“Đức Giê-hô-va là nhân lành. Sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời” (Thi 100:5).

Nếu bạn lớn lên trong một gia đình tin Chúa, có lẽ bạn đã học lời cầu nguyện này lúc còn nhỏ, “Chúa là Đấng vĩ đại. Chúa là Đấng nhân lành. Chúng con cám ơn Chúa về thức ăn này. Amen.”  Dù rất đơn giản, nhưng lời cầu nguyện này chứa đựng một thuộc tính quan trọng của Đức Chúa Trời: lòng nhân từ của Ngài.

Có thật sự lúc nào Chúa cũng nhân từ không? Điều này là chắc chắn rồi. Nhưng nhiều người không sống như họ đang tin vào điều này. Có rất nhiều lý do để khó có thể tin vào sự nhân từ của Chúa, nhất là khi bạn đang ở trong cơn đau đớn. Khi bạn đang có những bất đồng, bạn quên mất điều này. Khi bạn đang suy sụp tinh thần, bạn nghĩ rằng sự nhân từ của Chúa là dành cho mọi người, nhưng không phải cho mình. Khi bạng đang căng thẳng, lo âu, dường như bạn không thấy được sự nhân lành của Chúa đâu cả, đừng nói chi đến việc nghĩ đến nó, cho dù sự nhân lành của Ngài đang ở ngay trước mắt bạn.

Làm thế nào để bạn có thể tin vào sự nhân lành của Chúa khi bạn không cảm thấy được? Lời Chúa, Kinh Thánh, nhắc đi nhắc lại nhiều lần về sự nhân lành của Chúa. Thi Thiên 100:5 nói rằng, “Đức Giê-hô-va là nhân lành. Sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.”

Tập trung vào sự nhân lành của Chúa là điều vô cùng quan trọng trong đời sống bạn. Nó cho bạn có được cái nhìn đúng bạn cần trong những ngày tăm tối nhất của mình. Khi bạn quên mất sự nhân lành của Chúa, bạn đánh mất quan điểm và chỉ nhìn thấy những khó khăn mình đang phải đối diện.

Chúa muốn cho bạn một cuộc sống đầy tự tin, ngay cả trong những ngày tháng khó khăn nhất. Chúa muốn cho bạn có được sự bảo đảm về tình yêu và sự chăm sóc của Ngài. Chúa muốn cho bạn có được một gia sản và một ngôi nhà trên thiên đàng với Ngài đời đời. Ai lại không mong muốn điều đó? Ai lại không cần đến điều đó?

Vậy làm cách nào để bạn có thể kinh nghiệm được sự nhân từ của Chúa? Bạn có thể học về sự nhân từ của Chúa khi đọc Kinh Thánh hoặc nghe các lời giảng – nhưng bạn sẽ kinh nghiệm thật sự được sự nhân từ của Chúa khi bạn thờ phượng, ca ngợi Ngài. Không gì có thể giúp bạn tập trung tốt hơn là sự thờ phượng.

Kinh Thánh nói trong Thi 34:9 rằng, “Hãy thờ phượng Chúa nếu con muốn điều tốt nhất; vì kẻ nào thờ phượng Ngài chẳng thiếu thốn gì hết.” Cách để bạn có thể kinh nghiệm được sự nhân từ của Chúa là qua sự thờ phượng – khi bạn ca ngợi Chúa và cảm tạ Ngài vì Ngài là Đấng như thế nào và vì những điều Ngài hứa ban cho bạn.

Khi bạn tin và hiểu rõ được sự nhân từ của Chúa, nó sẽ cách mạng hóa đời sống và cái nhìn của bạn về tình trạng, hoàn cảnh của mình. Và bạn không còn như xưa nữa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Việc nhớ lại sự nhân từ của Chúa đã dành cho bạn trong quá khứ có thể giúp bạn trong sự đau đớn hiện tại như thế nào?

2.    Tại sao việc tin vào sự nhân từ của Chúa lại cho bạn có được sự tự tin trong cuộc sống?

3.    Câu Kinh Thánh nào nhắc nhở bạn về sự nhân từ của Chúa?

 

 

 

 


HOW TO TRUST GOD’S GOODNESS WHEN LIFE GETS TOUGH

By Rick Warren —

 “The Lord is always good. He is always loving and kind, and his faithfulness goes on and on to each succeeding generation.” Psalm 100:5 (TLB)

If you grew up in a Christian home, you may have learned this childhood prayer: “God is great. God is good. Let us thank him for our food. Amen.” While simplistic, that prayer covers one key characteristic of God: his goodness.

Is it really true that God is good all the time? Absolutely! But many people don’t live like they believe it. It can be hard to believe in God’s goodness for many reasons, including when you’re in pain. When you’re in conflict, you forget about it. When you’re depressed, you think his goodness is for everyone except you. And when you’re worried or stressed out, you can’t seem to find—much less think about—God’s goodness, even when it’s right in front of you.

So how can you trust in God’s goodness when you don’t feel it? God’s Word, the Bible, reminds you of his goodness over and over. Psalm 100:5 says, “The Lord is always good. He is always loving and kind, and his faithfulness goes on and on to each succeeding generation” (TLB).

Focusing on God’s goodness is so important to your life. It gives you perspective on your darkest days when you need it the most. When you forget God’s goodness, you lose perspective and can only see the difficulty you’re facing.

God wants to give you a life of confidence, even on your most difficult days. He wants to give you assurance of his love and care. He wants to give you a life of influence and opportunities so that you can make a difference in the world. And he wants to give you an inheritance and a home in heaven with him forever. Who doesn’t want that? Who doesn’t need that?

So how can you experience God’s goodness? You can learn about God’s goodness as you read the Bible or hear a message about it—but you actually experience God’s goodness when you worship him. Nothing helps you focus like worship!

The Bible says in Psalm 34:9, “Worship GOD if you want the best; worship opens doors to all his goodness” (The Message). The way you experience God’s goodness is through worship—when you praise God and thank him for who he is and what he has promised you.

When you believe and understand the goodness of God, it will revolutionize your life and your perspective on your circumstances. You won’t be the same!

Talk It Over

How does remembering God’s goodness to you in the past help you in your present pain?

Why does believing in God’s goodness give you confidence as you walk through life?

What verses from God’s Word remind you of his goodness?