0587“Người khôn tính toan đường lối cho tương lai. Kẻ dại tự dối lòng mình và không đối diện sự thật” (Châm 14:8 TLB*).

Tiền bạc là một công cụ để dùng cho mục đích của Chúa. Bạn không nên tích trữ, chôn giấu hay tôn sùng nó. Bạn phải sử dụng nó!

Tiền bạc cũng là một tài sản tạm thời. Nhưng bạn có thể dùng những nguồn tài nguyện tạm thời đó — những gì Chúa đặt vào trong tay bạn — cho sự ích lợi lâu dài.

Trong Lu-ca 16, Chúa Jêsus đã biến một người quản gia bất trung nhưng khôn khéo thành một anh hùng. Người quản gia này biết mình sẽ bị đuổi việc, vì vậy ông ta quyết định kết bạn với một số người bằng cách giảm các món nợ mà họ nợ chủ của ông.

Người đó là người gian dối, nhưng Chúa Jêsus nói ông đã làm được ba điều đúng. Ba điều đó cho thấy được những bài học Chúa muốn bạn học hỏi và áp dụng vào vấn đề tài chánh của mình.

1. Người quản gia biết nhìn về tương lai. Nhiều người không bao giờ nhìn về tương lai khi nói đến vấn đề tài chánh của họ. Bởi vì họ không để dành gì cả, họ là người không khôn ngoan.

Châm 14:8 cho biết rằng, “Người khôn tính toan đường lối cho tương lai. Kẻ dại tự dối lòng mình và không đối diện sự thật” (TLB*).

2. Người quản gia có một kế hoạch. Làm thế nào để bạn biết rằng mình có một kế hoạch tài chánh hay không? Điều này thật đơn giản: Bạn có một ngân sách chi thu không? Ngân sách chỉ đơn giản là việc chi tiêu có dự tính. Với một ngân sách, bạn bảo tiền của bạn đi đến nơi bạn muốn tiêu xài thay vì tự hỏi không biết tiền mình đã đi vào đâu. Bạn phải có một dự tính.

Kinh Thánh dạy trong Châm 16:9 rằng, “Chúng ta nên lập kế hoạch và trông cậy Chúa hướng dẫn chúng ta” (TLB).

3. Người quản lý hành động nhanh chóng. Lu-ca 16:4 nói, “Ta biết ta phải làm gì để khi ta bị đuổi thì có người tiếp đón ta về nhà” (BDM*).

Người quản gia đã không chần chừ; ông ta đã không trì hoãn. Ông ta thực hiện ngay kế hoạch của mình. Ông không nói rằng, “Một ngày nào đó tôi sẽ xếp đặt vấn đề tài chánh của mình” hoặc “Một ngày nào đó tôi sẽ bắt đầu để dành tiền để về hưu.”

Chúa Jêsus đã không khen ngợi việc thiếu trung thực của người quản gia. Ngài khen ngợi thái độ của ông ta, một thái độ nói, “Tôi sẽ nghĩ đến tương lai. Tôi sẽ có một kế hoạch. Và tôi sẽ đầu tư vào các mối quan hệ mang lại lợi ích cho người khác và cho tôi trong tương lai.”

Thật là khôn ngoan! Chúa Jêsus muốn bạn cũng làm như vậy đối với tài chánh của mình. Bạn đang tiêu xài của cải của mình ở đây trên đất hay đang nhìn tương lai và cất giữ tài sản của bạn trên thiên đàng?

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn muốn bắt đầu lập kế hoạch tài chánh cho tương lai trong những lãnh vực nào? Bạn muốn đạt được thành quả gì trong tương lai với tiền bạc của mình?

2.    Bạn đã trì hoãn như thế nào trong việc quản lý tài chánh và tiết kiệm cho tương lai mình? Điều gì bạn có thể làm ngày hôm nay để tiến triển trong cách lãnh vực đó?

Chú thích:

BDM*: Bản Dịch Mới 2002

TLB*: Bản dịch Living Bible

 

 

 


GOD’S PURPOSE FOR YOUR MONEY

By Rick Warren —

“The wise man looks ahead. The fool attempts to fool himself and won’t face facts" (Proverbs 14:8 TLB).

Money is a tool to be used for God’s purposes. You’re not to hoard it, stockpile it, or worship it. You’re to use it!

Money is also a temporary resource. But you can use temporary resources—what God has put in your hands—for permanent good.

In Luke 16, Jesus turned a dishonest but shrewd manager into a hero. The manager knew he was going to be fired, so he decided to make some friends by lowering the debts they owed to his master.

The man was dishonest, but Jesus said he did do three things right. Those three things reveal lessons that God wants you to learn and apply to your finances.

The manager looked ahead. Many people never look ahead when it comes to their finances. Because they’re not saving anything, they’re unwise.

Proverbs 14:8 says, “The wise man looks ahead. The fool attempts to fool himself and won’t face facts” (TLB).

The manager had a plan. How do you know if you have a financial plan? It’s real simple: Do you have a budget? A budget is simply planned spending. With a budget, you tell your money where you want it to go rather than wondering where it went. You’ve got to have a plan.

The Bible says in Proverbs 16:9, “We should make plans—counting on God to direct us” (TLB).

The manager acted quickly. Luke 16:4 says, “I know how to ensure that I’ll have plenty of friends who will give me a home when I am fired” (NLT).

The manager didn’t procrastinate; he didn’t delay. He set his plan in motion. He didn’t say, “Someday I’m going to get my finances in order,” or “Someday I’m going to start saving for retirement.”

Jesus didn’t commend the manager’s dishonesty. He commended his attitude, which said, “I’m going to think ahead. I’m going to have a plan. And I’m going to invest in relationships that will benefit others and me in the future.”

That’s smart! Jesus wants you to do the same when it comes to your finances. Are you spending your treasure here on earth or looking ahead and storing up treasure in heaven?

Talk It Over

  • In what areas would you like to start planning financially for the future? What do you want to accomplish in the future with your money?
  • How have you procrastinated when it comes to managing your finances and saving for the future? What can you do today to move forward in those areas?