0257“Nếu con quay trở lại, Ta sẽ phục hồi con, Cho con đứng trước mặt Ta” (Giê-rê-mi 15:19 BHĐ).

(NLT) “Nếu con trở lại cùng Ta, Ta sẽ phục hồi con để con có thể tiếp tục hầu việc Ta”

Khi bạn trở thành một tín đồ của Chúa Cứu Thế, bạn được sanh lại lần nữa vào trong gia đình của Đức Chúa Trời, và bạn không thể trở lại tình trạng lúc chưa từng sanh ra được. Mặc dầu mối tương giao với Chúa có thể bị tổn hại bởi tội lỗi, nhưng mối quan hệ với Ngài vẫn còn đó. Bạn chỉ cần phải bước một bước nữa để quay lại trở lại.

Vì vậy, bạn cần phải làm gì khi phạm tội? Chỉ cần làm một điều: Quay trở lại! Hãy trở lại với Chúa Cứu Thế. Chỉ là việc đơn giản như vậy thôi. Ê-sai 1:18 nói rằng, “Dù tội các ngươi đỏ như son sẽ trở nên trắng như tuyết; Dù đỏ thắm như vải điều sẽ trở nên trắng như lông chiên” (BHĐ).

Trong đêm Chúa Jêsus bị bắt, môn đồ của Chúa là Phi-e-rơ đã phủ nhận mình biết và theo Chúa Jêsus ba lần. Nếu đã từng có một tội lỗi mà bạn nghĩ là không thể tha thứ được, thì phải chính là tội từ bỏ Chúa! Nhưng Chúa Jêsus biết trước là Phi-e-rơ sẽ chối Ngài và Chúa cũng biết Phi-e-rơ sẽ quay lại cùng Ngài. Thật ra, ngay cả trước khi điều đó xảy ra, Chúa Jêsus đã nói với Phi-e-rơ trên Phòng Cao rằng: “Chính Ta đã cầu nguyện cho con để đức tin con không bị lung lạc; khi con hồi phục, hãy làm cho anh em mình vững mạnh” (Lu-ca 22:32 BDM 2002).

Chúa Jêsus biết chức vụ của Phi-e-rơ sẽ có nhiều hiệu quả hơn sau khi ông chối Chúa. Và quả thật, điều đó thực sỰ đã xảy ra! Phi-e-rơ đã viết hai sách trong Kinh Thánh là thư Phi-e-rơ nhất và thư Phi-e-rơ nhì. Sau đó, ông đã chia sẻ những gì xảy ra với một người bà con và điều đó được ghi chép lại là sách Tin Lành Mác.

Bạn có thể cho rằng Chúa đã quên mất bạn. Ngài không quên bạn đâu. Người Chăn Hiền Lành để 99 con chiên ở lại để đi tìm một con chiên lạc mất. Chúa biết bạn đã sa ngã, lạc mất như thế nào. Có thể đó là một bước biến đổi bất thình lình hay chỉ là một loạt kết tiếp của những bước thay đổi nhỏ. Dù điều đó là gì chăng nữa, bạn đã không còn gần gũi với Chúa Cứu Thế như trước đây nữa.

Bạn cần cầu nguyện điều vua Đa-vít đã cầu nguyện khi trở lại với Chúa sau khi phạm tội ngoại tình. Đa-vít thưa rằng, “Xin phục hồi niềm vui cứu rỗi của Chúa cho con” (Thi 51:12 BHĐ). Đa-vít đã không phải cầu nguyện, “Lạy Chúa, xin phục hồi sự cứu rỗi lại cho con” bởi vì ông đã không mất sự cứu rỗi của mình. Ông chỉ mất đi niềm vui.

Tại sao bạn không quay trở về nhà Chúa ngày hôm nay?

Câu hỏ suy ngẫm & áp dụng

1.      Điều gì ngăn cản không cho bạn quay lại với Chúa Cứu Thế sau khi phạm tội?

2.      Bạn cần Chúa phục hồi điều gì trong cuộc sống mình đã bị đổ vỡ do tội lỗi?

3.      Bạn có thể kết quả hơn cho Chúa Cứu Thế bằng cách ăn năn, trở lại với Chúa như thế nào? Bạn muốn thực hiện điều gì cho Vương Quốc của Chúa?

Bạn đã tin cậy Chúa Jêsus để nhận sự cứu rỗi chưa?

Kinh Thánh nói rằng chúng ta chỉ có thể lên thiên đàng bằng cách tin cậy Đức Chúa Trời qua Con của Ngài là Chúa Cứu Thế Jêsus. Chúng ta không cần phải làm công đức để được lên thiên đàng. Kinh Thánh cho biết, “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2:8-9 BHĐ).

Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Jêsus và cam kết theo Ngài, bạn còn chần chờ gì nữa? Nếu bạn đã sẵn sàng quyết định tin vào Chúa Cứu Thế Jêsus và đi theo Ngài, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện sau:

“Lạy Chúa Giê-xu, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Ngài, thì Ngài sẽ tha thứ mọi sai lầm mọi tội lỗi mà con đã vi phạm, con sẽ học biết được mục đích của cuộc đời mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào ngôi nhà vĩnh cửu của Ngài trên thiên đàng.

“Con xin xưng nhận tội mình đã phạm. Chúa đã hứa rằng nếu con xưng tội mình và tin cậy Ngài, con sẽ được cứu. Con tin vào sự cứu rỗi nhờ vào ân điển của Ngài, nhờ đức tin, chứ không phải bởi bất cứ điều gì con đã làm. Con xin tiếp nhận Chúa vào cuộc đời con, Ngài là Chúa của con. Hôm nay con xin trao hết đời sống con trong tay Ngài. Con muốn sống cuộc đời mình như cách Chúa muốn con sống.

“Chúa Giê-xu ơi, con muốn yên nghỉ trong tình yêu của Ngài. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì chỉ phục vụ cho bản thân mình. Con xin dâng cuộc sống của con trong tay Ngài và cầu xin Chúa cứu con, và tiếp nhận con vào trong gia đình của Chúa. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin hãy liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. Cầu xin Chúa ban phước dư dật trên đời sống của bạn và dùng bạn để đem phước hạnh của Chúa đến cho gia đình, bạn bè, và cho những người thân yêu của bạn. A-men.


 

 

God Can Restore You After You Sin

By Rick Warren —

“If you return to me, I will restore you so you can continue to serve me” (Jeremiah 15:19 NLT).

When you become a believer in Christ, you are born again into God’s family, and you cannot be unborn. Although fellowship with God can be damaged by sin, the relationship is still there. You’re only one step away from returning.

So, what should you do when you sin? One word: Return! Come back to Christ. It’s that simple.

Isaiah 1:18 says, “No matter how deep the stain of your sins, I can take it out and make you as clean as freshly fallen snow” (TLB).

On the night Jesus was arrested, his disciple Peter denied knowing and following Jesus three times. If ever there were a sin you’d think was unforgivable, it would be that! But Jesus knew Peter would deny him, and he knew Peter would come back to him. In fact, before it even happened, Jesus said to Peter in the Upper Room, “I have pleaded in prayer for you that your faith should not completely fail. So when you have repented and turned to me again, strengthen and build up the faith of your brothers” (Luke 22:32 TLB).

Jesus knew Peter’s ministry would be more effective after his denial than it was before. And, sure enough, it was! Peter wrote the two books of the Bible that we call 1 Peter and 2 Peter. Then he shared his memoirs with a relative, and that’s the gospel of Mark.

You may think God has forgotten you. He hasn’t. The Good Shepherd leaves the 99 sheep to go after the one. He knows how you’ve fallen away. Maybe it happened in one giant step, or perhaps it was a series of small, tiny steps. Whatever it was, you’re not as close to Christ as you used to be.

You need to pray what David prayed when he came back to God after committing adultery. He said, “Restore to me the joy of your salvation” (Psalm 51:12 NLT). David did not have to pray, “God, restore to me my salvation,” because he hadn’t lost his salvation. He had lost the joy.

Why not come home to Christ today?

Talk It Over

  • What keeps you from returning to Christ after you’ve sinned?
  • What do you need God to restore in your life that has been broken because of sin?
  • How can you be more effective for Christ by returning in repentance to him? What do you want to accomplish for God’s Kingdom?

Have you trusted Jesus for your salvation?

The Bible says we can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ. And we don’t have to earn God’s love or work our way into heaven. The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you haven’t trusted in Jesus and committed to following him, why wait any longer? If you’re ready to step across that line and make a decision to believe in Jesus Christ and follow him, pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe that you are my Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today I’m turning over every part of my life to your management. You have the right to call the shots in my life.

“Jesus, I want to relax in your love. Thank you that I don’t have to earn it or work for it. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In your name I pray. Amen.”