0585“Do tình yêu thương của Chúa Cứu Thế cảm thúc, chúng tôi nghĩ rằng Chúa đã chết cho mọi người, nên mọi người phải coi đời cũ mình đã chết. Vì Ngài đã chết cho chúng ta, nên chúng ta không sống vị kỷ, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại cho chúng ta” (IICôR 5:14-15 KTHĐ).

Kinh Thánh chứa đầy những mệnh lệnh. Nhưng bạn biết mệnh lệnh nào là phổ biến nhất không? Đó là: Đừng sợ!

Bạn sẽ tìm thấy mệnh lệnh này 365 lần trong Kinh Thánh — bao gồm một số lần trong câu chuyện Phục Sinh. “Đừng sợ” là những lời đầu tiên thiên sứ nói với những người đã đến ngôi mộ vào buổi sáng Phục Sinh. Đó cũng là những lời đầu tiên Chúa Jêsus đã nói sau khi sống lại.

Không có gì ngạc nhiên khi đó là chủ đề phổ biến trong Kinh Thánh và trong câu chuyện Phục Sinh: Sợ hãi là vấn đề phổ biến nhất của nhân loại.

Bạn có thể không nghĩ mình là một người hay sợ hãi. Nhưng hiếm khi bạn nhận ra rằng có bao nhiêu quyết định của bạn đã dựa trên sự sợ hãi, chẳng hạn như nỗi sợ người khác sẽ nghĩ như thế nào về mình hay nỗi sợ bị thất bại.

Nhưng Phục Sinh đã đem đến cho bạn một tin tức tốt lành! Vì sự sống lại của Chúa Jêsus Christ bây giờ bạn có thể sống mà không sợ hãi. Kinh Thánh nói trong IICôr 5:14-15, “Do tình yêu thương của Chúa Cứu Thế cảm thúc, chúng tôi nghĩ rằng Chúa đã chết cho mọi người, nên mọi người phải coi đời cũ mình đã chết. Vì Ngài đã chết cho chúng ta, nên chúng ta không sống vị kỷ, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại cho chúng ta” (KTHĐ).

Khi bạn sống theo sự phục sinh của Chúa Jêsus, Kinh Thánh nói rằng bạn đang sống một đời sống tốt hơn, một đời sống không có sự sợ hãi.

Thật ra, có năm lẽ thật về sự sống lại sẽ giúp bạn thoát được sự sợ hãi nếu bạn hiểu được chúng. Tôi sẽ chia sẻ những lẽ thật này trong hai ngày tới đây.

Điều thứ nhất, bạn biết Chúa Jêsus nói với bạn sự thật. Trong suốt lịch sử, nhiều người đã tự nhận mình là Đức Chúa Trời hay là Đấng Mê-si-a — nhưng chỉ có một người đã chứng mình điều đó. Kinh Thánh nói rằng, “về thần linh, Chúa sống lại từ cõi chết chứng tỏ Ngài là Con Đức Chúa Trời đầy uy quyền, là Đấng Cứu Thế Jêsus, Chúa chúng ta” (Rô-ma 1:4 KTHĐ).

Không có sự phục sinh, bạn không thể tin bất cứ điều gì Chúa Jêsus đã nói. Nhưng bạn có thể tin những gì Chúa Jêsus nói về Đức Chúa Trời, về thiên đàng, và mọi điều khác mà Chúa đã dạy bởi vì Ngài đã sống lại từ cõi chết như Ngài đã nói.

Khi bạn hiểu Chúa Jêsus nói sự thật và bạn có thể tin cậy những gì Chúa nói nó sẽ dễ dàng hơn để bạn bỏ đi sự sợ hãi của mình.

Thứ hai, bạn biết rằng cái chết không phải là điểm cuối cùng. Cho đến khi Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết, bạn đã không biết rằng có sự sống sau cái chết hay không, bởi vì không có bằng chứng nào cả. Chúa Jêsus đã thay đổi điều đó. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng, “Chúng tôi biết Đấng đã khiến Chúa Jêsus sống lại, cũng sẽ cho chúng tôi sống lại với Chúa Jêsus, và trình diện chúng tôi cùng anh em trước mặt Ngài” (IICôr 4:14 KTHĐ).

Bạn không cần phải sợ hãi sự chết, vì sự sống lại của Chúa Jêsus cho chúng ta thấy rằng cái chết không phải là cuối cùng của câu chuyện. Đó thật sự là sự khởi đầu của sự sống đời đời của bạn trong sự hiện diện của Chúa.

Học cách để sống không sợ hãi sẽ biến đổi cuộc sống của bạn ngay lúc này! Ngày mai, tôi sẽ chia sẻ thêm ba lẽ thật Lễ Phục Sinh sẽ giúp bạn sống không sợ hãi.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Một số những nỗi sợ hãi nào đã ngăn trở bạn sống đời theo  mục đích mà Chúa đã định ra cho bạn?

2.    Theo bạn, tại sao phần lớn đời sống của chúng ta bị sự sợ hãi kiểm soát?

3.    Đời sống không sợ hãi sẽ giống như thế nào với bạn? Điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự tương tác hàng ngày giữa bạn với những người khác như thế nào?

 

 


RESURRECTION TRUTHS THAT SHATTER FEAR

By Rick Warren —

“[Jesus] included everyone in his death so that everyone could also be included in his life, a resurrection life, a far better life than people ever lived on their own” (2 Corinthians 5:14-15 The Message).

The Bible is full of commands. But do you know which one is the most common?

Don’t be afraid.

You’ll find it 365 times in Scripture—including several times in the Easter story. “Don’t be afraid” were the first words the angel told those who showed up at the tomb on Easter morning. They were also the first words Jesus spoke after the resurrection.

It’s no wonder why it’s a common theme in the Bible and the Easter story: Fear is humanity’s most common problem.

You might not think you’re a fearful person. But you rarely realize how many of your decisions are based on fear, such as the fear of what people think of you and the fear of failure.

But Easter brings good news! Because of the resurrection of Jesus Christ, you can now live without fear. The Bible says in 2 Corinthians 5:14-15, “[Jesus] included everyone in his death so that everyone could also be included in his life, a resurrection life, a far better life than people ever lived on their own” (The Message).

When you live according to the resurrection of Christ, the Bible says you’re living a better life, a life free from fear.

In fact, there are five truths about the resurrection that will set you free from fear if you understand them. I’ll share these truths over the next two days.

First, you know Jesus tells you the truth. Throughout history many people have claimed to be God or the Messiah—but only one proved it. The Bible says, “[Jesus] was declared to be God’s Son with great power by rising from the dead” (Romans 1:4 NCV).

Without the resurrection, you couldn’t trust anything Jesus said. But you can trust what Jesus says about God, heaven, and everything else he taught because he rose from the dead like he said he would.

When you understand Jesus tells the truth and that you can trust what he says, it becomes easier to let go of your fears.

Second, you know death isn’t the end. Until Jesus rose from the dead, you didn’t know if there was life after death, because there was no proof. Jesus changed that. The Bible tells us, “God raised the Lord Jesus from the dead, and we know that God will also raise us with Jesus” (2 Corinthians 4:14 NCV).

You don’t need to fear death, because Jesus’ resurrection shows us that death isn’t the end of the story. It’s really the beginning of your eternal life in God’s presence.

Learning to live without fear will transform your life now! Tomorrow I’ll share three more Easter truths that will help you live free from fear.

Talk It Over

  • What are some fears that hold you back from the life of purpose God has planned for you?
  • Why do you think so much of our lives are ruled by fear?
  • What would a life free of fear look like for you? How would it impact your daily interactions with other people?

Are you tired of being imprisoned by fear?

It doesn't matter who you are or where you are from. If you’re ready to surrender your life to Jesus Christ, the door is wide open for you.

You can pray this simple prayer right now: “Dear God, I'm tired of pretending and people pleasing and the stress of trying to be perfect when I can't be. I'm tired of holding on to hurt and memories that continue to cause pain in my life. I’m tired of being afraid of rejection and afraid of being fully known. I want to let it all go.

“Lord, I surrender everything that has brought me shame, regret, resentment, and worry. I don't want to live that way anymore! I want to live a life of freedom, and I know that can only be found through your Son, Jesus Christ.

“Today, I confess my sin to you and ask you to forgive me. Thank you, Jesus, that you made a way for me to be forgiven and accepted because of what you did on the cross and your resurrection. I submit to you as Lord of my life and want to follow you for the rest of my life. Please fill me with your love and hope and help me to walk in faith, not fear. I ask this in your name. Amen.”