0255 “Hãy cẩn trọng kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời…” (Hê-bơ-rơ 12:15a BHĐ)

Làm sao để học cách an bình, thảnh thơi trong ân-điển của Chúa?

 • Nhớ rằng không ai là hoàn hảo cả. 

Thi 119:96 dạy rằng, “Con đã thấy mọi vật toàn hảo đều có điểm tận cùng, Nhưng luật pháp Chúa là vô cùng vô tận” (BHĐ). Những điều xã hội nói với bạn không hoàn toàn đúng.  Những quan điểm phổ biến nói cũng không chính xác.  Những điều bạn học lấy trong những năm tháng lớn lên cũng không hoàn hảo.  Nhưng lời Đức Chúa trời thì trọn vẹn.  Khi bạn dựa trên Kinh Thánh và xây dựng đời mình trên đó, bạn sẽ có được một nền tảng hoàn hảo.

 • Vui hưởng tình yêu vô điều kiện của Chúa.

Lời Kinh Thánh dạy, “Hãy xem Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu thương lớn dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời” (IGiăng 3:1 BHĐ).  Khi chúng ta trở nên người theo Chúa, chúng ta không còn là một tôi tớ nữa.  Chúng ta là con của vị Vua.  Tôi tớ được thừa nhận căn cứ vào những điều người ấy làm; còn con cái được thừa nhận dựa trên chúng là ai.  Kẻ tôi tớ bắt đầu một ngày với nhiều nỗi lo âu lo sợ rằng công việc mình làm không vừa ý chủ; còn con cái luôn an lòng trong tình thương vững bền của gia đình.  Người đầy tớ được chấp nhận là do công khó phục vụ; còn con cái được chấp nhận là do quan hệ huyết thống.  

 • An tâm để Chúa điều khiển mọi sự.

Bạn sẽ làm gi khi gặp phải những nan đề vượt ngoài tầm kiểm soát của mình?  “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (IPhi-e-rơ 5:7).  Khi bạn thả lưỡi câu xuống, có lúc bạn phải thả ngón tay ra khỏi nút bấm và buông hẳn dây câu.  Cũng như bản chất của việc thả câu là buông dây câu ra, để thắng hơn tính cầu toàn, bạn phải bỏ tay xuống và để Chúa làm công việc của Ngài.  

 • Làm trong đức tin, không phải lo sợ.

Hãy nhớ lại lần đầu bạn bước vào gia đình Đức Chúa Trời như thế nào.  Ê-phê-sô dạy rằng, “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu.”  Không có một phương cách nào khác để vào thiên đàng ngoại trừ nhờ ân điển Chúa.  Bạn không bao giờ hoàn hảo đúng mức, và bạn không thể nào mua vé vào được.  Đó là một tặng phẩm từ Đức Chúa Trời.

 • Đổi tính cầu toàn bằng bình an của Chúa

Tính cầu toàn phá hủy mất sự bình an.  Chúa Jêsus phán trong Ma-thi-ơ 11:28-29, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ… hãy học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.”  Đó là một nguồn lợi lớn biết bao!

Bạn sẽ nhiều lần gặp phải thất bại trong cuộc sống.  Nhưng bạn không cần phải lo lắng về điều đó nếu bạn đã đón nhận được ân điển Chúa.  Thật ra, chỉ có một thất bại duy nhất đáng cho bạn lo lắng đó là: “Hãy cẩn trọng kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời…” (Hê-bơ-rơ 12:15a BHĐ).  Hãy đón nhận ân điển đó ngay lúc này, và rồi sống một đời sống thư thái, thanh thản!” 

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1. Việc nhớ rằng không ai là toàn hảo cả đã giúp bạn bỏ qua những phiền toái, oán hận hoặc mặc cảm tội lỗi như thế nào?

2. Những khía cạnh nào khác của tình thương Chúa giúp bạn có được sự yên bình, thanh thản?

3. Ngày hôm nay bạn đáp ứng ra sao về món quà ân điển mà Chúa ban cho?


 

 

Five Ways To Relax In God’s Grace And Love

By Rick Warren — 

“Be careful that no one fails to receive God’s grace” (Hebrews 12:15a ncv).

How do you learn to “r.e.l.a.x.” in the liberating grace of God?

 • Realize nobody’s perfect.

Psalm 119:96 says, “Nothing is perfect except your words” (tlb). What society tells you isn’t perfect. What popular opinion tells you isn’t perfect. What you learned growing up isn’t perfect. But god’s word is perfect. When you get in the bible and build your life on it, you will have a perfect foundation.

 • Enjoy God’s unconditional love.

The bible says, “See how very much our heavenly Father loves us, for he allows us to be called his children — think of it — and we really are!” (1 John 3:1 tlb). When you become a follower of Christ, you’re not just a servant of God anymore. You are a child of the king. Servants are accepted on the basis of what they do; children are accepted on the basis of who they are. A servant starts the day anxious and worried that her work will please the master; a child rests in the secure love of her family. A servant is accepted because of his workmanship; a child is accepted because of his relationship.

 • Let God handle things.

What do you do about the uncontrollable things in life? “Cast all your anxiety on him because He cares for you” (1 Peter 5:7 NIV). When you cast a line, there comes a point where you have to take your finger off the button and let it go. Just like the essence of casting is letting go, to overcome perfectionism, you have to let go and let God do his work.

 • Act in faith, not fear.

Remember how you got into God’s family in the first place. Ephesians 2:8 says, “For it is by grace you have been saved, through faith” (niv). There’s no other way to get into heaven except by grace. You’ll never be good enough, and you can’t buy your way in. It’s a free gift from God.

 • Exchange your perfectionism for God’s peace.

Perfectionism destroys peace. Jesus says in matthew 11:28-29, “Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you’ll recover your life. I’ll show you how to take a real rest. . . . Learn the unforced rhythms of grace” (the message). What a deal!

You’re going to fail a lot in life. But you don’t have to worry about it if you’ve received God’s grace. In fact, there’s only one failure you ever need to worry about: “Be careful that no one fails to receive God’s grace” (Hebrews 12:15a NCV). Receive it right now, and then relax!

Talk it over

 • How will being mindful that no one is perfect help you to let go of troubles or grudges or guilt?
 • What are some other aspects of God’s love that can help you relax?
 • How can you respond today to God’s offer of grace?