“Đức Chúa Trời đang đưa bạn ra khỏi cảnh gian khổ, đến nơi thanh thản, không gò bó.” Gióp 36:16

Đôi khi Đức Chúa Trời sử dụng sự đau đớn để bảo vệ và gìn giữ bạn.

Đau đớn ở một chỗ này có thể giúp bạn tránh được sự đau đớn có lẽ còn tệ hơn tại chỗ khác; nó bảo vệ bạn khỏi nguy hại lớn hơn. Bằng cách này, đau đớn có thể coi như là một phước hạnh được ngụy trang! Thí dụ như cơn sốt cảnh báo cho bạn về một bệnh nhiễm trùng cần phải được chữa trị. Đó là một cái đau nhỏ không đáng kể mà có thể báo động cho bạn về một căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

Khi bạn đang bị đau đớn về mặt xúc cảm, thường nó có nghĩa là có điều gì đó không ổn trong mối quan hệ giữa bạn với Chúa, với người khác hoặc với chính mình. Chúa sử dụng sự đau đớn để ngăn bạn không rơi vào bẫy rập mà bạn không nhìn thấy được. Gióp 36:16 nói rằng, “Đức Chúa Trời đang đưa bạn ra khỏi cảnh gian khổ, đến nơi thanh thản, không gò bó.”

Hãy nghĩ về câu chuyện của Giô-sép — mọi thứ trong 40 năm đầu tiên của cuộc đời ông đều khó khăn, tệ hại. Ông đã phải chịu đựng đủ mọi thứ bất công. Ông phải đối mặt với việc bị kỳ thị chủng tộc, bị buộc tội hiếp dâm và có những xung khắc với gia đình. Ông đã bị tù mà không bởi lý do nào cả. Và ông đã bị ngược đãi đau đớn năm này sang năm khác. Nhưng Đức Chúa Trời đang bảo vệ, hướng dẫn và giúp ông lớn lên để sẵn sàng cho công việc lớn lao.

Trong Sáng Thế Ký 50:20, Giô-sép đang nói chuyện với những người đã gây đau đớn và bán ông làm nô lệ. Nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra, đây là những gì ông nói về những đau đớn mà mình đã trải qua: “Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại lại định cho nó thành điều tốt lành.”

Chúa đang làm điều tương tự như vậy với sự đau đớn mà bạn đang mang chịu. Nhưng vì bạn không thể thấy được toàn thể bức tranh như Đức Chúa Trời nhìn thấy nên bạn thường mất đi sự kiên nhẫn.

Khi bạn nản lòng vì nghĩ rằng mọi thứ bạn đã trải qua chẳng ích lợi gì cả, bạn cần nhớ đến Giăng 13:7, khi Chúa Jêsus nói rằng: “Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm; nhưng về sau sẽ hiểu.”

Bạn không thể nhìn thấy được toàn bộ bức tranh bây giờ. Bạn sẽ không hiểu đầy đủ ở nơi đây trên đất này tại sao một số điều lại xảy ra cho mình — nhưng một ngày nào đó bạn sẽ hiểu. Và đang khi chờ đợi, bạn có thể tin cậy rằng Chúa đang làm việc và sử dụng những đau đớn của bạn để bảo vệ và gìn giữ bạn. Những đau đớn của bạn sẽ không bị lãng phí!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Đức Chúa Trời cho bạn có được những công cụ nào để giúp bạn học cách tin cậy Ngài khi bạn không hoàn toàn hiểu hết được những gì Ngài đang làm?

2.    Tại sao bạn nghĩ rằng sự đau đớn lại rất hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý của chúng ta?

3.    Bạn có thể nhìn lại những kinh nghiệm nào để thấy được Chúa đã bảo vệ bạn như thế nào khỏi những đau đớn hoặc nguy hại lớn hơn?

 

 


WHY PAIN KEEPS YOU FROM GREATER HARM

BY RICK WARREN —

God is gently calling you from the jaws of trouble to an open place of freedom.”  Job 36:16 (NCV)

Sometimes God uses pain to protect you and guard you.

Pain in one area can keep you from having an even worse pain in another area; it protects you from greater harm. In this way, pain can be a blessing in disguise! For example, a fever warns you of an infection that needs to be dealt with. It’s a small pain that can alert you to a life-threatening illness.

When you’re in pain emotionally, it often means something is out of order in your relationship to God, others, or yourself. He uses pain to keep you from walking into a hidden trap. Job 36:16 says, “God is gently calling you from the jaws of trouble to an open place of freedom” (NCV).

Think of Joseph’s story—how everything in the first 40 years of his life went wrong. He went through all kinds of injustice. He faced racism, was accused of rape, and experienced family conflict. He was thrown in prison for no reason. And he was painfully mistreated year after year. But God was guarding and guiding and growing him and getting him ready for greatness.

In Genesis 50:20, Joseph is talking to the people who brought on his pain and sold him into slavery. Looking back at all that had happened, this is what he says about the pain he experienced: “You intended to harm me, but God intended it all for good” (NLT).

God is doing the same thing with your pain. But because you can’t see the whole picture that God sees, you often get impatient.

When you get discouraged because you think everything you have experienced is for nothing, you need to remember John 13:7, where Jesus says, “You do not realize now what I am doing, but later you will understand” (NIV).

You cannot see the whole picture now. You will not fully understand here on Earth why some things have happened to you—but you will one day. And while you wait, you can trust that God is working and using your pain to guard and protect you. Your pain will not be wasted!

Talk It Over

  • What tools has God given you to help you learn to trust him when you don’t fully understand what he is doing?
  • Why do you think pain is so effective in getting our attention?
  • On what experience can you look back and see how God was protecting you from a greater pain or danger?