0507“Thưa anh em yêu dấu, đừng tự tay mình báo thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có lời Chúa phán: “Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng” (Rô-ma 12:19 TTHĐ).

Điều gì ngăn trở khiến bạn không thể tha thứ cho một người đã làm tổn thương bạn? Nếu bạn bị tổn thương sâu sắc, có lẽ bạn sẽ do dự khi cần tha thứ vì bạn chưa sẵn sàng để có thể tin tưởng người đó nữa. Đây là điều bạn cần phải hiểu: Tha thứ và tin tưởng không nhất thiết phải đi đôi với nhau.

Tha thứ không có nghĩa là lập tức khôi phục lại được lòng tin. Tha thứ xảy ra lập tức còn sự tin cậy phải được xây dựng lại qua thời gian. Tha thứ dựa trên ân điển còn sự tin cậy cần phải mất thời gian để gây dựng lại. Bạn hành động để kiếm được sự tin cậy nhưng bạn không thể kiếm được sự tha thứ.

Nhiều người không muốn tha thứ cho người khác vì họ nghĩ rằng họ lại phải tin vào những người đó nữa. Nhưng điều này không đúng chút nào cả. Tin tưởng và tha thứ là hai vấn đề khác nhau! Tôi xin nhắc lại rằng: Tha thứ cho một người không có nghĩa là bạn phải tin tưởng người đó. Họ cần phải đạt được sự tin tưởng của bạn.

Trong các mối quan hệ với những người nghiện ngập hay ngược đãi, tha thứ là điều vẫn có thể xảy ra. Nhưng nó không có nghĩa là mọi việc đều trở lại bình thường như trước.

Tha thứ và khôi phục lại mối quan hệ là hai điều khác nhau.

Tha thứ chỉ là bên phía bạn. Điều đó không phụ thuộc vào việc người kia có xin được tha thứ, hay đáp lại sự tha thứ của bạn, hay nhận biết rằng họ cần được tha thứ hay không. Bạn tha thứ vì lợi ích của mình.

Phục hồi lại một mối quan hệ đòi hỏi nhiều điều hơn là tha thứ. Cần phải có sự ăn năn. Cần phải có sự bồi thường và gây dựng lại lòng tin. Và nó thường phải mất thời gian.

Bạn có đang bị vướng mắc trong vấn đề không thể tha thứ không? Hãy bắt đầu tiến trình tha thứ ngay hôm nay. Sau đó để ra thời gian cần thiết để gây dựng lại lòng tin.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng:

1.    Bạn đã nhận được lợi ích như thế nào khi tha thứ cho một người dầu bạn vẫn không tin tưởng họ?

2.    Bạn đã làm như thế nào để gây dựng lại lòng tin với một người?

3.    Bạn có đang do dự trong việc tha thứ cho một người vì bạn không tin tưởng nơi họ không? Hôm nay bạn có thể thực hiện những bước nào để có thể tha thứ? Bạn đã sẵn sàng bắt đầu xây dựng lại lòng tin với người đó chưa?

 

 

 


YOU CAN FORGIVE BEFORE YOU TRUST

By Rick Warren —

“Don't insist on getting even; that's not for you to do. 'I'll do the judging,’ says God. 'I'll take care of it'" (Romans 12:19 The Message).

What’s keeping you from forgiving someone who’s hurt you? If you’ve been hurt deeply, you may hesitate to forgive because you’re not ready to trust that person again. Here’s something you need to understand: Forgiveness and trust do not necessarily go hand in hand.

Forgiveness does not mean there needs to be an instant restoration of trust. Forgiveness is instant; trust must be rebuilt over time. Forgiveness is based on grace; trust is built on works. You earn trust; you don’t earn forgiveness.

Many people don’t want to forgive others because they think they’d have to trust them again. But that’s not true. Trust and forgiveness are two different issues! Let me say it again: Forgiving someone does not mean you have to trust that person. They still must earn your trust.

In relationships where people struggle with addictions or abuse, forgiveness is still possible. But it doesn’t always mean things can go back to the way they were.

Forgiveness and the restoration of a relationship are two different things.

Forgiveness is only your part. It doesn’t depend on whether the other person asks for your forgiveness, responds to your forgiveness, or recognizes they need your forgiveness. You forgive for your sake.

Restoration of a relationship takes far more than forgiveness. It takes repentance. It takes restitution and a rebuilding of trust. And it often takes time.

Are you stuck in unforgiveness? Begin the process of forgiveness today. Then take all the time you need to rebuild trust.

Talk It Over

  • How have you benefited from forgiving someone even though you still didn’t trust them?
  • How have you worked to rebuild trust with someone?
  • Are you hesitating to forgive someone because you don’t trust them? What steps can you take toward forgiveness today? Are you ready to start to rebuild trust with that person?