0623“Nhiều người sẽ thấy điều đó và kính sợ đem lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.” (Thi 40:3 TTHĐ).

Nhờ Chúa Jêsus, bạn có thể được tha thứ những tội lỗi mình trong quá khứ, có được một mục đích cho đời sống và có được gia đình trên thiên đàng. Nói cho người khác về niềm hy vọng bạn có trong Chúa Jêsus là điều yêu thương tốt nhất mà bạn có thể làm.

Khi người khác thấy được sự khác biệt mà Chúa Jêsus đã làm ra trong đời sống của bạn, nó sẽ tạo nên một sự ảnh hưởng. Kinh Thánh nói rằng, “Nhiều người sẽ thấy điều đó và kính sợ đem lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 40:3 TTHĐ).

Hôm qua, chúng ta đã xem xét đến ba bước thực tế để có thể giúp bạn chia sẻ niềm hy vọng trong Chúa Jêsus: Sống đạo, học đạo và xin lỗi vì đã không chia sẻ sớm hơn. Sau đây là ba bước thêm nữa:

Trước hết hãy lắng nghe. Mỗi một người trên hành tinh này đều có một khao khát sâu thẳm là được lắng nghe, được thấu hiểu, và được thông cảm với những cảm xúc của mình. Châm 18:13 nói, “Trả lời trước khi nghe, đó là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm như vậy” (TTHĐ). Tai của bạn là một công cụ tuyệt vời để bày tỏ tình yêu ra cho người khác. Khi bạn lắng nghe người khác, bạn có thể tìm thấy chìa khóa để đi vào trái tim họ.

Chia sẻ những câu chuyện của bạn. Hãy để ý tôi đã nói “những câu chuyện,” chứ không phải “câu chuyện.” Tại sao vậy? Bởi vì bạn có nhiều câu chuyện, hay những lời làm chứng. Rất nhiều người cho rằng họ chỉ có một lời làm chứng — đó là lời làm chứng làm thế nào họ đã đến với Chúa Jêsus. Nhưng có bao giờ Chúa đã giúp đỡ bạn một vấn đề về tài chánh, về quan hệ, hay sức khỏe không? Bạn có hàng trăm lời làm chứng hùng hồn để hướng dẫn người khác đến với Chúa.

Đem người khác đến các buổi thờ phượng. Một trong những cách tốt nhất bạn có thể chia sẻ Tin Lành là đem người khác đến Hội Thánh. Khi họ bước vào một buổi nhóm, họ sẽ được thấy nhiều người tin Chúa nhóm lại với nhau, thờ phượng Chúa, và cùng tin vào một điều giống nhau. Công 2:47 ghi lại rằng, “Ngày nào họ cũng… ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người.  Mỗi ngày, Chúa thêm số người được cứu vào Hội Thánh” (TTHĐ).

Hầu hết người ta không biết đến về niềm hy vọng mà Chúa Jêsus ban cho, vì vậy họ bị trống rỗng về mặt thuộc linh. Bạn có thể thực hiện bước nào ngày hôm nay để đem một người nào đó vào trong gia đình Chúa?

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Lần cuối cùng bạn chia sẻ với một người nào đó về niềm hy vọng mà bạn có trong Chúa Jêsus là khi nào? Họ đã đáp ứng lại như thế nào?

2.    Hãy nghĩ về một lúc mà bạn hoàn toàn tập trung lắng nghe một người nào đó. Bạn đã khám phá ra được điều gì khi làm như thế?

3.    Gần đây Chúa đã giúp bạn như thế nào về một vấn đề về tài chánh, quan hệ, hay sức khỏe? Bạn có thể chia sẻ lời làm chứng này với ai?

 

 

 


HOW TO LOVE PEOPLE INTO GOD’S FAMILY

By Rick Warren —

“Many will see what he has done and be amazed. They will put their trust in the LORD” (Psalm 40:3 NLT).

Because of Jesus, you can have your past forgiven, have a purpose for living, and have a home in heaven. Telling others about this hope you have in Jesus is the most loving thing you can do.

When people see the difference Jesus makes in your life, it has an impact. The Bible says, “Many will see what he has done and be amazed. They will put their trust in the LORD” (Psalm 40:3 NLT).

Yesterday, we looked at three practical steps to help you share the hope of Jesus. Here are three more:

Listen first. Every person on this planet has a deep hunger to be heard, to be understood, and to have their feelings validated. Proverbs 18:13 says, “Listen before you answer” (GNT). Your ear is a great tool for showing love to someone. When you listen to another person, you can find the key to their heart.

Share your stories. Notice I said “stories,” not “story.” Why? Because you have many stories, or testimonies. A lot of people think they only have one testimony—the testimony of how they came to Christ. But has God ever helped you with a financial, relational, or health problem? You have hundreds of powerful testimonies that can point people to Jesus.

Bring people to worship. One of the best ways you can share the Good News is to bring people to church. As they walk into a service, they will see many believers coming together, worshiping God, and believing the same thing. Acts 2:47 says, “At the same time, they praised God and had the good will of all the people. Every day the Lord saved people, and they were added to the group” (GW).

Most people don’t know about the hope that Jesus Christ gives, and so they are spiritually empty. What step can you take today to bring someone into the family of God?

Talk It Over

  • When was the last time you shared with someone the hope you have in Jesus? How did they respond?
  • Think of a time when you completely focused on listening to someone. What did you discover in the process?
  • How has God recently helped you with a financial, relational, or health problem? Who can you share this testimony with?