0586“Vì Chúa Cứu Thế đã từ kẻ chết sống lại, chúng ta được dành cho một cuộc sống mới hoàn toàn với mọi điều tốt đẹp cho đời sống, bao gồm một tương lai trên thiên đàng và tương lai đó bắt đầu ngay bây giờ!” (IPhi 1:3-4 The Message).

Sợ hãi không có gì là mới cả. Nó đã ở với chúng ta ngay từ lúc ban đầu!

Trong Vườn Địa Đàng, A-đam trốn tránh Chúa và nói, “Tôi đã sợ hãi.” Con người đã sống trong sự sợ hãi Đức Chúa Trời và sợ hãi lẫn nhau kể từ đó.

Sợ hãi dựa trên sự thiếu hiểu biết. Điều đó có nghĩa lẽ thật là cách chữa trị duy nhất — và lẽ thật chỉ có thể được tìm thấy trong Lời Chúa.

Sự sống lại của Chúa Jêsus vào Phục Sinh đầu tiên cho bạn có được năm lẽ thật để thắng được sự sợ hãi trong đời sống bạn. Hôm qua, tôi đã chia sẻ hai lẽ thật đầu tiên:

- Bạn biết Chúa Jêsus nói với bạn sự thật.

- Bạn biết cái chết không phải là điểm cuối cùng.

Điều thứ ba, bạn biết Chúa yêu thương bạn vô cùng. Chúa không chỉ gửi cho bạn một tấm thiệp với dòng chữ nói rằng Ngài yêu thương bạn nhiều vô cùng. Chúa quan tâm nhiều đến mức Ngài gửi đến cho bạn điều tốt nhất — đó là chính mình Ngài! Khi Chúa Jêsus chết trên cây thập tự với đôi tay dang rộng là Chúa đang nói rằng: “Ta yêu con nhiều đến mức này.”

Sợ hãi và yêu thương không thể nào tồn tại cùng một chỗ. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, “Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi” (IGiăng 4:18 TTHĐ). Khi bạn mời Chúa Jêsus đi vào cửa trước của tấm lòng bạn, sự sợ hãi sẽ đi ra cửa sau.

Điều thứ tư, bạn biết Chúa có một chương trình tốt đẹp cho đời sống bạn. Khi bạn mở lòng đón nhận tình yêu thương của Chúa, Ngài sẽ chăm sóc quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn. Bởi Ngài đã sống lại, tội lỗi của bạn được tha thứ, bạn có được mục đích để sống và một ngôi nhà trên thiên đàng.

Kinh Thánh mô tả điều đó như thế này, “Vì Chúa Cứu Thế đã từ kẻ chết sống lại, chúng ta được dành cho một cuộc sống mới hoàn toàn với mọi điều tốt đẹp cho đời sống, bao gồm một tương lai trên thiên đàng và tương lai đó bắt đầu ngay bây giờ!” (IPhi 1:3-4 The Message).

Bạn sẽ không tìm được một đời sống như vậy ở bất cứ nơi nào khác. Bạn chỉ có được điều đó qua quyền năng phục sinh của Chúa Jêsus.

Cuối cùng, bạn biết Chúa sẽ chăm sóc những nhu cầu của bạn. Một trong những lý do bạn phải tranh chiến với sự sợ hãi là bạn đang lo lắng về ngày mai — và lo lắng không thể thay đổi được bất cứ điều gì! Nó sẽ không thêm được một khắc nào vào đời sống bạn, và nó sẽ không giải quyết được một vấn đề nào.

Nhưng sự phục sinh bảo đảm rằng Chúa sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn — bắt đầu bằng sự cứu rỗi — bằng cách cho bạn có được quyền năng phục sinh của Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện rằng, “Cầu xin Đức Chúa Trời cho anh em biết được quyền năng vô cùng lớn lao của Ngài đang tác động trong chúng ta, là người tin nhận Ngài. Do quyền năng phi thường ấy Chúa Cứu Thế đã sống lại từ cõi chết và hiện nay ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời trên trời” (Êph 1:19-20 KTHĐ).

Năm nay, khi bạn kỷ niệm việc Chúa Phục Sinh, hãy nhắc nhở mình rằng bởi vì Chúa Jêsus đã sống lại từ cõi chết, bạn không còn là một tù nhân của sự sợ hãi nữa. Đó là một tin quá tốt đẹp đến nỗi bạn sẽ muốn chia sẻ lại cho người khác!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Có phải đôi khi thật khó để tin rằng Chúa có một chương trình tốt đẹp cho cuộc đời bạn không? Tại sao bạn nghĩ như thế?

2.    Tại sao sự sợ hãi thường dựa trên sự thiếu hiểu biết?

3.    Bạn nên cầu xin Chúa đáp ứng nhu cầu nào trong đời sống của bạn bằng quyền năng phục sinh của Chúa?

 

Bạn có mệt mỏi vì bị giam cầm trong sợ hãi không?

Bạn là ai hay bạn đến từ nơi nào cũng không quan trọng. Nếu bạn sẵn sàng phó thác cuộc sống của mình cho Chúa Jêsus Christ, thì cánh cửa đang mở rộng ra với bạn.

Bạn có thể cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này ngay lúc này:

“Lạy Chúa, con đã mệt mỏi về việc giả vờ và làm vui lòng người khác. Con cũng căng thẳng việc cố gắng để được hoàn hảo khi mình không thể nào làm được. Con mệt mỏi với việc ôm giữ những tổn thương và ký ức tiếp tục gây đau đớn trong cuộc đời con. Con mệt mỏi vì sợ hãi bị từ khước và sợ bị người khác biết tất cả về mình. Con muốn buông bỏ tất cả những điều đó.

Lạy Chúa, con xin giao hết tất cả mọi điều đã khiến con xấu hổ, hối hận oán giận, và lo lắng cho Ngài. Con không muốn sống như thế nữa! Con muốn sống một đời sống tự do và con biết rẳng điều đó chỉ có thể tìm thấy qua con của Ngài là Chúa Jêsus Christ.

Lạy Chúa, con xin xưng tội mình ra với Chúa và xin Chúa tha thứ cho con. Cảm ơn Chúa Jêsus vì Ngài đã khiến cho con được tha thứ và chấp nhận vì những việc Chúa đã làm trên thập tự giá và sự sống lại của Ngài. Con xin đầu phục Chúa như là Chủ của đời sống con và con muốn theo Chúa suốt đời sống mình. Xin đổ đầy con với tình yêu và hy vọng của Chúa và giúp con bước đi trong đức tin, chứ không phải sự sợ hãi. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Xin bạn liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này và nói cho người đó biết bạn đã cầu nguyện tin Chúa. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. A-men.

 

 

 


WHY THE FORGIVEN DON’T HAVE TO FEAR

By Rick Warren —

“Because Jesus was raised from the dead, we’ve been given a brand-new life and have everything to live for, including a future in heaven—and the future starts now!” (1 Peter 1:3-4 The Message).

Fear is nothing new. It’s been with us from the very beginning!

In the Garden of Eden, Adam hid from God and said, “I was afraid.” Humans have been living in fear of God and each other ever since.

Fear is based on ignorance. That means truth is the only cure—and truth can only be found in God’s Word.

Jesus’ resurrection on the first Easter gives you five truths for overcoming fear in your life. Yesterday, I shared the first two:

  • You know Jesus tells you the truth.
  • You know death isn’t the end.

Third, you know God loves you extravagantly. God didn’t just send you a postcard with a note saying how much he loves you. He cared enough to send the very best—himself! When Jesus was dying on the cross with his arms outstretched, he was saying: “I love you this much.”

Fear and love cannot exist in the same place. The Bible tells us, “There is no fear in love. But perfect love drives out fear” (1 John 4:18 NIV). When you invite Christ into the front door of your heart, fear goes out the back door.

Fourth, you know God has a good plan for your life. When you open yourself up to God’s love, he takes care of your past, present, and future. Because of the resurrection, your sins are forgiven, you get a purpose for living, and you get a home in heaven.

The Bible describes it like this: “Because Jesus was raised from the dead, we’ve been given a brand-new life and have everything to live for, including a future in heaven—and the future starts now!” (1 Peter 1:3-4 The Message) You won’t get that kind of life anywhere else. You only get it through the power of Jesus’ resurrection.

Finally, you know God will take care of your needs. One of the reasons you struggle with fear is that you worry about tomorrow—and worry can’t change anything! It won’t add a single moment to your life, and it won’t solve a single problem.

But the resurrection guarantees that God will meet all of your needs—starting with your salvation—by providing you with the power of his resurrection. Paul writes, “I also pray that you will understand the incredible greatness of God’s power for us who believe him. This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated him in the place of honor at God’s right hand in the heavenly realms” (Ephesians 1:19-20 NLT).

This year, as you celebrate Easter, remind yourself that because Jesus was raised from the dead, you are no longer a prisoner to fear. That’s news so good that you will want to share it!

Talk It Over

  • Is it sometimes difficult to believe that God has a good plan for your life? Why do you think this is so?
  • Why is fear often based on ignorance?
  • What need in your life should you ask God to meet with his resurrection power?

Are you tired of being a prisoner of fear?

It doesn't matter who you are or where you are from. If you’re ready to surrender your life to Jesus Christ, the door is wide open for you.

You can pray this simple prayer right now: “Dear God, I'm tired of pretending and people pleasing. I’m tired of the stress of trying to be perfect when I can't be. I'm tired of holding on to hurt and memories that continue to cause pain in my life. I’m tired of being afraid of rejection and afraid of being fully known. I want to let it all go.

“Lord, I surrender everything that has brought me shame, regret, resentment, and worry. I don't want to live that way anymore! I want to live a life of freedom, and I know that can only be found through your Son, Jesus Christ.

“Today, I confess my sin to you and ask you to forgive me. Thank you, Jesus, that you made a way for me to be forgiven and accepted because of what you did on the cross and your resurrection. I submit to you as Lord of my life and want to follow you for the rest of my life. Please fill me with your love and hope and help me to walk in faith, not fear. I ask this in your name. Amen.”