0495“Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, Ta sẽ được tôn cao trên đất nầy” (Thi 46:10 TTHĐ).

Mỗi ngày bạn phải quyết định rằng ai sẽ làm chủ cuộc đời của mình — người đó là bạn hay Chúa.

Sự lựa chọn đó là một trận chiến vì có những điều trong cuộc sống mà bạn muốn có quyền kiểm soát. Bạn muốn lập ra những quy tắc riêng cho mình. Nhưng việc giảm bớt những căng thẳng luôn bắt đầu từ việc để Chúa làm Chúa. Nó luôn bắt đầu bằng câu nói, “Lạy Chúa, con xin từ bỏ quyền kiểm soát, bởi vì chỉ có Chúa mới có thể kiểm soát được những điều ngoài tầm kiểm soát trong đời sống con.”

Lý do số một khiến bạn bị căng thẳng là vì bạn đang cố gắng kiểm soát những điều mà chỉ có Chúa mới có thể kiểm soát được. Bạn không thể kiểm soát, điều khiển được chồng hay vợ, con cái của mình, công việc làm ăn của mình hay tương lai hoặc quá khứ mình. Khi bạn cố gắng đóng vai là Chúa, điều đó đặt bạn về phía đối lập với Chúa. Không những bạn sẽ thua trận chiến đó mà bạn cũng sẽ mệt mỏi và căng thẳng nữa.

Thi Thiên 46:10 dạy rằng, “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, Ta sẽ được tôn cao trên đất nầy” (TTHĐ).

Tôi không biết bạn sẽ phải đối diện với những gì trong tuần này. Bạn cũng không biết nữa. Nhưng tôi có thể cho bạn biết điều Chúa muốn bạn làm: Hãy từ bỏ quyền kiểm soát và tin cậy rằng Chúa đang cầm quyền, tể trị.

Hãy từ bỏ và nhận biết được đây là bước đầu tiên để có được sự thanh thản.

Khi đối diện với tình trạng mất quyền kiểm soát và bị căng thẳng, chúng ta thường đi đến một trong hai trạng thái cực đoan. Đối với một số người, càng mất sự kiểm soát trong đời sống chừng nào, người ấy càng cố gắng kiểm soát hơn chừng đó. Những người khác lại theo cách hoàn toàn trái ngược: họ chỉ bỏ cuộc và tự thương thân.

Cả hai phản ứng này khi đương đầu với căng thẳng đều là dại dột. Chúng không có kết quả. Thay vì trở thành một nạn nhân hay quá khích trong việc kiểm soát, bạn cần cầu nguyện một lời cầu nguyện phó thác.

Hàng triệu người đã cầu nguyện Lời Nguyện An Tĩnh, dựa trên bài cầu nguyện chung, nhưng hầu hết chưa ai đọc đến những dòng cuối cùng của lời cầu nguyện đó: “Sống từng ngày, tận hưởng từng khoảnh khắc.  Nhận lấy những khó khăn như con đường dẫn đến bình an. Chấp nhận, như Chúa Giê-xu đã chấp nhận thế giới tội lỗi này như bản chất của nó chứ không phải như con muốn có.  Tin cậy rằng Chúa sẽ làm cho mọi việc được tốt đẹp nếu con giao phó cho thánh ý của Chúa, để con có thể có được hạnh phúc phần nào ở đời này và hạnh phúc vô tận với Chúa mãi mãi ở đời sau. A-men.”

Đó là nguồn của quyền năng! Quyền năng đến khi bạn giao cho Chúa bất cứ điều gì bạn đang cố gắng kiểm soát. Và điều này sẽ dẫn bạn đến một cuộc sống an bình, thanh thản.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.     Một cách thực tế, “sống cho từng ngày” có nghĩa gì?

2.     Bạn thường có phản ứng thế nào đối với những căng thẳng trong cuộc sống? Theo bạn Chúa muốn bạn có phản ứng như thế nào?

3.     Khi bạn giao cho Chúa những điều mình đang muốn kiểm soát, kết quả về thể chất, tình cảm và thuộc linh sẽ là gì?

 

 

 

 

 


LET GO, AND KNOW GOD IS IN CONTROL

By Rick Warren —

“Let go of your concerns! Then you will know that I am God. I rule the nations. I rule the earth" (Psalm 46:10 GW).

Every day, decide who’s going to be in control of your life—you or God.

That choice is a battle because there are things in life you want to control. You want to make your own rules. But relief from stress always starts with letting God be God. It always starts with saying, “God, I’m giving up control, because only you can control the things that are out of control in my life.”

The number one reason you’re under stress is because you’re trying to control things that only God can control. You can’t control your spouse, your kids, your job, your future, or your past. When you try to play God, it puts you in opposition to God. Not only are you going to lose that conflict, but you’re also going to be tired—and stressed.

Psalm 46:10 says, “Let go of your concerns! Then you will know that I am God. I rule the nations. I rule the earth” (GW).

I don’t know what you’ll face this week. You don’t know either. But I can already tell you what God wants you to do: Let go of control and trust that he is in control.

Let go and know! This is the first step to serenity.

When people face out-of-control situations and feel stressed, we often go to one of two extremes. For some of you, the more out-of-control your life gets, the harder you try to control it. Others do the exact opposite: You just give up and have a pity party.

Both of those reactions to stress are foolish. They don’t work. Instead of being a victim or becoming hyper-controlling, you need to pray a prayer of surrender.

Millions of people pray the Serenity Prayer, which is based on the Lord’s Prayer, but most have never read the last eight lines to the prayer: “Living one day at a time, enjoying one moment at a time; accepting hardship as a pathway to peace; taking, as Jesus did, this sinful world as it is, not as I would have it; trusting that You will make all things right if I surrender to Your will; so that I may be reasonably happy in this life and supremely happy with You forever in the next. Amen.”

That’s where the power is! Power comes when you surrender to God anything you’ve been trying to control. And that will lead you to living a life of serenity.

Talk It Over

  • What does it mean practically to live “one day at a time”?
  • How do you normally react to stress in your life? How do you think God wants you to respond?
  • What are the results—physical, emotional, and spiritual—when you surrender to God the things you want to control?