0624“Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” (Mat 4:19 TTHĐ).

Chúa đã kêu gọi bạn để làm chứng nhân cho Ngài trên đất. Chúa muốn bạn nói cho người khác biết về niềm hy vọng bạn có trong Chúa Jêsus.

Nhưng có nhiều người mà tôi gọi họ là “Cơ đốc nhân ở sông Bắc Cực.” Họ bị đóng băng nơi miệng. Họ giữ lại hoặc không nói gì cả về Chúa Jêsus. Nhưng Chúa Jêsus nói rằng, “Nếu các con không đánh lưới, thì các con không theo Ta.”

Kinh Thánh ghi lại Lời Chúa Jêsus như sau, “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” (Mat 4:19 TTHĐ).

Tại sao Chúa muốn bạn chia sẻ niềm hy vọng của mình? Dưới đây là một số lý do.

Ai cũng cần đến Chúa Jêsus. Tin Lành của Chúa Jêsus là tốt hơn bất cứ những điều gì mà thế giới này có thể đem đến cho chúng ta. Nó tốt hơn việc chữa được bệnh ung thư, bệnh Sida — AIDS, hay bất cứ tật bệnh nào khác. Khi bạn hướng người khác đến với Chúa Jêsus, bạn đem đến cho họ sự sống đời đời. Bạn chỉ cho họ làm thế nào để quá khứ được tha thứ, có một đời sống với mục đích, và một gia đình trên thiên đàng. Ai cũng cần đến điều đó!

Chúa Jêsus đã ra lệnh. Đại Mạng Lệnh của Chúa Jêsus rất rõ ràng, “Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta” (Mat 28:19 TTHĐ). Nhưng, nếu bạn giống như phần lớn những người khác, đôi khi bạn quan tâm nhiều những gì người khác nghĩ hơn là điều Chúa nghĩ. Bạn lo lắng nhiều về danh tiếng mình hơn là sự cứu rỗi của những người khác. Nhưng Chúa Jêsus đã ra lệnh cho bạn chia sẻ niềm hy vọng của mình.

Bạn yêu Chúa và yêu thương người khác. Kinh Thánh nói rằng, “Do tình yêu thương của Chúa Cứu Thế cảm thúc, chúng tôi nghĩ rằng Chúa đã chết cho mọi người” (IICôr 5:14 KTHĐ). Người ta thường hỏi tôi rằng, “Điều gì thúc đẩy mục sư phục vụ hết năm này đến năm khác tại Hội Thánh Saddleback?” Tôi nói với họ rằng, “Đó là vì tôi yêu Chúa Jêsus Christ hết lòng, và tôi yêu mọi người.” Tình yêu của Chúa Đấng Christ bắt buộc tôi phải nói cho người khác về niềm hy vọng tôi có ở trong Ngài.

Bạn sẽ được ban thưởng trên thiên đàng. Châm 11:30 nói rằng, “Ai kính sợ Đức Chúa Trời trồng cây sự sống, Ai khôn ngoan chinh phục nhiều linh hồn” (KTHĐ). Bạn có muốn được kết quả và được khôn ngoan không? Hãy đem người khác đến với Chúa Jêsus. Bạn có muốn để lại một di sản không? Hãy làm để biết chắc chắn rằng những người bạn biết sẽ ở cùng với bạn trên thiên đàng.

Ngay bây giờ, hãy nghĩ đến một người trong đời sống của bạn chưa được biết về Chúa Jêsus. Hãy cầu nguyện rằng, “Lạy Chúa, con muốn được đặc ân đem người này vào gia đình của Chúa. Con muốn họ được lên thiên đàng vì con. Xin giúp con đừng do dự, ngần ngại.”

Bây giờ, hãy đi nói với họ về Chúa Jêsus!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã từng là một “Cơ đốc nhân ở sông Bắc Cực” trong cuộc đời mình khi nào? Bạn có phải là Cơ đốc nhân như thế không?

2.    Điều gì đã ngăn trở bạn trong việc nói cho người khác về Tin Lành của Chúa Jêsus?

3.    Tình yêu của bạn dành cho Chúa và cho người khác đã thúc đẩy bạn chia sẻ niềm hy vọng mình có trong Chúa Jêsus qua những cách nào?

 

 

 


WHY SHARE THE HOPE OF JESUS?

By Rick Warren —

“Come, follow me, and I will show you how to fish for people!” (Matthew 4:19 NLT).

God has called you to be a witness for him in the world. He expects you to tell others about the hope you have in Jesus.

But many people are what I call “arctic river Christians.” They’re frozen at the mouth. They hold back or don’t say anything about Jesus. But Jesus says, “If you’re not fishing, then you’re not following me.”

The Bible says, “Come, follow me, and I will show you how to fish for people!” (Matthew 4:19 NLT).

Why does God want you to share your hope? Here are a few reasons.

Everybody needs Jesus. The Good News of Jesus is better than anything this world could offer. It’s better than the cure for cancer, AIDS, or any other sickness. When you point people to Jesus, you offer them eternal life. You show them how to have their past forgiven, a purpose for living, and a home in heaven. Everybody needs that!

Jesus commands it. Jesus’ Great Commission is clear: “Go and make disciples of all the nations” (Matthew 28:19 NLT). But, if you’re like most people, sometimes you care more about what others think than what God thinks. You’re more worried about your reputation than the salvation of others. But Jesus commands you to share your hope.

You love God and people. The Bible says, “Christ’s love compels us, because we are convinced that [he] died for all” (2 Corinthians 5:14 NIV). People often ask me, “What motivates you year after year at Saddleback Church?” I tell them, “It’s because I love Jesus Christ with all my heart, and I love people.” Christ’s love compels me to tell others about the hope I have in him.

You will be rewarded in heaven. Proverbs 11:30 says, “The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise” (NKJV). Do you want to bear fruit and be wise? Bring people to Jesus. Do you want to leave a legacy? Make sure the people you know will be with you in heaven one day.

Right now, think of one person in your life who doesn’t know Jesus yet. Pray, “God, I want the privilege of bringing this person into your family. I want them to be in heaven because of me. Please help me not hold back anymore.”

Now, go tell them about Jesus!

Talk It Over

  • When in your life have you been an “arctic river Christian”? Are you that kind of Christian today?
  • What keeps you from telling other people about the Good News of Jesus?
  • In what ways does your love for Christ and other people motivate you to share the hope you have in Jesus?