0497“Hãy hết lòng tin cậy CHÚA, Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình, Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng” (Châm 3:5-6 BDM 2002).

Đầu phục có nghĩa là giao tương lai mình lên cho Chúa. Châm 3:5-6 dạy rằng, “Hãy hết lòng tin cậy CHÚA, Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình, Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng” (BDM 2002).

Những lãnh vực nào trong đời sống mà bạn chưa dâng lên cho Chúa? Có thể bạn đã giao lại nhà bếp và phòng khách. Nhưng còn phòng ngủ của cuộc đời bạn thì sao? Còn tủ quần áo và nhà để xe của cuộc đời bạn thì sao?

Một số các bạn có lẽ chưa phó thác đời sống tình dục của mình cho Chúa. Bạn nói rằng, “Tôi biết Chúa nói rằng tình dục chỉ dành cho hôn nhân, nhưng tôi sẽ sống theo cách của tôi.” Đó là lý do tại sao bạn bị căng thẳng.

Một số các bạn có lẽ chưa dâng vấn đề tài chánh của mình cho Chúa. Bạn nghĩ rằng, “Tôi biết rằng Chúa dạy nên dâng phần mười đầu tiên lên cho Chúa, nhưng tôi không có đủ khả năng để dâng phần mười.” Và đó là lý do tại sao bạn bị căng thẳng.

Một số các bạn có lẽ chưa dâng những mối quan hệ của mình lên cho Chúa. Bạn nói rằng, “Tôi biết rằng mình nên tha thứ cho người đã làm tổn thương tôi, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho họ.” Đó là lý do tại sao bạn bị căng thẳng.

Một số các bạn có lẽ chưa đem một tội lỗi kín giấu nào đó giao lên cho Chúa. Hoặc có lẽ đó là một tổn thương, một thói quen, hoặc một vướng mắc mà bạn chưa giao lên cho Chúa.

Nhưng điều quan trọng nhất là, bạn đã phó thác đời sống của mình cho Chúa Cứu Thế Jêsus chưa?

Hãy đầu phục hôm nay và giao tương lai mình lên cho Chúa.

Đầu phục là nói với Chúa rằng, “Cuộc chiến đã kết thúc. Con sẽ không chống lại Chúa nữa. Con muốn sự thanh thản chứ không phải căng thẳng.”

Bạn không mệt mỏi vì tranh chiến với Chúa sao? Đã đến lúc để ngừng đối chọi. Đầu phục Chúa là biểu hiện cao nhất của đức tin.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Những lãnh vực nào trong đời sống mà bạn chưa dâng lên cho Chúa?

2.    Theo bạn nghĩ tại sao những tội lỗi không xưng ra lại gây nên căng thẳng?

3.    Những bước nào bạn cần làm hôm nay để giao lên cho Chúa điều đã gây căng thẳng cho bạn nhất?

 

 

 

 

 


SURRENDER YOUR FUTURE TO GOD

By Rick Warren — 

“Trust in the LORD with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths" (Proverbs 3:5-6 ESV).

Surrender means leaving the future to God. Proverbs 3:5-6 says, “Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths” (ESV).

What area of your life have you not surrendered to God? Maybe you’ve surrendered the kitchen and the living room. But what about the bedroom of your life? What about the closet and the garage of your life?

Some of you may not have surrendered your sex life to God. You say, “I know God says sex is only for marriage, but I’m going to do it my way.” That’s why you’re under stress.

Some of you may not have surrendered your finances to God. You think, “I know God says that I should give the first 10 percent back to him, but I can’t afford to tithe.” And that’s why you’re under stress.

Some of you may not have surrendered your relationships to God. You say, “I know I should forgive that person who hurt me, but I’m not going to forgive them.” That’s why you’re under stress.

Some of you may not have surrendered a secret sin to God. Or maybe it’s a hurt, habit, or hang-up you haven’t surrendered to God.

But the most important thing is, have you surrendered your life to Jesus Christ?

Surrender today—and leave the future to God.

Surrender is saying to God, “The war is off. I’m not going to fight you anymore. I want serenity, not stress.”

Aren’t you tired of being at war with God? It’s time to stop fighting. Surrendering to God is the ultimate expression of faith.

Talk It Over

  • What area(s) of your life are not surrendered to God?
  • Why do you think unconfessed sin causes stress?
  • What steps do you need to take today to surrender to God the very thing that causes you the most stress?