0738“Đức Chúa Trời có đặt vào tâm trí loài người ý niệm về cõi đời đời” (Truyền 3:11 BDM 2002).

Thiên đàng và địa ngục là có thật. Chúa muốn bạn hiểu thực tế đời đời này và tất cả những thực tế của cuộc sống được tìm thấy trong Lời Ngài là Kinh Thánh.

Thực tế đầu tiên của cuộc sống là Chúa đã tạo dựng nên bạn để yêu thương bạn, và Ngài muốn bạn học yêu mến Chúa lại. Điều răn lớn nói rằng, "Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (Ma 22:37 TTHĐ).

Thực tế thứ nhì của cuộc sống là điều này: Bạn được tạo nên để tồn tại mãi mãi. Truyền 3:11 nói rằng “Đức Chúa Trời có đặt vào tâm trí loài người ý niệm về cõi đời đời” (BDM 2002). Cho nên dù mọi điều trên hành tinh này có tốt đẹp đến đâu đi nữa, đến một thời điểm nào đó trong đời sống, bạn sẽ suy nghĩ rằng, “Phải có điều gì hơn thế này chứ.”

Và đúng thế! Bạn sẽ sống lâu vô cùng hơn nhiều ở bên kia sự chết hơn trên đời này. Cuộc sống này là sự chuẩn bị cho cuộc sống của bạn trong cõi đời đời.

Vì vậy, bạn có điều thực tế thứ ba của cuộc sống: Chúa đã chuẩn bị hai cõi đời đời, thiên đàng và địa ngục.

Đức Chúa Trời đã chuẩn bị thiên đàng từ buổi sáng thế. Chúa Jêsus nói trong Ma 25:34 rằng, “Hỡi những người được Cha Ta ban phước, hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất” (BDM 2002). Bạn không cần phải ở lại mãi mãi trên một hành tinh đã bị đổ vỡ do tội lỗi. Bạn có thể chọn đi đến một nơi hoàn hảo và ở trong sự hiện diện của Chúa mãi mãi.

Nhưng địa ngục cũng là một nơi có thật. Chúa Jêsus nói tiếp rằng, “Kế đó, Ngài phán với những người ở bên trái rằng: 'Hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi Ta, đi vào lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó” (Ma 25:41 TTHĐ). Địa ngục được chuẩn bị cho ma quỷ và các thiên sứ của nó, những kẻ đã nổi loạn chống nghịch lại cùng Chúa. Nhưng bây giờ nó là một thực tế cho bất cứ ai chọn lựa chống lại cùng Đức Chúa Trời.

Chúng ta sẽ dành vài ngày tới để nói về thực trạng của địa ngục — không phải vì tôi muốn bạn sợ hãi và buồn nản ngã lòng.

Tôi muốn bạn hiểu được sự thật về địa ngục để bạn có thể hoàn toàn nắm lấy được thực tế thứ tư của cuộc sống: Bạn được chọn nơi nào bạn sẽ sống vĩnh viễn.

Phục 30:19 nói rằng, “Tôi đã mời anh chị em chọn lựa giữa sự sống hoặc sự chết, giữa phước lành hoặc rủa sả. Hãy chọn sự sống, để anh chị em và con cháu anh chị em được sống” (TTHĐ).

Chúa muốn bạn chọn sự sống, và vĩnh viễn với Ngài. Đức Chúa Trời đã mở cánh cửa đến thiên đàng qua Con Ngài là Chúa Jêsus. Chúa Jêsus đã hứa rằng, “Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội” (Mác 16:16 TTHĐ).

Khi bạn chọn tin nơi Chúa Jêsus, bạn được bảo đảm cuộc sống đời đời với Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Thật là một lời hứa kỳ diệu đến chừng nào!

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ÁP DỤNG

1.    Theo bạn tại sao Chúa cho bạn được lựa chọn yêu mến hoặc không yêu mến Ngài?

2.    Hiểu được thực tế của địa ngục giúp bạn hiểu rõ hơn về tình yêu của Chúa như thế nào?

3.    Chúa đang chuẩn bị bạn bây giờ cho cõi đời đời trong những cách nào?

 

Bạn có thể tin cậy vào lời hứa của Chúa

Tội lỗi của bạn chia cắt bạn khỏi Đức Chúa Trời, và bạn không làm điều gì để thay đổi được điều đó. Vì vậy, bạn cần một Đấng để cứu bạn khỏi tội lỗi và khiến bạn được Đức Chúa Trời chấp nhận.

Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời sai phái Chúa Jêsus đến. Chúa Jêsus đã chịu chết trên thập tự giá để lãnh án phạt mọi sự sai trái bạn đã từng làm hoặc sẽ làm. Vì thế nhờ Chúa Jêsus mà bạn có được mối quan hệ với Đức Chúa Trời là Cha. Kinh Thánh cho biết rằng, “Tất cả những người tin Chúa Cứu Thế Jêsus đều được Đức Chúa Trời tha tội và coi là công chính, không phân biệt một ai” (Rô 3:22 KTHĐ).

Nếu bạn đã sẵn sàng dâng đời sống mình cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu cầu nguyện với lời cầu nguyện đơn giản như sau: “Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết con là người có tội, và con cầu xin sự tha thứ của Chúa. Con tin Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Con tin Chúa Jêsus đã chết cho tội lỗi của con và Chúa đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa là Cứu Chúa của con và vâng theo Chúa Jêsus là Chúa của con bắt đầu từ ngày hôm nay. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý muốn Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn và nói cho người đó biết bạn đã tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 

 


WHY BE CONCERNED ABOUT HELL?

By Rick Warren —

“He has planted eternity in the human heart” (Ecclesiastes 3:11 NLT).

Heaven and hell are real. God wants you to understand this eternal reality and all the realities of life that are found in his Word, the Bible.

The first reality of life is that God made you to love you, and he wants you to learn to love him back. The Great Commandment says, “Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind” (Matthew 22:37 NIV).

The second reality of life is this: You were made to last forever. Ecclesiastes 3:11 says, “He has planted eternity in the human heart” (NLT). No matter how good things are on this planet, at some point in your life you’ll think, “There’s got to be more than this.”

And there is! You’re going to spend far more time on the other side of death than on this side. This life is preparation for your life in eternity.

Because of that, you have the third reality of life: God has prepared two eternal places, heaven and hell.

God has been preparing heaven since the foundation of the world. Jesus says in Matthew 25:34, “Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the creation of the world” (NLT). You don’t have to stay forever on a planet broken by sin. You can choose to go to a place of perfection and be in God’s presence forever.

But hell is also a real place. Jesus goes on to say, “Then the King will turn to those on the left and say, 'Away with you, you cursed ones, into the eternal fire prepared for the devil and his demons’” (Matthew 25:41 NLT). Hell was prepared for the devil and his angels, who rebelled against God. But now it is a reality for anyone who chooses to rebel against God.

We’re going to spend the next few days talking about the reality of hell—not because I want you to be scared and depressed.

I want you to understand the truth about hell so that you can fully embrace the fourth reality of life: You get to choose where you’ll spend eternity.

Deuteronomy 30:19 says, “I am now giving you the choice between life and death, between God’s blessing and God’s curse, and I call heaven and earth to witness the choice you make. Choose life” (GNT).

God wants you to choose life, and to spend eternity with him. He’s opened the door to heaven through his son, Jesus Christ. Jesus promised, “Anyone who believes me and is baptized will be saved. But anyone who refuses to believe me will be condemned” (Mark 16:16 CEV).

When you choose to believe in Jesus, you’re guaranteed everlasting life with God in heaven. What a promise!

Talk It Over

- Why do you think God gives you the choice of whether or not to love him?

- How does understanding the reality of hell help you better understand God’s love?

- In what ways is God preparing you now for eternity?

You can rely on God’s promise

Your sin separates you from God, and there’s nothing you can do to make things right. So you need someone to save you from your sins and make you acceptable to God.

That’s why God sent Jesus. Jesus’ death on the cross paid for every wrong you’ve ever done or will do. Jesus made it possible for you to have a relationship with God the Father. The Bible says, “We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are” (Romans 3:22 NLT).

You can start your journey with Jesus by believing in him and confessing your sins. If you’re ready to surrender your life to Jesus Christ, start by praying this simple prayer: “Dear God, I know I’m a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe Jesus Christ is Your Son. I believe that he died for my sin and that you raised him to life. I want to trust him as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”