“Giá trị công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra trong Ngày của Chúa. Vì trong Ngày ấy, lửa sẽ tỏ ra công việc của từng người; lửa sẽ thử nghiệm giá trị công việc của mỗi người” (ICô-rinh-tô 3:13).

Chúa muốn dùng công việc của bạn để làm cho bạn được giống Chúa Jêsus hơn. Nhưng học được những đức tính giống như Chúa trong tinh thần trách nhiệm, tính cách, và yêu thương không bao giờ dễ dàng cả.  Để học được những điều đó, bạn phải đáp lại với người khác như cách Chúa Jêsus sẽ làm – và điều đó có thể rất khó đặc biệt tại nơi làm việc.

Vậy tại sao bạn phải bỏ nỗ lực ra như thế để trở nên giống Chúa Jêsus trong công việc của mình?

Thứ nhất, bởi vì một ngày nào đó Chúa sẽ đánh giá công việc của bạn.

Kinh Thánh nói trong ICô-rinh-tô 3:13 rằng, “Giá trị công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra trong Ngày của Chúa. Vì trong Ngày ấy, lửa sẽ tỏ ra công việc của từng người; lửa sẽ thử nghiệm giá trị công việc của mỗi người.”

Tất cả những điều bạn đang làm trong nghề nghiệp của mình cuối cùng sẽ được tỏ ra – vì Chúa sẽ kiểm tra chúng trong ngày phán xét. Trong ngày ấy, công việc của từng người sẽ được lửa thử nghiệm để chỉ ra tính cách và phẩm chất của những điều mà mỗi người đã làm.

Có lẽ có rất nhiều công việc của bạn đã được làm mà không ai nhìn đến hoặc quan sát – nhưng Đức Chúa Trời biết rõ. Chúa đang quan sát, và bạn sẽ khai trình với Chúa về công việc mình, cho dù công việc đó có vẻ tầm thường đến mức nào chăng nữa. Bạn không cần phải lúc nào cũng làm đúng cách. Và bạn chắc chắn không cần phải là người giỏi nhất. Nhưng bạn phải làm việc như thể bạn đang làm điều đó cho Đấng Christ – vì bạn thật sự đang làm cho Chúa.

Thứ hai, bạn nên cố gắng để trở nên giống Chúa Jêsus trong công việc của mình vì Đức Chúa Trời sẽ ban phần thưởng đời đời cho bất cứ điều gì đã được làm trong tình yêu thương.

Hê-bơ-rơ 6:10 nói rằng, “Đức Chúa Trời rất công bằng; Ngài không quên công khó của anh chị em và tình yêu anh chị em tỏ ra với Ngài.”  Bạn cần nhớ đến câu Kinh Thánh này mỗi sáng thứ hai.  Chúa sẽ không quên bạn làm việc khó nhọc như thế nào, bạn đã làm hết sức mình ra sao, và bạn đã bày tỏ tình yêu thương ra trong danh Ngài như thế nào.

Công việc của bạn quan trọng đối với Chúa. Một trong những mục đích của đời sống bạn là trở nên giống Chúa. Và công việc của bạn có thể là một trong những cách quan trọng nhất mà Chúa dùng để dạy bạn biết trách nhiệm, phát triển tính cách, và yêu thương người khác. Và đó có thể là một trong những cách quan trọng nhất mà Chúa dùng bạn để đem người khác đến với Ngài.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi bạn làm tốt công việc tại sở làm, bạn có muốn người khác biết điều đó không? Tại sao có hay tại sao không?

2.    Bạn cảm thấy thế nào khi biết rằng Chúa luôn quan sát cách bạn làm việc và yêu thương người khác và biết rằng một ngày nào đó mọi việc sẽ được phô bày ra trước ánh sáng?

3.    Những người tại nơi bạn làm việc có thể đang quan sát điều gì để thấy cách bạn đối xử với người khác, ngay cả khi công việc trở nên khó khăn? Bạn muốn họ nhìn thấy điều gì nơi mình?

Việc làm cho công việc của mình có ý nghĩa bắt đầu với một lời cầu nguyện đơn giản.

Nếu muốn làm cho công việc của mình có ý nghĩa cho cõi đời đời, bạn có thể bắt đầu bằng cách nói điều này với Chúa hôm nay:

“Lạy Chúa con muốn học để thành người có trách nhiệm hơn bằng cách giữ những lời hứa của mình, hoàn thành công việc đúng thời hạn, giữ lời và làm tất cả mọi điều thể hiện tinh thần trách nhiệm. Con muốn tăng trưởng về tính cách và dùng ngay cả những khó khăn trong cuộc sống và trong công việc con để giúp con kiên nhẫn hơn, tin cậy hơn, vui vẻ hơn và bày tỏ ra bông trái của Thánh Linh.”

“Lạy Chúa, xin dùng công việc làm của con để dạy con biết cách thật sự yêu thương người khác. Con muốn được biết đến như một người có lòng yêu thương. Và con xin Chúa yêu thương người khác qua con, ngay cả những người mà con thấy khó có thể yêu thương được.”

 

 

 


WHY SHOWING LOVE AT WORK MATTERS

By Rick Warren —

“The quality of each person’s work will be seen when the Day of Christ exposes it. For on that Day fire will reveal everyone’s work; the fire will test it and show its real quality” (1 Corinthians 3:13 GNT).

God wants to use your job to make you more like Jesus. But learning Christ-like qualities such as responsibility, character, and love is never easy. To learn those things, you have to respond to people the way Jesus would—and that can be particularly difficult at work.

So why should you make such an effort to become like Jesus in your job?

First, because God is going to evaluate your work one day.

The Bible says in 1 Corinthians 3:13, “The quality of each person’s work will be seen when the Day of Christ exposes it. For on that Day fire will reveal everyone’s work; the fire will test it and show its real quality” (GNT).

Everything you’ve done in your career eventually will be seen—because Christ is going to inspect it on the day of judgment. On that day, everyone’s work will be tested by fire to show the character and quality of what each person has done.

So much of your work may be done without anyone seeing or watching—but God knows. He is watching, and you will give him an account for your work, no matter how menial it seems. You don’t have to always get it right. And you certainly don’t have to be the best. But you do have to work as if you’re doing it for Christ—because you really are.

Second, you should try to become more like Jesus in your work because God is going to give eternal rewards for whatever is done in love.

Hebrews 6:10 says, “God is fair. He won’t forget what you’ve done or the love you’ve shown for him” (GW). You need to remember that verse every Monday morning. God is not going to forget how hard you work, how you give your best, and how you show love in his name.

Your work matters to God. One of your purposes in life is to become like Christ. And your job could be one of the most important ways God teaches you to be responsible, to develop character, and to love others. And it could be one of the most significant ways he uses you to bring others to him.

Talk It Over

- When you’ve done a good job at work, do you want other people to know that? Why or why not?

- How does it make you feel to know that God is always watching how you work and love others and that everything will be brought into the light one day?

- What other people at your job might be watching to see how you treat others, even when work gets difficult? What do you want them to see in you?

Making your work matter starts with a simple prayer.

If you want to make your work matter for eternity, then you can start by saying this to God today: "Lord, I want to learn to be more responsible by keeping my promises, by meeting deadlines, by keeping my word, and by doing all of the things that show responsibility. I want to grow in character and use even the problems in my life and in my job to help me to be more patient, trusting, joyful, and to show the fruit of the Spirit.

“God, please use my job to teach me how to really love people. I want to be known as a loving person. And I ask you to love people through me, even the people that I find difficult to love.”