy của mình nơi Chúa: “Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ giúp chúng tôi thành công; vì vậy, chúng ta, là tôi tớ Ngài, sẽ chỗi dậy và xây sửa lại; nhưng các ngươi không có phần, hoặc phép, hoặc kỷ niệm trong Giê-ru-sa-lem.” (Nê-hê-mi 2:20).

Sự chống đối không bao giờ có thể ngăn được công việc của Chúa trong đời sống bạn trừ khi bạn cho phép điều đó xảy ra. Khi những kẻ chỉ trích hạ nhục bạn, đừng hạ mình xuống ngang hàng với họ. Đừng trả đũa.

Thay vào đó, cũng như Nê-hê-mi, hãy thành thật với Chúa về cảm nhận thật sự của mình, và nói với sự vững tin rằng: “Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ giúp chúng tôi thành công.”

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn nghĩ tại sao Chúa lại muốn bạn thưa với Chúa về cảm giác thật sự của mình khi Ngài đã biết tất cả mọi sự rồi?

2.    Bạn có thấy khó để có thể thưa với Chúa điều bạn thật sự cảm nhận khi bị tổn thương không? Tại sao có hay tại sao không?

3.    Hãy nghĩ về một tình huống hiện tại mà bạn đang phải đối đầu với sự chống đối. Sự thành công sẽ nhìn như thế nào nếu bạn cầu nguyện và tin rằng “Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ giúp tôi thành công”?

 

 

 


HOW TO RESPOND TO RIDICULE

By Rick Warren —

“Anyone who belongs to Christ Jesus and wants to live right will have trouble from others” (2 Timothy 3:12 CEV).

Life is full of God-given opportunities. But with every opportunity, there will be opposition—especially in today’s increasingly divided culture. The Bible confirms it: “In fact, anyone who belongs to Christ Jesus and wants to live right will have trouble from others” (2 Timothy 3:12 CEV).

Yesterday we looked at three ways people will try to oppose you with ridicule as you pursue a plan God has put on your heart. How do you respond to that kind of criticism?

Tell God how you really feel. When people put you down for doing great things, don’t get back at them. Instead, talk it out with God—and be honest with him. Don’t hide your hurt. Tell God exactly what you’re feeling. Prayer is a great stress reliever when you feel ridiculed and under attack. 

Nehemiah’s habit was to always pray first. Notice how gut-level honest Nehemiah got when he prayed: “Then I prayed, 'Hear us, our God, for we are being mocked. May their scoffing fall back on their own heads, and may they themselves become captives in a foreign land! Do not ignore their guilt . . . for they have provoked you to anger here in front of the builders’” (Nehemiah 4:4-5 NLT).

God doesn’t want you to tell him what you think he wants to hear. When you’re criticized, demeaned, or demoralized, he wants to hear all about it—and that includes how much it upsets you.

Confidently state your trust is in God. Whenever people oppose you for following God’s will, reaffirm what he has told you to do and commit to following him. When you act on God’s orders, you’re not trusting in yourself; you’re trusting in Almighty God! The greater the opposition in your life, the more you need to depend on God.

How did Nehemiah respond when his opponents ridiculed him? He confidently stated his trust in God: “The God of heaven will help us succeed. We, his servants, will start rebuilding this wall. But you have no share, legal right, or historic claim in Jerusalem” (Nehemiah 2:20 NLT).

Opposition can never stop God’s work in your life unless you let it. When critics put you down, don’t stoop to their level. Don’t retaliate.

Instead, like Nehemiah, be honest with God about how you really feel, and say with confidence, “The God of heaven will help me succeed.”

Talk It Over

- Why do you think God wants you to tell him how you really feel when he already knows everything?

- Do you struggle telling God how you really feel when you’re hurt? Why or why not?

- Think of a current situation in which you are facing opposition. What would success look like if you prayed and believed, “The God of heaven will help me succeed”?