0739“Tôi xin trời đất chứng giám, hôm nay tôi có đặt trước đồng bào phúc và họa, sống và chết. Tôi kêu gọi đồng bào chọn con đường sống, để đồng bào và con cháu mình được sống.” (Phục 30:19 KTHĐ).

Người ta luôn hỏi rằng, “Làm thế nào một Đức Chúa Trời yêu thương lại có thể đày người ta vào địa ngục?”

Giả sử như bạn đang nghiện ma túy và sống ngoài đường. Cuộc đời bạn đang tan nát vì nghiện ngập, và bạn không có một ngôi nhà để ở hoặc thậm chí một nơi để ăn uống, tắm rửa.

Rồi một người nào đó đến và nói rằng, “Hãy để ta sẽ giúp đem con về nhà ta, tắm rửa sạch sẽ, cho con một bộ quần áo mới và một bữa ăn ngon. Và con có thể sống ở nhà ta. Con có thể trở thành một phần của gia đình ta. Trên thực tế, ta sẽ nhận con làm con nuôi. Con có thể mang lấy họ của ta! Ta sẽ trả hết nợ cho con. Thậm chí con có thể dùng thẻ tín dụng của ta và sử dụng toàn bộ tài vật trong gia đình. Con không cần phải làm việc để có được những điều đó. Ta làm điều này đơn giản chỉ vì ta yêu thương con và muốn tỏ ân điển ra cho con.

“Tuy nhiên, nếu con sống trong nhà của ta là một phần của gia đình ta, có một số luật lệ trong gia đình mà con phải tuân theo. Chúng ta tôn trọng lẫn nhau và giúp đỡ nhau qua những trách nhiệm trong nhà. Và chúng ta không sử dụng ma túy trong nhà này.”

Việc đòi hỏi bạn tuân theo những luật lệ trong gia đình như vậy có hợp lý không? Đương nhiên rồi. Nếu họ cho bạn những điều như vậy, ít nhất họ có thể đòi hỏi là bạn đáp lại ân điển đó qua sự tôn trọng.

Bạn có thể chọn để nói rằng, “Cảm ơn ông, nhưng tôi sẽ chọn sống ngoài đường vì tôi không muốn bỏ ma túy. Tôi không muốn từ bỏ chúng để trở thành một phần của gia đình ông.”

Nếu bạn từ chối lời mời đó, lỗi là ở nơi bạn do kết quả sự chọn lựa của bạn, chứ không phải nơi người đã mở lòng ân điển cho bạn. Người đó đã làm việc yêu thương tỏ ý muốn giúp bạn thoát khỏi hoàn cảnh đó. Bạn không thể nói họ không có lòng yêu thương được.

Chúa không đày người nào xuống địa ngục. Con người chọn đi đến đó.

Khi bạn chọn theo Chúa, chỉ có một luật lệ trong nhà của Chúa: Chúa Jêsus đã trả vé lên thiên đàng cho bạn. Ngài đã tha thứ bạn! Tất cả những gì bạn cần làm là tiếp nhận nó.

Nếu bạn muốn làm theo ý mình và từ chối lời mời ân điển của Chúa, vậy nên không phải là Chúa không yêu thương.

Chúa có quyền đặt ra những luật lệ cho nhà Ngài trên thiên đàng. Chọn lựa để vâng theo là tùy ở bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có tin rằng Chúa có quyền lập ra những luật lệ về ai sẽ được lên thiên đàng không? Tại sao có hay tại sao không?

2.    Việc bạn được lựa chọn mình sẽ sống đời đời ở đâu bày tỏ Chúa yêu thương bạn như thế nào?

3.    Tại sao có sự tự do trong việc dâng đời sống của bạn lên cho Chúa Jêsus?

 

Chúa muốn bạn sống đời đời với Ngài.

Mặc dù Ngài muốn bạn sống đời đời với Ngài, tội lỗi của bạn đã chia cắt bạn khỏi Đức Chúa Trời, và không điều gì bạn làm để thay đổi được điều đó. Vì vậy, bạn cần một Đấng để cứu bạn khỏi tội lỗi và khiến bạn được Đức Chúa Trời chấp nhận.

Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời sai phái Chúa Jêsus đến. Chúa Jêsus đã chịu chết trên thập tự giá để lãnh án phạt mọi sự sai trái bạn đã từng làm hoặc sẽ làm. Vì thế nhờ Chúa Jêsus mà bạn có được mối quan hệ với Đức Chúa Trời là Cha. Kinh Thánh cho biết rằng, “Tất cả những người tin Chúa Cứu Thế Jêsus đều được Đức Chúa Trời tha tội và coi là công chính, không phân biệt một ai” (Rô-ma 3:22 KTHĐ).

Nếu bạn đã sẵn sàng dâng đời sống mình cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu cầu nguyện với lời cầu nguyện đơn giản như sau: “Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết con là người có tội, và con cầu xin sự tha thứ của Chúa. Con tin Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Con tin Chúa Jêsus đã chết cho tội lỗi của con và Chúa đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa là Cứu Chúa của con và vâng theo Chúa Jêsus là Chúa của con bắt đầu từ ngày hôm nay. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý muốn Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn và nói cho người đó biết bạn đã tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


THE HOUSE RULES OF HEAVEN

By Rick Warren —

“I am now giving you the choice between life and death, between God’s blessing and God’s curse, and I call heaven and earth to witness the choice you make. Choose life” (Deuteronomy 30:19 GNT).

People ask all the time, “How could a loving God send people to hell?”

Let’s suppose you’re addicted to drugs and living on the street. Your life is falling apart because of addiction, and you don’t have a home or even a place to eat or bathe.

Then someone comes along and says, “Let me help you out. I will take you to my house and help you get cleaned up and give you a new set of clothes and a good meal. And you can live at my house. You can become part of my family. In fact, I’m going to adopt you. You can take my name! I’m going to pay off all your debts. You can even have my credit card and access to the entire resources of my family. You don’t have to earn it or work for it. I’m doing this simply because I love you and want to show you grace.

“However, if you live in my house as a part of my family, there are some house rules that you have to follow. We respect each other and help out with responsibilities around the house. And we don’t do drugs in this house.”

Is it reasonable to expect you to abide by the family’s house rules? Of course. If they’re extending an offer like that, the least they can expect is for you to respond to grace by showing respect.

You may choose to say, “Thank you, but I’m going to choose to live on the street because I don’t want to walk away from the drugs. I’m not willing to give them up to be part of your family.”

If you turn down the offer, the fault is on you for the effects of your choice, not on the person who extended grace. That person did the loving thing to offer to help you get out of the situation. You cannot say that they were being unloving.

God doesn’t send people to hell. People choose to go there.

When you choose to follow Jesus, there is only one house rule: Jesus has already paid for your ticket into heaven. He’s already forgiven you! All you’ve got to do is accept it.

If you want to do your own thing and reject God’s offer of grace, then he is not being unloving. You are choosing to ruin your life.

God has the right to make house rules for his home in heaven. The choice to follow is up to you.

Talk It Over

- Do you believe God has the right to make the rules about who gets into heaven? Why or why not?

- How does giving you a choice about where you spend eternity show that God loves you?

- Why is there freedom in surrendering your life to Jesus?

God wants to spend eternity with you

Though God wants to spend eternity with you, your sin separates you from him, and there’s nothing you can do to make things right. So you need someone to save you from your sins and make you acceptable to God.

That’s why God sent Jesus. Jesus’ death on the cross paid for every wrong you’ve ever done or will do. Jesus made it possible for you to have a relationship with God the Father. The Bible says, “We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are ” (Romans 3:22 NLT).

You can start your journey with Jesus by believing in him and confessing your sins. If you’re ready to surrender your life to Jesus Christ, start by praying this simple prayer: “Dear God, I know I’m a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe Jesus Christ is your Son. I believe that he died for my sins and that you raised him to life. I want to trust him as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”