0097“Hãy kiên trì, tỉnh thức, và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ.” (Ê-phê-sô 6:18 BHĐ).

Tại sao bạn nên tiếp tục kiên trì trong sự cầu nguyện của mình khi bạn không nhận được câu trả lời? Đây là bốn lý do:

Kiên trì cầu nguyện tập trung sự chú ý của bạn.

Khi bạn cứ lặp đi lặp lại một lời cầu nguyện, không có nghĩa là bạn đang nhắc nhở Chúa. Ngài không cần được nhắc nhở! Điều này mà đó là nhắc nhở cho chính bạn rằng Đức Chúa Trời là nguồn của các câu trả lời và tất cả những nhu cầu của bạn.

Nếu tất cả điều bạn đã từng cầu nguyện đều được trả lời ngay lập tức, hai điều sau đây sẽ xảy ra.

Điều thứ nhất, sự cầu nguyện thực sự sẽ bắt đầu làm tổn thương bạn bởi vì đôi khi điều chúng ta cầu xin không phải là ý Chúa, hoặc bởi vì chúng ta có cái nhìn hạn hẹp. Điều thứ hai, bạn sẽ không có mối liên hệ sâu đậm với Chúa, vì Ngài sẽ trở nên một cái máy bán hàng tự động.

Nếu mỗi khi bạn cầu nguyện bạn đều nhận được kết quả ngay lập tức, thì tất cả những gì bạn nghĩ tới chỉ là ơn phước mà thôi. Đức Chúa Trời muốn bạn nghĩ đến Đấng ban những ơn phước đó.

Kiên trì cầu nguyện giúp bạn hiểu rõ điều mình cầu nguyện hơn.

Một câu trả lời chậm trễ sẽ cho bạn có thời gian để biết rõ chính xác điều bạn muốn và để những lời cầu xin của bạn được cụ thể hơn. Khi bạn cầu nguyện với Cha thiên thượng một cách bền bỉ và bạn chỉ lặp đi lặp lại một điều, nó giúp bạn phân biệt những khát khao sâu sắc và ham muốn bất chợt.

Điều này nói lên rằng, “Chúa ơi, con thật sự rất quan tâm về vấn đề này.” Không phải là Chúa không muốn trả lời bạn. Ngài chỉ muốn bạn biết chắc chắn mình thật sự muốn cầu xin điều gì.

Kiên trì cầu nguyện trắc nghiệm đức tin của bạn.

Gia-cơ 1:3-4 chép, “vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn.

Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì” (BHĐ).

Cách duy nhất để tăng trưởng trong sự trưởng thành thuộc linh là để cho đức tin của mình được thử nghiệm. Một trong những cách Đức Chúa Trời thử thách đức tin của bạn là hoản lại một số câu trả lời cho những lời cầu nguyện của bạn.

Kiên trì cầu nguyện chuẩn bị tấm lòng bạn để nhận câu trả lời.

Khi bạn dâng một thỉnh cầu lên cho Chúa, phần lớn Chúa đều muốn ban cho bạn nhiều hơn điều bạn đã cầu xin.

Đôi khi Chúa từ chối lời cầu nguyện của bạn bởi vì điều bạn suy nghĩ và cầu xin quá nhỏ. Ngài muốn ban cho bạn một điều gì đó lớn hơn và tốt đẹp hơn.

Nhưng trước tiên, Ngài phải chuẩn bị cho bạn. Vì vậy Chúa hoãn lại câu trả lời để giúp bạn tăng trưởng, giúp bạn sẵn sàng, và để giúp bạn chuẩn bị nhận lấy một câu trả lời lớn hơn và tốt đẹp hơn.

Hãy nhớ rằng, “Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (Ê-phê-sô 3:20 BHĐ).

 

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.     Bạn đã cầu nguyện trong một thời gian dài cho những vấn đề nào? Bạn cần phải cầu xin cách cụ thể hơn như thế nào?

2.     Nếu Chúa đang thử luyện bạn ngay lúc này bằng cách hoãn lại, không ban cho bằng cách nào bạn có thể tỏ ra rằng mình sẵ sàng để trở nên trưởng thành và thuận phục ý chỉ và mục đích của Ngài?

3.     Hãy nghĩ đến một điều mà bạn đã cầu nguyện nhiều năm mà Chúa không ban cho mà bây giờ nhìn lại bạn thấy được việc đó thật ra lại là một điều phước hạnh cho bạn?

 

 


WHY KEEP PRAYING WHEN THERE IS NO ANSWER?

By Rick Warren —

“Stay alert and be persistent in your prayers” (Ephesians 6:18 NLT).

 

Why should you remain persistent in your prayers when you don’t get an answer? Here are four reasons.

Persistent prayer focuses your attention.

When you pray a prayer request over and over, it’s not to remind God. He doesn’t need to be reminded! It’s to remind yourself that God is the source of your answer and all your needs.

If every prayer you ever prayed was instantly answered, two things would happen. First, prayer would actually begin to hurt you because sometimes we pray for things that are not God’s will, or we make mistakes because we see with a limited perspective.

Second, you’d never really develop a deep relationship with God, because he would become just a vending machine. If every time you prayed you instantly got results, all you’d think about is the blessing. God wants you to think about the Blesser.

Persistent prayer clarifies your request.

A delayed answer gives you time to clarify exactly what you want and to refine your prayers. When you pray persistently to your heavenly Father and you say something over and over again, it separates deep longings from mere whims. It says, “God, I really care about this.”

It’s not that God doesn’t want to answer your prayers. He does. It’s just that he wants you to be certain what you really want.

Persistent prayer tests your faith.

James 1:3-4 says, “When your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing” (NLT).

The only way you can grow to spiritual maturity is to have your faith tested. One of the ways God tests your faith is by delaying some answers to your prayers.

Persistent prayer prepares your heart for the answer.

When you make a request of God, God almost always wants to answer in a greater way than you’ve prayed. Sometimes God denies your prayer request because you’re thinking and asking too small. He wants to give you something bigger and better.

But first, he has to prepare you for it. So God uses delays in answering prayer to help you grow, to help you get ready, and to help prepare you for a bigger and better answer.

Remember, “God can do much, much more than anything we can ask or imagine” (Ephesians 3:20 NCV).

Talk It Over

  • What is something you’ve been praying about for a long time? How might you need to refine your request?
  • If God is testing you right now by delaying an answer to a prayer, how can you demonstrate your willingness to grow and accept his will and purpose for you?
  • Think of something that you prayed for over the years that God has never supplied. How have you seen that his denial was actually a blessing in your life?