0625 “Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta” (Mat 28:18-19 TTHĐ).

Một điều được nói rất rõ ràng trong Kinh Thánh là Chúa muốn bạn nói với mọi người biết Tin Lành của sự cứu rỗi qua Chúa Jêsus Christ. Thật ra, một số những lời nói đầu tiên và cuối cùng của Chúa Jêsus được ghi lại là về việc chia sẻ niềm hy vọng bạn có ở trong Ngài.

Trong Mat 4:19, lúc bắt đầu chức vụ, Chúa Jêsus đã tụ họp một nhóm nhỏ những người đánh cá và thợ mộc — chỉ là những người bình thường— lại và nói rằng, “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người” (TTHĐ). Đây là một trong những lời đầu tiên mà Chúa Jêsus nói với những người theo Ngài.

Bạn có thấy lý luận của Chúa Jêsus trong câu đó không? Nếu bạn không đánh lưới người, thì bạn không thật sự theo Chúa. Bằng chứng cho thấy bạn thật sự thuộc về gia đình của Chúa là bạn đang đem những người khác vào trong gia đình.

Sau đó trong sách Ma-thi-ơ, Chúa Jêsus lại nói về việc chia sẻ hy vọng của bạn. Đoạn Kinh Thánh này được gọi là Đại Mạng Lệnh. Chúa Jêsus nói rằng, “Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta” (Mat 28:18-19 TTHĐ). Đây là một số trong những lời cuối cùng của Chúa Jêsus trước khi Ngài về trời.

Tại sao Chúa Jêsus lại có “tất cả thẩm quyền trên trời và dưới đất”? Bởi vì Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ, nên Ngài được giao cho mọi thẩm quyền trên chúng. Chúa Jêsus ban cho bạn có thẩm quyền để đi đào tạo môn đồ. Điều này có nghĩa bạn là người đại diện của Chúa!

Đã có ai nhờ bạn giới thiệu Tin Lành mà họ được lên thiên đàng không? Bạn đã bao giờ đem một người đến đức tin nơi Chúa không? Hãy làm theo những lời đầu tiên và cuối cùng của Chúa Jêsus, và một ngày nào đó người khác sẽ nói với bạn trên thiên đàng rằng, “Cảm ơn bạn! Nhờ bạn mà ngày hôm nay tôi được ở thiên đàng.”

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Ai là người đầu tiên nói với bạn về Chúa Jêsus?

2.    Một số những lời đầu tiên và cuối cùng của Chúa Jêsus được ghi lại là về việc hướng người khác đến với Ngài. Điều này cho bạn biết gì về sự khát khao của Chúa trong việc phát triển gia đình của Ngài?

3.    Trong tuần này bạn có thể nói với ai về niềm hy vọng của bạn trong Chúa Jêsus?

 

 


THE FIRST AND LAST WORDS OF JESUS

By Rick Warren —

“All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations” (Matthew 28:18-19 NIV).

One thing is made very clear in Scripture: God wants you to tell people the Good News of salvation through Jesus Christ. In fact, some of the first and last recorded words of Jesus were about sharing the hope you have in him.

In Matthew 4:19, at the beginning of his ministry, Jesus gathered a small group of fishermen and carpenters—just ordinary people—and said, “Follow me, and I will show you how to fish for people!” (NLT) These were some of the very first words Jesus spoke to his followers.

Do you see Jesus’ logic in that verse? If you’re not fishing for people, then you’re not really following him. The proof that you are truly in God’s family is that you’re bringing other people into the family.

Later in the book of Matthew, Jesus talked again about sharing your hope. This passage is called the Great Commission. Jesus said, “All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations” (Matthew 28:18-19 NIV). These were some of the very last words of Jesus before he went back to heaven.

Why does Jesus have “all authority in heaven and on earth”? Because he created the universe, so he’s been given all authority over it. Jesus authorizes you to go make disciples. This means you are God’s agent!

Is anyone going to be in heaven because of you? Have you ever led anybody to faith in Christ? Follow the first and last words of Jesus, and people will one day say to you in heaven, “Thank you! I’m in heaven today because of you.”

Talk It Over

  • Who first told you about Jesus?
  • Some of the first and last recorded words of Jesus were about pointing people to him. What does this tell you about God’s desire to grow his family?
  • Who can you tell this week about the hope you have in Jesus?