0095“Vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:1 BHĐ)

Chúng ta có nhiều quan niệm sai lầm về thiên đàng.  Khi lên thiên đàng bạn sẽ không trở thành một thiên sứ, bạn sẽ không có cánh và sẽ không trở thành một cô nàng mũm mĩm, mặc áo choàng trắng hoặc trôi lững lờ trên những đám mây.

Chúng ta cần có một cái nhìn đúng đắn về thiên đàng. Kinh Thánh chép trong Cô-lô-se 3:1Vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời.” (BHĐ). Vậy thì Kinh Thánh nói gì về những “điều ở trên trời” này?

  • Thiên đàng là nơi Chúa sống và cai trị. Kinh Thánh gọi Thiên Đàng là “"nơi ngự của Đức Chúa Trời", "nhà của Đức Chúa Trời" và "thành của Đức Chúa Trời".  Đó là nơi Chúa sống, nhưng Chúa Giê-xu cũng gọi Thiên đàng là "Vương quốc Đức Chúa Trời" hay "Vương quốc Thiên Đàng" 31 lần trong Kinh thánh.
  • Thiên đàng là một nơi có thật.  Thiên đàng không phải là một trạng thái của tâm trí, không phải một trạng thái hiện hữu và cũng không phải là nơi mà linh hồn của bạn bay lơ lững như ma.  Thật ra, Kinh Thánh cho biết trên Thiên đàng sẽ có đường phố, cây cối, nước và nhà cửa.  Nhiều câu Kinh Thánh ám chỉ đến thực tế trên Thiên đàng có cả động vật.  Chúng ta sẽ có thân thể vật lý, được đổi mới thông qua sự sống lại của chúng ta.  Ma-thi-ơ 6:20 cho biết chúng ta đang cất giữ của cải trên Thiên đàng.  Bạn không thể lưu trữ của cải ở một nơi không có thật.
  • Thiên đàng được thiết kế cho bạn và tôi.  Đức Chúa Trời không thiết kế Thiên đàng cho chính Ngài mà là cho chúng ta.  Khi Đức Chúa Trời bắt đầu nghĩ về Trái đất, Ngài cũng bắt đầu nghĩ về Thiên đàng.  Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên toàn vũ trụ vì Ngài muốn có một gia đình để chung sống đời đời. Thiên đàng là nơi Ngài thiết kế cho gia đình mình.  Chúa không có ý định cho chúng ta sống trên Trái đất.  Bạn và tôi được dựng nên cho Thiên đàng!

Khi đến Thiên đàng, Những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài.” (ICô-rinh-tô 2:9 BHĐ). Những thực tại của Thiên đàng vượt xa mọi quan niệm sai lầm của chúng ta!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

  1. Sự hiểu biết của bạn về Thiên đàng đã thay đổi như thế nào sau khi đọc bài tĩnh nguyện này?
  2. Hãy xem câu nói này ảnh hưởng thế nào đến suy nghĩ của bạn về Chúa: "Đức Chúa Trời không thiết kế Thiên đàng cho chính Ngài mà là cho chúng ta. Khi Chúa bắt đầu nghĩ về Trái đất, Ngài cũng bắt đầu nghĩ về Thiên đàng."
  3. Trong ba thực tại của Thiên đàng học được qua bài tĩnh nguyện này, thực tại nào làm bạn ngạc nhiên nhất?

 

 

 


Three Realities About Heaven

By Rick Warren —

“Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God’s right hand” (Colossians 3:1 NLT).

We have many misconceptions about what Heaven is like. You won’t be an angel. You won’t have wings. You’re not going to be a little chubby cherub, wear a white robe, or float on clouds.

We need a right view of Heaven. The Bible says in Colossians 3:1, “Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God’s right hand” (NLT). So what does the Bible say about these “realities of Heaven”?

1.         Heaven is where God lives and rules. The Bible calls Heaven “the dwelling place of God,” “the house of God,” and “the city of God.” It’s where God lives, but Jesus also calls Heaven “the Kingdom of God” or “the Kingdom of Heaven” 31 times in Scripture.

2.         Heaven is a real place. Heaven isn’t a state of mind. It isn’t a state of being. And it isn’t a place where your essence floats around like a ghost. In fact, the Bible says in Heaven there will be streets, trees, water, and homes. Many Scriptures allude to the fact that animals are there. We’ll have our physical bodies, renewed through our resurrection. Matthew 6:20 says we’re storing up treasures in Heaven. You can’t store up treasures in a place that isn’t real.

3.         Heaven is designed for you and me. God didn’t design Heaven for himself. He designed it for us. When God started thinking about Earth, he started thinking about Heaven. The Bible says God made the entire universe because he wanted a family to spend eternity with. Heaven is the place he’s designed for his family. We weren’t meant to live on Earth. You and I were made for Heaven!

When it comes to Heaven,“No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love him” (1 Corinthians 2:9 NIV). The realities of Heaven far exceed any of our misconceptions!

Talk It Over

  • How has your understanding of Heaven changed after reading this devotional?
  • Consider how this statement influences your thinking about God: “God didn’t design Heaven for himself. He designed it for us. When God started thinking about Earth, he started thinking about Heaven.”
  • What most surprised you about the three realities of Heaven from this devotional?