0256“Ngài không bắt tội luôn luôn, Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.  Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta, Cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta. Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy (Thi 103:9-10,13 BHĐ).

Kinh Thánh cho biết rằng sẽ không có sự đoán phạt cho tội lỗi của chúng ta một khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa Jêsus. Nhưng Kinh Thánh không nói là sẽ không có hậu quả của tội lỗi.

Mỗi khi bạn không vâng lời Chúa, bạn gặp tổn thương cho chính mình và cho người khác nữa. Bạn làm mất đi mối thông công của mình với Chúa Cứu Thế. Bạn đánh mất đi sự hiệu quả và niềm vui của mình trên đất. Bạn mất đi phần thưởng trên thiên đàng. Nhưng bạn không bao giờ mất đi sự cứu rỗi.

Tại sao vậy? Tại sao Chúa không từ bỏ bạn khi bạn làm hỏng chuyện? Tại sao Chúa không từ bỏ những người tin Chúa khi chúng ta phạm tội?

Điều đầu tiên cần phải hiểu được là tình yêu của Chúa là tình yêu không điều kiện. Chúa không nói, “Ta yêu con nếu con làm điều này” hay “Ta yêu con vì con là người như thế này” Chúa chỉ nói rằng, “Ta yêu con.” Chúa sẽ không bao giờ ngừng yêu thương bạn, vì bạn là một người nhận được ân điển của Chúa.

Ca 3:22 nói, “Nhờ lòng nhân từ của Chúa, chúng ta không bị diệt vong, vì lòng thương xót của Ngài thật là vô tận” (KTHĐ).

Sự cứu rỗi của bạn không dựa trên thành tích của bạn. Kinh Thánh nói, “Ngài cứu chúng ta, không phải bởi việc công chính chúng ta đã làm, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài” (Tít 3:5 BHĐ). Bạn không thể trả giá để được vào thiên đàng, mua vé vào thiên đàng, làm việc lành để vào thiên đàng, hay giả tạo để được vào thiên đàng. Cách duy nhất để bạn có thể vào thiên đàng là nhờ vào ân điển của Chúa.

Chúa Jêsus đã chịu hình phạt thay cho bạn. Luật “Trừng phạt hai lần” trong hệ thống tư pháp hình sự Hoa Kỳ quy định rằng bạn không thể bị xét xử hai lần cho cùng một tội phạm. Điều đó cũng đúng như vậy trong luật của Chúa. Con người không bị trừng phạt hai lần cho cùng một tội.

Hơn hai ngàn năm trước, Chúa Jêsus đã đưa tay trên thập tự giá để chịu hình phạt cho tội lỗi của bạn. Chúa đã nhận thay hình phạt cho bạn.  Ngài đã trả giá cho tất cả những tội mà bạn đã phạm để vì thế điều duy nhất bạn cần phải làm là tiếp nhận món quà của sự tha thứ và sự cứu rỗi mà Chúa ban cho!

Chúa Jêsus hiểu được những yếu đuối trong con người xác thịt của bạn. Chúa thông cảm và thấu hiểu. Ngài biết những nhược điểm, lỗi lầm của bạn, và cách bạn suy nghĩ, xử sự. Và Ngài luôn kiên nhẫn đối với bạn.

“Thầy Tế lễ ấy cảm thông tất cả những yếu đuối của chúng ta, vì Ngài từng chịu đựng mọi cám dỗ như chúng ta, nhưng không bao giờ phạm tội” (Hê-bơ-rơ 4:15 KTHĐ). Chúa Jêsus đã sống trong thân xác con người trong 33 năm, vì vậy Chúa thấu hiểu những yếu đuối của chúng ta.

Chúa không giữ lòng giận! Kinh Thánh cho biết, “Ngài không bắt tội luôn luôn, Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.  Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta, Cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta. Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy” (Thi 103:9-10,13 BHĐ). Nếu bạn là người tin Chúa, Chúa sẽ không giận dữ với bạn. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả những hình phạt của bạn đã được gánh thay trên thập tự giá.

Bạn có thể đang suy nghĩ rằng, “Bạn không biết tôi đã sa sút đến thế nào đâu. Bạn không biết được những gì tôi đã làm." Đúng vậy, tôi không thể biết. Nhưng Chúa biết tất cả. Nếu bạn nghĩ rằng mình lạc bước quá xa khỏi Chúa, thì đây là điều Chúa muốn nói với bạn: “Hỡi con cái bội bạc, hãy trở về! Ta sẽ chữa lành tội bội bạc của các ngươi” (Giê-rê-mi 3:22 BDM 2002).

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Tình yêu thương của Chúa dành cho bạn dạy bạn phải yêu thương người khác như thế nào?

2.      Tại sao bạn vẫn cố che giấu tội lỗi của mình với Chúa ngay cả khi biết rằng Ngài thấy rõ và biết hết mọi điều?

3.      Bạn nghĩ kính sợ Chúa nghĩa là gì?

 

Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi người đều thiếu hụt tiêu chuẩn toàn hảo của Đức Chúa Trời.

Tuy vậy Chúa vẫn yêu thương bạn mặc dầu bạn phạm tội và lầm lỗi. Chúa yêu bạn nhiều đến nỗi Ngài đã sai Con của Ngài là Chúa Jêsus đến để làm sạch tội tỗi của bạn và đem bạn vào gia đình Ngài.

Nếu bạn đã sẵn sàng để bước vào gia đình của Chúa, đây là một lời cầu nguyện bạn có thể bắt đầu: “Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng khi con chết con sẽ phải khai trình đời sống của con trước mặt Ngài. Con xin xưng nhận con đã phạm tội cùng với Chúa, con đã sống theo chương trình của con chứ không theo chương trình của Ngài. Con muốn thay đổi điều này, bắt đầu từ bây giờ. Con muốn tránh xa khỏi tội tỗi của con và hướng về Chúa.”

“Con xin cảm ơn Chúa Jêsus đến chết thay thế cho tất cả những vi phạm  con đã làm. Con biết con không xứng đáng với sự tha thứ của Chúa. Chúa ơi, con biết chỉ có ân điển của Ngài mới có thể cứu con.

“Kính lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa đã yêu thương con nhiều đến nỗi Chúa đã mang lấy hết tất cả tội lỗi của con trên chính mình Ngài. Nhờ thế con có thể chấp nhận được vào thiên đàng, và con xin hạ mình cầu xin Chúa cứu con. Con cầu xin Chúa cứu con khỏi những tội lỗi và những thói quen đang làm hư hỏng cuộc đời của con ngay bây giờ. Chúa Jêsus ơi, con tin vào Chúa. Và con tin rằng Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài để cứu con một cách tức thì, chắc chắn, hoàn toàn, và vĩnh cửu. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đường theo Chúa. Cầu xin Chúa ban cho bạn kinh nghiệm được sự nhẹ nhàng, thanh thản vì biết rằng tất cả tội lỗi của mình đã được tha và sự ấm áp, yêu thương của Chúa và gia đình của Ngài là hội thánh dành cho bạn. A-men.

 


 

 

 

WHY DOESN’T GOD REJECT SINNERS?

By Rick Warren —

“[God] will not constantly accuse us, nor remain angry forever. He does not punish us for all our sins; he does not deal harshly with us, as we deserve. The LORD is like a father to his children, tender and compassionate to those who fear him” (Psalm 103:9-10, 13 NLT).

The Bible says there is no condemnation for our sin once we place our faith in Jesus. But it does not say there are no consequences.

Every time you disobey God, you hurt yourself and you hurt other people. You lose your fellowship with Christ. You lose your effectiveness and joy here on earth. You lose rewards in heaven. But you do not lose your salvation.

Why is that? Why doesn’t God just kick you out when you blow it? Why doesn’t God reject believers when we sin?

The first thing to understand is that God’s love is unconditional. He doesn’t say, “I love you if” or “I love you because”—just “I love you. Period.” God will never stop loving you, because you are a recipient of his grace.

Lamentations 3:22 says, “[God’s] compassion never ends. It is only the Lord’s mercies that have kept us from complete destruction” (TLB).

Your salvation isn’t based on your performance. The Bible says, “He saved us, not because of the righteous things we had done, but because of his mercy” (Titus 3:5 NLT). You can’t earn your way into heaven, buy your way into heaven, work your way to heaven, or bluff your way to heaven. The only way you ever have any hope of getting into heaven is by the grace of God.

Jesus has already taken your punishment. The law of double jeopardy in the United States criminal justice system says you cannot be tried for the same crime twice. That’s true in God’s book, too. People are not punished for the same sin twice.

Over two thousand years ago, Jesus stretched his arms out on the cross and took the punishment for your sin. He served your term. The price is paid in full—all you have to do is accept the gift of forgiveness and salvation that he offers!

Jesus understands your human weaknesses. God is sympathetic and understanding. He knows your frailties, your faults, and how you’re wired. And he is patient with you.

“This High Priest of ours understands our weaknesses, for he faced all of the same testings we do, yet he did not sin” (Hebrews 4:15 NLT). Jesus lived in human flesh for 33 years, so he understands your weaknesses.

God doesn’t keep grudges! The Bible says, “[God] will not constantly accuse us, nor remain angry forever. He does not punish us for all our sins; he does not deal harshly with us, as we deserve. The Lord is like a father to his children, tender and compassionate to those who fear him” (Psalm 103:9-10, 13 NLT). If you are a believer, God is not angry with you. Why? Because all of the punishment was taken on the cross.

You may be thinking, “You don’t know how far I’ve fallen. You don’t know what I’ve done.” No, I don’t. But God does. If you think you’ve strayed too far from God, this is what God says to you: “Come back to me, you unfaithful children, and I will forgive you for being unfaithful” (Jeremiah 3:22 NCV).

Talk It Over

  • What does God’s love for you teach you about how to love others?
  • Why do you try to hide your sin from God even when you know he sees and knows everything?
  • What do you think it means to fear God?

The Bible says all people fall short of God’s perfect standard.

Yet God still loves you—even though you sin and are flawed. In fact, God loves you so much that he sent his Son, Jesus, to cleanse you from your sins and to bring you into the family of God.

If you’re ready to enter God’s family, here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know that when I die I’m going to give an account of my life to you directly. I confess I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all I’ve done wrong so I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I ask you to save me from the sins and the habits that are messing up my life right now. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name. Amen.”