0339“Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau” (IPhi-e-rơ 4:10 TTHĐ).

Những khả năng bạn có là để đem đến ích lợi cho người khác. Kinh Thánh nói trong IPhi-e-rơ 4:10 rằng, “Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau” (TTHĐ).

Bạn cần tôi và tôi cần đến bạn. Không ai có thể giỏi hết tất cả mọi thứ. Không người nào có thể có được tất cả các tài năng. Không có một người nào là hoàn hảo mà có thể nói với cả thế giới rằng “Tôi không cần một người nào khác cả.”

Chúng ta cần đến nhau. Chúng ta được tạo dựng nên để cùng làm việc chung với nhau! Đó là lý do tại sao bạn cần một nhóm nhỏ và một gia đình Hội Thánh. Khi chúng ta cùng làm chung với nhau, chúng ta sẽ làm được tốt hơn, giỏi hơn.

Đây là bí quyết của sự thành công: Dựa vào hay sử dụng những điểm mạnh của bạn để những điểm yếu sẽ trở nên không đáng kể lắm. Tất cả những người thành công đều làm điều này. Cứ trau dồi những gì bạn giỏi và khiến cho nó giỏi hơn nữa.

Đây là quy tắc thành công thứ hai: Hợp tác với những người giỏi về những điều bạn bị yếu kém. Làm việc chung với những người có thể bổ sung những điểm yếu cho bạn. Mỗi người đều có một điều gì đó có thể đóng góp vào. Không ai giỏi tất cả mọi điều. Chúng ta cần đến nhau!

Nhân tiện đây tôi cũng xin nói rằng đây cũng là một trong những mục đích của hôn nhân. Trong hôn nhân, chúng ta được kết hợp với nhau để bổ sung cho những ưu điểm và bù đắp cho những khuyết điểm của nhau. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không bổ khuyết những điểm yếu cho nhau? Chúng ta sẽ chỉ trích lẫn nhau và đó không phải là mục đích của hôn nhân! Hôn nhân kết hợp hai tội nhân lại với nhau và vì vậy không thể nào có được một mối quan hệ hoàn hảo. Nhưng trong hôn nhân, bạn biết được những điểm yếu của người kia, vì vậy bạn có thể bổ khuyết cho họ.

Chẳng hạn như việc thanh toán các hóa đơn và lập ngân sách chi tiêu trong gia đình. Ai nên lo việc này? Đó là người có thể làm việc đó tốt hơn! Kinh Thánh không bảo chúng ta nên làm vai trò này hay là vai trò khác. Hãy tìm xem ai là người có thể làm điều đó tốt hơn và khi làm như vậy người này sẽ bổ khuyết người kia. Đó là lý do tại sao vợ tôi, Kay, luôn là người lái xe chứ không phải là tôi. Cô ấy là một người lái xe cẩn thận hơn tôi rất nhiều.

Điều này cũng áp dụng cho công việc của bạn. Nếu bạn muốn công việc kinh doanh của mình có hiệu quả, đây là bí quyết: Sắp xếp nhân viên làm việc theo ĐỊNH DẠNG của họ. Giúp mọi người khám phá ra ĐỊNH DẠNG (S.H.A.P.E.) của mình. Ân Tứ Thuộc Linh (Spiritual Gifts), Tấm Lòng (Heart), Khả Năng (Abilities), Cá Tính (Personality) và Kinh Nghiệm (Experiences) — và sắp xếp họ ở vị trí mà họ làm tốt nhất. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ không cần phải quản lý họ từng ly từng tí hay động lực họ làm việc. Tại sao vậy? Bởi vì họ sẽ làm những gì họ thích làm và họ sẽ làm thật tốt điều đó.

Chúa muốn mọi người sử dụng những khả năng của mình để giúp đỡ người khác. Chúng ta cần đến nhau!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Một người nào đó có định dạng khác với bạn đã hỗ trợ, khuyến khích hay giúp đỡ bạn như thế nào?

2.    Nhiều người muốn tự mình gánh vác dựa vào những điểm mạnh của mình để hoàn thành mục đích của đời sống mình. Nếu đó là bạn, làm thế nào để bạn có thể đem những người có thể giúp bù đắp cho những điểm yếu và động viên khích lệ những điểm mạnh vào trong cuộc sống mình?

3.    Biết được rằng mỗi người đều có những định dạng khác nhau giúp bạn biết trân trọng những khác biệt đó như thế nào?


 

 

 

WHY DO WE NEED EACH OTHER?

By Rick Warren — 

“Each of you as a good manager must use the gift that God has given you to serve others.”

1 Peter 4:10 (GW)

Your abilities are for the benefit of other people. The Bible says in 1 Peter 4:10, “Each of you as a good manager must use the gift that God has given you to serve others” (GW).

You need me, and I need you. Nobody is good at everything. Nobody has every talent. There are no perfect people who can say to the world, “I don’t need anybody else.”

We need each other. We were made to work in teams! That’s why you need a small group and a church family. We’re better together.

Here’s the key to success: Build on your strengths so that your weaknesses become irrelevant. Every successful person does this. Just work on what you’re good at, and make it better.

Here’s a second rule of success: Team up with people who are good at what you’re not good at. Team up with people who complement you. Everybody has something to contribute. Nobody has it all together. We need each other!

This, by the way, is one of the purposes of marriage. In marriage we’re put together to complement each other’s strengths and to compensate for each other’s weaknesses. What happens when we don’t compensate for each other’s weaknesses? We criticize each other. That’s not what marriage is for. Marriage puts two sinners together, so there can be no perfect relationships. But in a marriage, you know the other’s weaknesses, so you can help compensate for them.

For example, take bill paying and budgeting. Who should do it? The one who does it better! The Bible doesn’t tell us who should do one role over another. Just figure out who does it better, and in doing that, you compensate for each other’s weaknesses. That’s why my wife, Kay, always drives instead of me. She’s a much more careful driver than I am.

This also applies to your work. If you want your business to be effective, here’s the key: Staff by SHAPE. Help people discover their SHAPE—their Spiritual gifts, Heart, Abilities, Personality, and Experiences—and put them in the positions they’re good at. When you do that, you won’t have to micromanage them or motivate them. Why? Because they’ll be doing what they love to do, and they’ll be good at it.

God wants every person to use their abilities to help other people. We need each other!

Talk It Over

  • How has someone who is shaped differently from you supported, encouraged, or helped you?
  • Many people would rather go through life on their own, relying on their own strengths to accomplish their purpose. If that’s you, how can you actively work to include people in your life who can help compensate for your weaknesses and encourage your strengths?
  • How does understanding the way people are shaped help you appreciate our differences?