0496“Hãy yên lặng trước mặt CHÚA và chờ đợi Ngài” (Thi 37:7 BDM 2002).

Một lý do con người khó có thể thỏa lòng là vì chúng ta luôn tìm kiếm những lời giải thích cho lý do vì sao có những điều xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Nhưng Chúa lại không cho chúng ta biết lý do cho hầu hết những việc xảy ra, và điều đó có thể làm cho chúng ta bực dọc, nản lòng.

Đôi khi Chúa không cho bạn biết lý do tại sao vì Ngài đang thử thách bạn. Chúa muốn xem bạn có buông bỏ tính hay kiểm soát và học cách thỏa lòng, cho dù Ngài có giải thích vì sao một điều nào đó đang xảy ra trong cuộc sống của bạn hay không.

Chúa không nợ bạn một lời giải thích cho bất cứ điều gì cả. Bạn sẽ không biết lý do cho hầu hết mọi việc xảy ra cho đến khi bạn lên thiên đàng.

Khi tôi còn nhỏ, chỉ có thời gian duy nhất lớp học của tôi yên lặng là vào giờ làm bài kiểm. Giáo viên sẽ nói rằng, “Không được nói chuyện! Lấy viết chì ra và làm bài kiểm.” Và ngay cả giáo viên cũng sẽ im lặng.

Khi Chúa im lặng trong cuộc đời bạn — khi bạn không nghe tiếng Ngài, và dường như Ngài đang cách xa chúng ta hàng triệu dặm — đó là một bài kiểm.

Giáo viên luôn im lặng khi học sinh làm bài kiểm — nhưng người giáo viên vẫn luôn ở cùng với các học sinh trong lúc đó. Khi Chúa im lặng trong cuộc sống của bạn, đức tin của bạn đang bị thử thách — nhưng Chúa vẫn ở cùng bạn.

Trong bài kiểm đó, bạn sẽ bỏ sự kiểm soát xuống, hay bạn sẽ nắm chặt nó càng hơn? Bạn sẽ học cách thỏa lòng không?

Kinh Thánh dạy rằng, “Hãy yên lặng trước mặt CHÚA và chờ đợi Ngài” (Thi 37:7 BDM 2002).

Khi bạn phải trải qua những đau đớn trong tuần tới, tháng tới, hay trong năm nay, bạn thật sự không cần đến lời giải thích của Chúa. Bạn cần sự hiện diện của Ngài. Hãy buông sự kiểm soát xuống và dâng mình lên cho Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn có bao giờ tức giận với Chúa về một điều gì đó không? Có khó để bạn thừa nhận rằng mình đã bực tức không? Tại sao vậy?

2.    Thay vì hỏi Chúa lý do “Tại sao”, bạn có thể hỏi điều gì?

3.    Trong lúc này Chúa đang thử thách bạn qua cách nào? Bạn sẽ đáp ứng lại như thế nào?

 

 

 

 

 


WHY DOESN’T GOD TELL YOU WHY?

By Rick Warren —

“Surrender yourself to the LORD, and wait patiently for him" (Psalm 37:7 GW).

One reason people struggle with contentment is because we’re always looking for explanations for why things happen in our lives. But God doesn’t tell us why most things happen, and that can frustrate us.

Sometimes God doesn’t tell you why because he’s testing you. He wants to see if you will let go of control and learn to be content, whether or not he explains why something happens in your life.

God doesn’t owe you an explanation for anything. You’re not going to know why most things happen until you get to heaven.

When I was a little kid, the only time our school classroom was quiet was during a test. The teacher would say, “No talking! Take your pencils and fill out your tests.” Even the teacher would be silent.

When God is silent in your life—when you don’t hear him, and he feels like he’s a million miles away—that is a test!

The teacher is always silent when the students take a test—but the teacher is still present with the students. When God is silent in your life, your faith is being tested—but God is still with you.

In that test, will you let go of control, or will you grab on more tightly? Will you learn to be content?

The Bible says, “Surrender yourself to the Lord, and wait patiently for him” (Psalm 37:7 GW).

When you go through pain next week or next month or this year, you don’t really need God’s explanation. You need God’s presence. Let go of control and surrender yourself to him.

Talk It Over

  • Have you ever been angry with God about something? Was it hard to admit you were upset? Why?
  • What can you ask God for instead of asking him, “Why”?
  • In what way is God testing you right now? How will you respond?