0505“Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngai ân sủng, để được thương xót và tìm được ân sủng khả dĩ giúp đỡ chúng ta kịp thời” (Hê-bơ-rơ 4:16 BDM 2002).

Bạn không cần phải do dự hay e ngại về việc đến với Chúa để xin được tha thứ. Kinh Thánh nói rằng, “Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngai ân sủng, để được thương xót và tìm được ân sủng khả dĩ giúp đỡ chúng ta kịp thời” (Hê-bơ-rơ 4:16 BDM 2002).

Tại ngai ân sủng, bạn sẽ không tìm thấy sự trách mắng, trừng phạt, hay chối bỏ. Khi bạn đến cùng Chúa với tội lỗi mình, bạn sẽ nhận được sự thương xót và ân sủng của Ngài.

Điều khác nhau giữa lòng thương xót và ân điển là gì? Lòng thương xót là sự tha thứ cho tất cả những sai lầm bạn đã phạm trong quá khứ. Ân sủng là quyền năng để thay đổi trong tương lai. Bạn cần cả hai điều.

Chúa phán rằng khi bạn đến cùng Ngài với sự thành thật và khiêm nhường, bạn sẽ nhận được sự tha thứ của Ngài. Nhưng cho phép tôi chia sẻ cách mà bạn không nên đến với Chúa để xin được tha thứ.

Đừng van nài. Ngài muốn tha thứ cho bạn nhiều hơn là bạn muốn được tha thứ.

Đừng mặc cả hay mua chuộc. Đừng hứa rằng, “Lạy Chúa, con sẽ không bao giờ làm điều đó nữa! Con sẽ sống đời như thế này… Con sẽ dâng 2 phần 10 cho Chúa.”

Đừng mặc cả. Chỉ cần tin tưởng.

Bạn cần tin tưởng điều gì? Hãy tin lời hứa của Chúa trong Hê-bơ-rơ 4:16 rằng, khi bạn đến với Chúa, bạn sẽ tìm được sự thương xót và ân điển.

Bạn nên đến gần Chúa để được tha thứ như thế nào? Chỉ cần xưng tội lỗi ra. Xưng tội không phải là nói rằng, “Lạy Chúa, con sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.” Xưng tội là thưa rằng “Lạy Chúa, Ngài đúng. Con đã sai rồi.”

Kinh Thánh nói trong Rô-ma 5:1 rằng, “Vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tinchúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ” (TTHĐ).

Được xưng công bình có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là “như thể tôi chưa từng phạm tội.”

Bạn muốn có được một tấm lòng trong sạch không? Bất kể tội lỗi của bạn có nặng đến mức nào chăng nữa, Chúa đều có thể cất bỏ tội lỗi và làm mới lại tấm lòng của bạn như thể bạn chưa từng phạm tội.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn có tin là Chúa có thể tha thứ tội lỗi xấu xa nhất của bạn không? Tại sao có hay tại sao không?

2.    Bạn cần phải thay đổi những gì về cách bạn xưng tội với Chúa?

3.    Nếu chúng ta đã được xưng công bình qua đức tin, tại sao chúng ta nên tiếp tục xưng tội khi phạm tội?

 

 

 

 

 


JUST AS IF YOU’D NEVER SINNED

By Rick Warren —

“Let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive his mercy, and we will find grace to help us when we need it most" (Hebrews 4:16 NLT).

You don’t have to be hesitant or shy about coming to God for forgiveness. The Bible says, “Let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive his mercy, and we will find grace to help us when we need it most” (Hebrews 4:16 NLT).

At the throne of grace, you don’t find scolding, punishment, or rejection. When you come to God with your sin, you receive his mercy and grace.

What’s the difference between mercy and grace? Mercy is forgiveness for all the wrongs you’ve done in the past. Grace is the power to change in the future. You need both.

God says that when you come to him with honesty and humility, you will receive his forgiveness. But let me share how not to approach God for forgiveness.

Don’t beg God. He wants to forgive you more than you want to be forgiven.

Don’t bargain or bribe. Don’t promise: “God, I’ll never do it again! I’ll live this kind of life. I’ll tithe 20 percent.”

Don’t beg. Don’t bargain. Just believe.

What do you need to believe? Believe God’s promise in Hebrews 4:16 that, when you come to God, you’ll find mercy and grace.

How should you approach God for forgiveness? Just confess. Confession is not saying, “God, I’ll never do it again.” It’s saying, “You’re right, God. I was wrong.”

The Bible says in Romans 5:1, “Since we have been justified [that is, acquitted of sin, declared blameless before God] by faith, [let us grasp the fact that] we have peace with God . . . through our Lord Jesus Christ” (AMP).

What does it mean to be justified? It means “just as if I’d never sinned.”

Wouldn’t you like to have a heart that’s washed clean? No matter how deep the stain of your sin, God can remove the stain and renew your heart just as if you’d never sinned.

Talk It Over

  • Do you believe God can forgive your worst sin? Why or why not?
  • What needs to change about the way you confess your sin to God?
  • If we have been justified through faith, why should we keep confessing when we sin?