0096“Khi con hứa nguyện điều gì với Đức Chúa Trời thì đừng chậm trễ hoàn nguyện, vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại.” (Truyền 5:4 BHĐ)
 
Bạn đã biết Chúa muốn bạn làm những gì với đời sống bạn.  Vậy tại sao bạn chưa hoàn tất nó?  Chúa không cần thiết, bắt buộc cho bạn biết bước thứ nhì khi bạn còn chưa làm xong bước thứ nhất. 

Một số người nói rằng, “Tôi muốn biết được ý Chúa trong sự nghiệp hoặc trong hôn nhân của tôi.” Và Chúa đã trả lời rằng, “Hãy xem lại những điều căn bản trước.  Con có đang đọc Kinh Thánh không?  Con có tham gia nhóm nhỏ không?  Con có dâng phần mười không?  Con có thưa chuyện với Ta không?”  

Để biết được ý Chúa trên đời sống bạn, bạn cần phải bắt đầu làm những điều bạn biết Chúa muốn mình làm.
 
Vậy, những điều gì bạn phải làm mà vẫn chưa làm là gì? Bước kế tiếp của bạn là gì?
 
Có thể bạn đã đến nhà thờ trên một năm rồi, và bước kế tiếp bạn cần làm là trở thành thuộc viên của hội thánh.  Có thể bạn đã cầu nguyện về việc chịu phép báp-têm nhưng bạn cần phải ghi danh để nhận lễ báp-têm.  Có thể bạn đang tìm một nhóm nhỏ để sinh hoạt, bạn cần phải bắt đầu một nhóm nhỏ. Có thể Chúa đã cho bạn biết ân tứ mà bạn có, và bạn biết bạn phải tìm cách sử dụng nó để phục vụ người khác.
 
Bạn sẽ cứ chờ đợi đến cuối tuần hay cuối năm mà vẫn chưa làm điều mà Chúa đã cho bạn cần làm sao?
 
Bạn còn chờ điều gì nữa?
 
Sách Truyền 5:4 chép, “Khi con hứa nguyện điều gì với Đức Chúa Trời thì đừng chậm trễ hoàn nguyện, vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại.” (BHĐ) Đừng chần chờ.  Hãy làm ngay những điều bạn biết cần phải làm.
 
Hãy cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa, con cần Ngài hướng dẫn đời sống con.  Với đức tin, con xin Chúa dẫn dắt con.  Xin giúp con lắng nghe tiếng Chúa phán, giúp con đừng quá bận rộn đến nỗi không nghe được tiếng Ngài.  Lạy Cha, khi con không am hiểu được, xin giúp con tin cậy nơi Chúa và biết rằng Ngài có chương trình, đường lối tốt đẹp cho con và hiểu rằng Ngài là Đấng có đường tốt cho con.  Lạy Chúa, bước kế tiếp của con là gì?  Xin giúp con làm những điều con biết mình cần phải làm.  Xin giúp con không bị nãn lòng.  Xin giúp con đừng sợ hãi, nhưng tin cậy nơi Ngài.  Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus.  Amen.”

 

Suy gẫm & áp dụng

1.Bạn đang chờ Chúa bày tỏ ý Ngài trong việc gì?

2.Bước thực tiển nào bạn cần làm để cho Chúa thấy bạn vâng lời và làm những điều Chúa đã bảo bạn làm?

3.Những nỗi lo sợ hãi nào đã cản trở việc áp dụng lời Chúa mà bạn đã học biết?

 

 


Why Won’t God Tell Me the Next Step?

“When you make a promise to God, don’t delay in following through, for God takes no pleasure in fools” (Ecclesiastes 5:4a NLT, second edition).

You already know a lot of things God wants you to do with your life. So why haven’t you done them? God is not obligated to give you step 2 until you’ve already done step 1. Some of you keep saying, “I want to know God’s will for my career/marriage,” and God’s says, “Let’s get to the basics. Are you reading your Bible? Are you in a small group? Are you tithing? Are you talking with me?” You need to start doing what you already know to be the revealed will of God for your life.

So, what do you already know to do but you haven’t done yet? What’s your next step?

Maybe you’ve been attending a church for more than a year and need to take the next step in membership. Maybe you’ve been praying about baptism but still need to put it on the calendar. Maybe you’ve been looking for a group of people to do life with, and you need to start a small group in your home. Maybe God has shown you what your shape is, and you know you should find a way to use it to serve others.

Are you going to make it to the end of another week, another year without doing what God has already told you to do?

What are you waiting for?

Ecclesiastes 5:4 says, “When you make a promise to God, don’t delay in following through, for God takes no pleasure in fools” (NLT, second edition). Don’t delay. Do what you already know to do.

Pray this prayer today: “Lord, I need your guidance in my life. I ask in faith that you direct me. Help me to listen for your response, to not get so busy that I can’t hear you. Father, when I don’t understand it, help me to trust you and understand that you have a path that is for my good. God, what’s my next step? Help me to do what I already know I should do. Help me to not get frustrated. Help me to not be fearful but to trust in you. In Jesus’ name I pray. Amen.”

Talk it over

  • What have you been waiting on God to reveal to you about his will for your life?
  • What practical step forward can you take today to show God that you want to be obedient and do the things he’s already told you to do in his Word?
  • How have you let fear keep you from doing what you know you need to do as a follower of Jesus?