“Hãy làm mọi việc vì lòng yêu thương” (ICô-rinh-tô 16:14).

Tại sao bạn làm điều bạn đang làm?

Nếu bạn làm việc chỉ để sống còn, thì bạn đang lãng phí đời sống mình. Có rất nhiều điều cho đời sống hơn là chỉ làm việc để sinh sống!

Động cơ cao nhất cho bất cứ công việc nào là tình yêu thương. Khi bạn làm bất kỳ điều gì trong tình yêu thương, điều đó làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.  Suốt ngày bạn có thể làm những việc cần làm được liệt kê trong bảng danh sách và được đẹp lòng Chúa.  Bạn có thể nhặt rác và được đẹp lòng Chúa. Bạn có thể nhìn vào màn hình máy điện toán và làm đẹp lòng Chúa. Bạn có thể dọn dẹp bệnh viện hoặc phòng khách sạn và làm đẹp lòng Chúa. Làm thế nào để được như thế?  Bằng cách làm việc trong tình yêu thương.

Bạn có thể làm bất cứ điều gì trong tình yêu thương.

Đôi khi bạn làm một điều đúng nhưng với động cơ sai – và Chúa nói rằng bạn sẽ không nhận được bất cứ công giá nào cả. Chúa quan tâm đến lý do mà bạn làm hơn là điều bạn làm. Kinh Thánh nói rằng, “Hãy làm mọi việc vì lòng yêu thương” (ICô-rinh-tô 16:14).

Người khác luôn hỏi tôi rằng, “Rick, làm thế nào ông đã duy trì được động cơ để làm mục sư trên 40 năm?” Câu trả lời rất đơn giản là: Tôi làm điều đó vì tình yêu thương. Tôi yêu Chúa, và tôi yêu người khác.

Tình yêu là điều giúp bạn cứ tiếp tục khi bạn cảm thấy dường như mình đang sắp bỏ cuộc. Kinh Thánh trong ITê-sa-lô-ni-ca 1:3 nói rằng, “Trước mặt Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, chúng tôi nhớ đến công việc vì đức tin, sự lao khổ khi làm việc vì tình yêu thương của anh em.” Tình yêu là động lực cao nhất.

Bạn có thể phải đối phó với đủ mọi hạng người tại nơi làm việc, bao gồm những người không thành thật, bất đồng, giữ thế thủ, và hạ thấp, làm mất phẩm giá người khác.  Có lẽ bạn phải làm việc với người mà bạn không thích.

Nhưng Chúa muốn bạn lớn lên trong tình yêu thương. Vì vậy, nếu bạn muốn lớn lên về mặt thuộc linh, điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải học cách yêu thương những người như thế.

Bạn làm điều đó bằng cách nào? Kinh Thánh nói rằng, “Hãy sống hòa thuận với nhau. Đừng tự cao nhưng hãy hòa mình với người kém hơn mình.  Đừng tự cho mình là khôn ngoan.  Chớ lấy ác báo ác.  Phải chú tâm làm điều thiện trước mặt mọi người. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hòa thuận với mọi người” (Rô-ma 12:16-18).

Đây là một số cách cụ thể để yêu thương những người khó tánh tại nơi làm việc: Đối xử tử tế với mọi người.  Đừng cố chấp trong ý kiến của mình. Làm việc vui vẻ với nhau. Đáp lại bằng sự khoan dung và tha thứ. Làm tất cả những gì có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người.

Hãy làm mọi sự trong tình yêu thương.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn trả lời câu hỏi, “Tại sao bạn làm điều bạn đang làm” như thế nào?  Theo bạn nghĩ Chúa thấy như thế nào về động cơ làm việc của bạn?

2.    Bạn sẽ phải thay đổi gì trong công việc của mình – và trong chính mình – để có thể hòa thuận với càng nhiều người càng tốt?

3.    Người nào tại nơi làm việc của bạn đặc biệt rất khó để có thể yêu thương? Làm thế nào để bạn bày tỏ lòng tốt của mình ra cho người đó trong tuần này?

 

 

 


HOW TO LOVE DIFFICULT PEOPLE AT WORK

By Rick Warren —

“Do all your work in love” (1 Corinthians 16:14 GNT).

Why do you do what you do?

If you’re just working so you can survive, then you are wasting your life. There is more to life than working just to live!

The highest motivation for any kind of work is love. When you do anything in love, that pleases God. You can run through checklists all day and please God. You can pick up garbage and please God. You can look at a computer screen and please God. You can clean a hospital or hotel room and please God. How? By doing it in love.

You can do anything in love.

Sometimes you do the right thing but for the wrong motivation—and God says you don’t get any credit for that. God is more interested in why you do what you do than he is in what you do. The Bible says, “Do all your work in love” (1 Corinthians 16:14 GNT).

People ask me all the time, “Rick, how have you stayed motivated being a pastor for over 40 years?” The answer is simple: I do it out of love. I love God, and I love people.

Love is what keeps you going when you feel like giving up. The Bible says in 1 Thessalonians 1:3, “We remember before our God and Father how you put your faith into practice, how your love made you work so hard” (GNT). Love is the ultimate motivation.

You may have to deal with all kinds of people at work, including people who are dishonest, disagreeable, defensive, and demeaning. You probably have to work with somebody you don’t like.

But God wants you to grow in love. So if you’re going to grow up spiritually, it means you’re going to have to learn to love those people.

How do you do that? The Bible says, “Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone” (Romans 12:16-18 NIV).

Here are some practical ways to love difficult people at work: Treat everyone with kindness. Don’t become set in your own opinions. Work happily together. Respond with grace and forgiveness. Do all you can to live at peace with everyone.

Do everything in love.

Talk It Over

- How would you answer the question, “Why do you do what you do?” How do you think God feels about your motivation for work?

- What will you have to change in your work—and in yourself—so that you can be at peace with as many people as possible?

- What one person at your workplace is particularly hard for you to love? How will you show kindness to them this week?