0737“Chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu.”  (IICôr 4:18 TTHĐ).

Mọi thứ bạn thấy chung quanh mình là tạm thời. Những điều mà bạn không thể thấy được là điều sẽ còn lại mãi mãi. Và những thực tế về mặt thuộc linh đời đời đó mới đích thật là điều quan trọng.

Sự thật ở đây là, những thực tế về mặt thuộc linh cũng thật sự như những thực tế về mặt thuộc thể. Và bạn cần tập trung vào những điều thuộc linh vì chúng là một phần của thực tế. Dưới đây là năm thực tế về mặt thuộc linh bạn cần phải hiểu:

1. Chúa đã tạo dựng nên bạn để yêu thương bạn. Giê 31:3 nói rằng, “Ta luôn luôn yêu thương các con với tình yêu vĩnh cửu” (KTHĐ). Chúa đã tạo nên bạn để yêu thương bạn, và Chúa muốn bạn học yêu mến Ngài lại. Đây là thực tế quan trọng nhất của cuộc sống.

2. Bạn được tạo dựng nên để tồn tại vĩnh viễn“Đức Chúa Trời đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người” (Truyền 3:11 TTHĐ). Nhà truyền giáo Billy Graham đã nói về sự chết như thế này: “Một ngày nào đó bạn sẽ đọc hoặc nghe nói rằng Billy Graham đã chết. Bạn đừng tin vào những lời đó. Tôi sẽ sống còn hơn hẳn bây giờ. Tôi sẽ chỉ thay đổi địa chỉ của mình. Tôi sẽ đi vào trong sự hiện diện của Chúa.” Ông đang ở trong sự hiện diện của Chúa ngay lúc này.

3. Chúa đã chuẩn bị sẵn hai chỗ đời đời. Cả thiên đàng và địa ngục là những nơi có thật, nơi ở theo nghĩa đen. Chúng không phải chỉ là “những trạng thái tồn tại.”

4. Bạn được chọn lựa nơi nào bạn sẽ sống đời đời. Bạn sẽ không tình cờ mà thấy mình trong địa ngục một ngày nào đó. Bạn sẽ ở đó vì lựa chọn. Nếu bạn chọn để Chúa Jêsus làm Chủ đời sống mình, bạn sẽ sống mãi mãi với Ngài trên thiên đàng. Nếu bạn chọn từ khước Chúa, bạn sẽ sống đời đời nơi địa ngục. Không còn có sự lựa chọn nào khác.

5. Bạn không có cơ hội thứ hai để lựa chọn. Sự lựa chọn của bạn có thời gian giới hạn. Bạn có cả cuộc đời của mình để quyết định bạn sẽ sống vĩnh viễn tại đâu, nhưng bạn không thể đổi ý sau khi chết.

Điều gì bạn làm với năm lẽ thật này sẽ ảnh hưởng đến vận mạng đời đời của bạn và sẽ biến đổi cách bạn sống ở phía bên này của cõi đời đời.

Cuộc sống trên đất luôn là không chắc chắn, không ai biết trước được ngày mai sẽ như thế nào, vì vậy nếu bạn chưa quyết định tin nhận Chúa Jêsus, xin bạn hãy làm điều đó ngay hôm nay.

Nếu bạn đã sẵn sàng giao phó đời sống của mình cho Chúa ngày hôm nay, xin hãy cầu nguyện sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Chúa đã hứa rằng nếu con tin Chúa, Ngài sẽ tha thứ mọi điều sai trái con đã từng làm, con sẽ học biết được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội lỗi mình, và con tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Ngài là Chúa của con vào đời sống mình. Hôm nay, con xin dâng tất cả mọi phần của đời sống con lên cho Chúa. Con muốn theo Chúa và làm theo những gì Chúa muốn con làm.

Chúa Jêsus ơi, con biết ơn Chúa vì tình yêu Ngài và sự hy sinh của Ngài đã giúp cho con có thể ở cùng với Chúa trên thiên đàng. Con biết con không xứng đáng với điều này. Và con cảm ơn Chúa vì con không phải làm việc để đạt được sự cứu rỗi của mình, bởi vì con biết đó là điều không ai có thể làm được. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì làm việc cho bản thân mình. Con hạ mình trao phó đời sống của con cho Chúa, xin Chúa cứu con và nhận con vào trong gia đình Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Câu hỏi suy gẫm và áp dụng:

1.    Tại sao việc tập trung tâm trí của bạn vào những điều không thể thấy được là quan trọng?

2.    Chúa đã bày tỏ những điều không thể thấy được ra cho bạn như thế nào?

3.    Theo bạn tại sao Chúa cho bạn cả cuộc đời để làm một quyết định về Chúa Jêsus, nhưng Ngài không cho bạn cơ hội thứ hai để quyết định sau khi chết?

 

 

 


FIVE SPIRITUAL REALITIES YOU NEED TO UNDERSTAND

By Rick Warren —

“Things that are seen don’t last forever, but things that are not seen are eternal. This is why we keep our minds on the things that cannot be seen" (2 Corinthians 4:18 CEV).

Everything you see around you is temporary. It’s what you can’t see that will last forever.

And those eternal, spiritual realities are what truly matter.

The truth is, spiritual realities are just as real as physical realities. And you need to focus on the spiritual ones because they are part of reality. Here are five spiritual realities you need to understand:

God made you to love you. Jeremiah 31:3 says, “I have loved you with an everlasting love” (NIV). God created you to love you, and he wants you to learn to love him back. This is the most important reality of life.

You were made to last forever. The Bible says, “He has . . . set eternity in the human heart (Ecclesiastes 3:11 NIV). The evangelist Billy Graham talked about death this way: “Someday you will read or hear that Billy Graham is dead. Don’t you believe a word of it. I shall be more alive than I am now. I will just have changed my address. I will have gone into the presence of God.” He is in the presence of God now.

God has prepared two eternal places. Both heaven and hell are real, literal places. They’re not just “states of being.”

You get to choose where you’ll spend eternity. You won’t accidentally find yourself in hell one day. You’ll be there because of a choice you made. If you choose to make Jesus the boss of your life, you’ll spend eternity with him in heaven. If you choose to reject him, you’ll spend forever in hell. There is no other option.

You get no second chances to make your choice. Your choice has a time limit. You have your entire life to make the decision about where you’ll spend eternity, but you can’t change your mind after death.

What you do with these five truths will affect your eternal destiny and transform how you live on this side of eternity.

Life on Earth is always uncertain, so if you haven’t already made the choice for Jesus, go ahead and do it today.

If you’re ready to commit your life to Jesus, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe that you are God, my Savior. I receive you into my life as my Lord. Today, I’m turning over every part of my life to your management. You have the right to call the shots in my life.

“Jesus, I want to relax in your love. Thank you that I don’t have to earn it, deserve it, or work for it. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you, and I ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”

Talk It Over

1.    Why is it important to keep your mind focused on the things that cannot be seen?

2.    How has God revealed the unseen to you?

3.    Why do you think God gives you your whole life to make a decision about Jesus, but he doesn’t give you a second chance to decide after death?