“Anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đối đãi anh em như con; vì có người con nào mà cha không sửa trị?” Hê-bơ-rơ 12:7

Bạn có biết sự khác biệt giữa sửa trị và trừng phạt là gì không?

Trừng phạt là hình phạt cho quá khứ, và sửa trị là rèn luyện cho tương lai. Sửa trị là kỷ luật, chứ không phải trừng phạt.

Khi một điều gì không hay xảy ra, chúng ta thường nghĩ rằng mình đang bị Chúa trừng phạt nhưng thật ra Chúa đang chỉ sửa trị chúng ta. Làm thế nào chúng ta biết được điều này? Vì Chúa không trừng phạt con cái mình. Chúa Jêsus đã gánh lấy mọi hình phạt cho tất cả tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá.

Mọi tội lỗi bạn từng phạm và sẽ phạm đều đã đã được trả xong. Vì vậy, Đức Chúa Trời không trừng phạt bạn vì tội lỗi của bạn — nhưng Ngài sửa trị bạn. Sự sửa trị của Chúa là bằng chứng của tình yêu thương Ngài, vì Ngài không muốn bạn tiếp tục đi sai hướng.

Một cách Chúa sửa sai chúng ta là qua sự đau đớn. Hê-bơ-rơ 12:8-10 nói rằng: “Nhưng nếu anh em không chịu sửa phạt như mọi người con đều phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải con thật.  Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục bội phần để được sự sống sao? Vì cha về phần xác theo ý mình sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích lợi cho chúng ta mà sửa phạt, để chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài.”

Đức Chúa Trời không sửa phạt những ai không phải là con cái Ngài. Là một người cha, tôi không sửa phạt con của người khác, nhưng chắc chắn tôi sẽ sửa trị con mình. Tôi làm điều đó cho lợi ích của con mình vì tôi muốn nó biết được niềm vui của việc theo Chúa và làm mọi sự theo đường lối Chúa.

Đức Chúa Trời cũng muốn như thế cho bạn nếu bạn chọn theo Ngài và làm con cái Ngài.

Theo Chúa Jêsus có nghĩa là làm theo khi Đức Chúa Trời mang đến bất kỳ hình thức sửa trị nào trong đời sống bạn — không phải vì Ngài muốn trừng phạt bạn nhưng vì Ngài yêu bạn. Khi Chúa sửa dạy bạn, Ngài không giận bạn. Ngài yêu bạn!

Kinh Thánh nói rằng, “Anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đối đãi anh em như con; vì có người con nào mà cha không sửa trị?” Hê-bơ-rơ 12:7

Sự sửa trị của Đức Chúa Trời là cho lợi ích bạn, ngay cả khi nó kèm theo đau đớn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Thông thường, chúng ta không thay đổi khi nhìn thấy ánh sáng; nhưng chúng ta thay đổi khi cảm thấy sức nóng. Điều này đã đúng như thế nào trong cuộc sống bạn?

2.    Theo bạn nghĩ tại sao Đức Chúa Trời chỉ sửa phạt những người trong gia đình Ngài?

3.    Nếu bạn tin rằng sự sửa phạt của Đức Chúa Trời là cho lợi ích mình, thì bạn nên đáp lại thế nào khi Chúa kỷ luật bạn?

 

Cho dù bạn đã làm gì hay bạn đã ở đâu, bạn đã có một chỗ trong gia đình đời đời của Đức Chúa Trời luôn sẵn sàng và chờ đợi bạn. Lời mời này luôn sẵn có. Chỉ cần tin và nhận.

Hãy tin cậy vào bản tính của Chúa và ân điển từ Ngài. Hãy xưng nhận tội lỗi mình và xin Chúa tha thứ. Hãy nhận lấy lời hứa của Chúa Jêsus rằng sự cứu rỗi là nhưng không và sẵn sàng cho những ai từ bỏ tội lỗi và theo Ngài là Chúa và Cứu Chúa của họ. Hãy hạ mình xuống xin Chúa nhận bạn vào gia đình đời đời của Ngài.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Đây là lời cầu nguyện mà bạn có thể bắt đầu: “Lạy Chúa, con biết khi mình qua đời, con sẽ phải khai trình đời sống con ra với Ngài. Con biết con đã phạm tội cùng Chúa, đã sống theo chương trình riêng của mình chứ không phải của Ngài. Con muốn được thay đổi, bắt đầu ngay lúc này. Con muốn quay lưng lại với tội lỗi của mình và hướng về Ngài.

“Cảm ơn Đức Chúa Trời đã sai Chúa Jêsus đến chết thay cho tất cả những gì sai trái con đã làm để con không phải gánh hình phạt. Con biết mình không xứng đáng với sự tha thứ của Chúa. Con biết chỉ có ân điển của Chúa mới cứu được con. Con không bao giờ có thể xứng đáng để đến một nơi hoàn hảo.

“Lạy Chúa Jêsus, con cảm ơn Chúa vì đã yêu con đến nỗi Ngài gánh lấy hết tội lỗi con. Ngài đã cho con được nhận vào thiên đàng, và con hạ mình xin Chúa cứu rỗi con. Con tin nơi Chúa Jêsus. Và con tin rằng Chúa sẽ giữ lời Ngài hứa để cứu con ngay lập tức, chắc chắn, hoàn toàn và mãi mãi. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 

 


GOD’S CORRECTION IS NOT PUNISHMENT

BY RICK WARREN — 

Let God train you, for he is doing what any loving father does for his children.”  Hebrews 12:7 (TLB)

Do you know the difference between correction and punishment?

Punishment is a penalty for the past, and correction is training for the future. Correction is discipline, not punishment.

When something bad happens, we often think God is punishing us when God is actually just correcting us. How can we know this? Because God doesn’t punish his children. Jesus has already taken all of the punishment for every sin on the cross.

Every sin you have ever committed and will ever commit has already been paid for. So God doesn’t punish you for your sins—but he does correct you. His correction is the evidence of his love, because he doesn’t want you to keep going the wrong direction.

One way God corrects us is through pain. Hebrews 12:8-10 says, “If God doesn’t discipline you as he does all of his children, it means that you are illegitimate and are not really his children at all. Since we respected our earthly fathers who disciplined us, shouldn’t we submit even more to the discipline of the Father of our spirits, and live forever? For our earthly fathers disciplined us for a few years, doing the best they knew how. But God’s discipline is always good for us, so that we might share in his holiness” (NLT).

God doesn’t correct those who aren’t his children. As a father, I didn’t correct other people’s kids, but I certainly corrected mine. I did it for their good because I wanted them to know the joy of following God and doing things his way.

God wants the same for you if you have chosen to follow him and are his child.

Following Jesus means cooperating when God brings any kind of correction into your life—not because he wants to punish you but because he loves you. When God corrects you, he isn’t mad at you. He’s mad about you!

The Bible says, “Let God train you, for he is doing what any loving father does for his children” (Hebrews 12:7 TLB).

God’s correction is for your good, even when it comes with pain.

Talk It Over

  • Typically, we don't change when we see the light; we change when we feel the heat. How has this been true in your life?
  • Why do you think God only corrects people who are in his family?
  • If you believe God’s correction is for your good, how should you respond to him when he disciplines you?

No matter what you’ve done or where you’ve been, you’ve got a place in God’s forever family ready and waiting for you. The invitation is wide open. Just believe and receive.

Trust in God’s character and the grace he extends. Confess your sins and ask God to forgive you. Claim the promise of Jesus, that salvation is free and open to anyone who turns from their sins and agrees to follow him as their Lord and Savior. Humbly ask God to accept you into his forever family.

Are you ready? Here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know when I die, I’m going to give an account of my life to you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name I pray. Amen.”