0338“Phước cho đầy tớ ấy khi chủ về thấy đang chu toàn phận sự” (Lu-ca 12:43 BDM-2002).

Tất cả chúng ta đều có những khả năng chưa được sử dụng đến. Có thể bạn vẫn còn đang tìm hiểu xem Chúa ban cho mình những khả năng nào. Hay có thể bạn có những khả năng mà bạn đã bỏ mặc hoặc không để ý đến vì những hoàn cảnh của đời sống.

Nhưng Chúa đã ban cho bạn những khả năng đó vì một lý do: Ngài muốn bạn sử dụng những khả năng này để hầu việc Chúa và để phục vụ những người khác! Có ba cách bạn có thể bắt đầu phát huy những khả năng mình có để làm những việc tốt đẹp và đem vinh hiển đến cho Chúa.

1. Đánh giá những khả năng của bạn.

Hãy kiểm nghiệm, xem xét lại những khả năng của mình. Bạn giỏi về điều gì? Hãy lập một danh sách cho những điều đó. Nếu có một điều mà tôi có thể nói với các bạn trẻ ngày hôm nay để chuẩn bị cho tương lai của họ, thì điều đó là: Hãy biết những điểm mạnh và những điểm yếu của mình. Hãy chú ý đến những khả năng Chúa đã ban cho bạn. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xác định những khả năng của mình, hãy nhờ những gần gũi bạn giúp đỡ!

2. Dâng hiến những khả năng của bạn.

“Hãy dâng hiến chính mình như những sinh tế sống, thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh chị em” (Rô-ma 12:1b BDM-2002). Hãy thưa với Chúa, “Ngài đã ban cho con những khả năng này. Bây giờ con xin dâng chúng lại cho Chúa. Con muốn sử dụng chúng cho mục đích mà Chúa đã ban chúng cho con.”

3. Trau dồi những khả năng của bạn.

Điều đó có nghĩa là thực hành, cải tiến, mài giũa và phát triển. Bất kỳ khả năng nào Chúa ban cho bạn đều có thể được cải thiện bằng cách sử dụng nó. Truyền đạo 10:10 nói: “Dùng một cái rìu cùn sẽ phí nhiều sức; phải khôn ngoan, mài lưỡi rìu trước đã” (KTHĐ).

Làm thế nào để bạn được khôn ngoan, có được kỹ năng? Hãy thực hành. Bạn mài lưỡi rìu của mình và làm việc cách khôn ngoan hơn chứ không phải vất vả hơn. Mài giũa những khả năng, những tài năng, kỹ năng của bạn là một trách nhiệm thuộc linh.

Chúa đã đầu tư rất nhiều vào bạn. Trước hết Chúa đã tạo dựng nên bạn. Kế đến Chúa đã tạo nên định dạng của bạn với các ân tứ thuộc linh và một cá tính độc đáo. Và rồi Ngài đã sai Chúa Jêsus xuống chết thay cho bạn.

Chúa đã đầu tư một số vốn lớn không tưởng được vào cuộc đời của bạn! Và Ngài muốn thấy được kết quả của việc đầu tư đó. Một ngày nào đó Chúa sẽ hỏi bạn: “Con đã làm gì với những điều Ta đã ban cho? Con đã sử dụng những khả năng của con để làm vinh hiển danh Ta, để phục vụ người khác, để sinh sống và để làm gương như thế nào?”

Chúa Jêsus khen “Phước cho đầy tớ ấy khi chủ về thấy đang chu toàn phận sự” (Lu-ca 12:43 BDM-2002).

Chúa muốn ban phước cho cuộc sống của bạn! Khi Chúa nhìn vào bạn, Ngài muốn thấy bạn đang sử dụng những khả năng của mình theo cách Ngài định để bạn sẽ kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Tại sao biết được điểm mạnh lẫn điểm yếu khi sử dụng những khả năng mình có lại là điều quan trọng?

2.    Làm thế nào để bạn có thể cho Chúa thấy được bạn muốn sử dụng những khả năng mình có để hầu việc Ngài?

3.    Nêu lên một vài cách cụ thể có thể mài giũa những khả năng của mình để có thể hầu việc Chúa và phục vụ người khác tốt hơn.


 

 

HOW TO MAKE THE MOST OF YOUR ABILITIES

By Rick Warren — 

“When the master comes and finds the servant doing his work, the servant will be blessed” (Luke 12:43 NCV).

All of us have unused abilities. Maybe you are still figuring out what your God-given abilities are. Or maybe you have abilities you’ve abandoned or ignored because of life circumstances.

But God gave you those abilities for a reason: He wants you to use them to serve him and others! There are three ways you can start engaging your abilities so that they are being used for good and for God’s glory.

1. Estimate your abilities.

Do an assessment of your abilities. What are you good at? Make a list. If there’s one thing I could say to young people today to prepare for their future, this is it: Know your strengths and weaknesses. Consider the capabilities God has given you. If you have trouble identifying your abilities, ask someone close to you for help!

2. Dedicate your abilities.

“Offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to his service and pleasing to him” (Romans 12:1 GNT). Tell God, “You gave me these abilities. Now I’m going to give them back to you. I want to use them for the purpose for which you gave them to me.”

3. Cultivate your abilities.

That means practice, improve, sharpen, and develop. Any ability God has given you can be improved with use. Ecclesiastes 10:10 says, “If the ax is dull and its edge unsharpened, more strength is needed, but skill will bring success” (NIV).

How do you get skill? You practice. You sharpen your ax and work smarter, not harder. Sharpening your abilities—your aptitudes, your skills—is a spiritual responsibility.

God has invested enormously in you. First, he created you. Second, he shaped you with spiritual gifts and a unique personality. Then, he sent Jesus to die for you.

God has made an incredible investment in your life! And he expects a return on the investment. He’s going to ask you one day, “What did you do with what you were given? How did you use your abilities to honor me, to serve others, to make a living, and to be an example?”

Jesus says, “When the master comes and finds the servant doing his work, the servant will be blessed” (Luke 12:43 NCV).

God wants to bless your life! When God looks at you, he wants to see you using your abilities in the ways he intended so that you will experience his blessing.

Talk It Over

  • Why is it important to know both your strengths and weaknesses when you are trying to engage your abilities?
  • How can you show God you want to use your abilities to serve him?
  • What are some practical ways you can sharpen your abilities so you are serving God and other people better?