0506“Vua động lòng thương xót, thả người đầy tớ ấy ra và tha hết nợ” (Ma-thi-ơ 18:27 BDM 2002).

Lời Chúa bảo bạn hãy bỏ đi những tổn thương và oán giận của bạn và tha thứ người khác. Bạn phải thoát khỏi sự tổn thương của mình thay vì cứ nghĩ đi nghĩ lại về điều đó.

Đây là ba lý do tại sao:

  • Vì Chúa tha thứ cho bạn. Trong Ma-thi-ơ 18, Chúa Jêsus kể một câu chuyện về một vị vua tha thứ người đầy tớ mình. Câu 27 nói rằng, “Vua động lòng thương xót, thả người đầy tớ ấy ra và tha hết nợ” (BDM 2002). Cũng giống như vị vua kia đã hủy bỏ món nợ cho người đầy tớ, Đức Chúa Trời đã sai Chúa Cứu Thế Jêsus đến để trả giá cho tội lỗi của bạn. Tất cả mọi điều sai trái bạn đã từng làm trong đời mình đều đã được Chúa Jêsus trả hết. Ngài đã nhận lấy sự khiển trách. Ngài đã trả án tù đày cho bạn. Chúa Cứu Thế Jêsus đã chết cho tất cả tội lỗi của bạn.
  • Vì oán giận là tự hành hạ mình. Đó là một vết thương do chính mình gây ra. Bất cứ khi nào bạn oán giận, nó luôn làm bạn tổn thương nhiều hơn là người mà bạn đang cay đắng. Thật ra là đang khi bạn vẫn còn bận tâm về một điều đã xảy ra trong nhiều năm trước, thì người kia đã quên nó mất rồi! Quá khứ của bạn đã là quá khứ và nó không thể nào làm tổn thương bạn được nữa — trừ khi bạn cứ ôm giữ nó.
  • Vì bạn cần sự tha thứ mỗi ngày. Kinh Thánh dạy rất rõ ràng rằng bạn không thể nhận lãnh được những điều mà bạn không sẵn lòng cho đi. Làm thế nào bạn có thể nhận được sự tha thứ của Chúa nếu bạn không sẵn lòng tha thứ cho người khác? Nếu bạn muốn được tha thứ thì bạn cần phải tha thứ.

Tha thứ là một lối sống. Nó không phải là điều bạn chỉ làm một lần. Bạn cần điều đó mỗi ngày trong cuộc đời của bạn. Bạn phải xin được tha thứ, nhận lấy sự tha thứ từ Chúa, từ người khác và tha thứ người khác. Đó là tiến trình liên tục sẽ mang đến cho bạn niềm vui.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Khi nghĩ về sự tổn thương lớn nhất trong cuộc đời mình, bạn nghĩ đến ai? Bạn đã tha thứ cho người đó chưa? Nếu đã tha thứ thì điều này đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào? Nếu chưa, làm thế nào bạn có thể bắt đầu tha thứ và buông bỏ sự tổn thương của mình hôm nay?

2.    Hãy nghĩ đến Chúa đã tha thứ cho bạn nhiều điều đến thế nào, hôm nay bạn cần phải tha thứ cho ai nữa?

3.    Bạn có dành thì giờ mỗi ngày để tương giao với Chúa, học Kinh Thánh và xin sự tha thứ của Chúa không? Nếu không, bạn có thể làm điều gì để việc này trở thành ưu tiên?

  

 

 

 


WHY SHOULD YOU FORGIVE?

By Rick Warren —

“The servant’s master took pity on him, canceled the debt and let him go" (Matthew 18:27 NIV).

God’s Word tells you to let go of your hurt and resentment—and forgive others. You’ve got to release your hurt instead of rehearsing it.

Here are three reasons why:

Because God forgives you. In Matthew 18, Jesus tells the story of a king who forgives his servant. Verse 27 says, “The servant’s master took pity on him, canceled the debt and let him go” (NIV). Similar to how the king canceled the debt of this servant, God sent Jesus Christ to pay for your debt of sin. Everything you’ve ever done wrong in your life has already been paid for by Jesus. He took the blame. He paid your jail time. Jesus Christ died for all your sins.

Because resentment is self-torture. It is a self-inflicted wound. Whenever you’re resentful, it always hurts you more than the person you’re bitter against. In fact, while you’re still worrying about something that happened years ago, the other person has forgotten about it! Your past is past, and it can’t hurt you anymore—unless you hold on to it.

Because you need forgiveness every day. The Bible teaches very clearly that you can’t receive what you’re unwilling to give. How can you receive the forgiveness God has shown you if you’re not willing to forgive others? If you want to be forgiven, you need to be forgiving.

Forgiveness is a lifestyle. It’s not just something you do one time. You need it every day of your life. You’ve got to ask for forgiveness, accept forgiveness from God and from others, and offer forgiveness. It’s a continual process that will bring you joy.

Talk It Over

  • When you think about the greatest hurt in your life, who comes to mind? Have you forgiven that person? If so, how has that forgiveness affected you? If not, how can you begin to forgive and release your hurt today?
  • Considering how God has forgiven you for so many things, who else do you need to forgive today?
  • Do you set aside time each day to spend with God in fellowship and Bible study—and asking for his forgiveness? If not, what can you do to make that a priority?