“Sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Thế thì, anh em hãy dùng lời này mà an ủi nhau.” ITê-sa-lô-ni-ca 4:17-18

Khi tôi còn nhỏ, tôi không nghĩ ngợi gì mấy về thiên đàng.  Trước tiên, nó có vẻ rất nhàm chán - ít nhất là theo như cách thế giới đã mô tả nó. Thứ hai, nó có vẻ như là một chặng đường còn xa xôi lắm.  Và thứ ba, tôi không biết một ai ở đó cả. Nhưng bây giờ, tôi đang biết rất nhiều người trên thiên đàng. Tôi nóng lòng muốn đến đó với họ.

Trên thiên đàng, chúng ta sẽ được đoàn tụ với những người thân yêu của mình là những người yêu mến Chúa. Những ai ở trong gia đình của Đức Chúa Trời đều sẽ có mặt tại đó.

Bạn muốn nói chuyện với ai trước hết trên thiên đàng? Tất nhiên, bạn sẽ gặp và thờ phượng Chúa trước. Nhưng bạn háo hức muốn gặp ai tiếp theo? Tất cả những người tin Chúa trong suốt lịch sử sẽ có tại đó. Bạn có muốn nói chuyện với Môi-se không? Bạn có thể nói chuyện với ông! Còn về Áp-ra-ham, Ma-ri hay Phao-lô thì sao? Tôi không biết bạn thì như thế nào, nhưng chắc chắn là tôi có một số câu hỏi dành cho Giô-na. Bạn sẽ thấy những người nổi tiếng trong suốt lịch sử Cơ đốc giáo và các khoa học gia cũng như các nhà lãnh đạo thế giới và mọi người từ mọi bộ tộc và mọi quốc gia. Bạn sẽ có thời gian đời đời để trò chuyện với họ!

Kinh Thánh nói trong ITê-sa-lô-ni-ca 4:17 rằng, “Sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa.” Bạn có thể tưởng tượng được điều đó sẽ xúc động đến thế nào, vui mừng đến thế nào không?

Mẹ tôi đang ở trên thiên đàng, cha tôi trên thiên đàng, Jim, anh trai của tôi trên thiên đàng, và đứa con út của tôi, Matthew, đang ở trên thiên đàng. Tôi có nhiều người thân yêu đã cùng phục vụ với tôi trong chức vụ đang ở trên thiên đàng. Càng có nhiều gia đình và bạn bè của tôi ở bên kia cái chết, tôi càng thấy thiên đàng thân yêu hơn.

ITê-sa-lô-ni-ca tiếp tục như thế này: “Sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Thế thì, anh em hãy dùng lời này mà an ủi nhau” (ITê-sa-lô-ni-ca 4:17-18).

Bạn có được khích lệ khi nghĩ đến sự hiện diện của Chúa Jêsus và việc được đoàn tụ với bạn bè và gia đình không? Khi chúng ta cùng than khóc với một người nào đó, chúng ta nên chia sẻ điều khích lệ này cho họ. Nếu họ và người thân yêu của họ biết được Chúa Jêsus là Cứu Chúa của mình, thì cái chết không phải là chấm dứt. Họ sẽ lại gặp nhau!

Đây là sự tốt lành của Chúa đối với chúng ta, rằng không có hy vọng nào trong đời sống lớn hơn là hy vọng vào một buổi đoàn tụ gia đình lớn trong cõi đời đời!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Việc biết rằng bạn sẽ gặp lại những thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời trên thiên đàng sẽ thúc đẩy bạn như thế nào trong việc rao truyền Phúc Âm?

2.    Ai trong đời sống bạn cần được nghe về việc Đức Chúa Trời ban cho một ngôi nhà đời đời trên thiên đàng? Bạn sẽ làm gì về điều này?

3.    Bạn nghĩ rằng mình sẽ muốn nói về những điều gì trên thiên đàng sau khi bỏ lại thế gian này sau lưng?

 

Bạn sẽ dự phần trong buổi đoàn tụ gia đình trên thiên đàng chứ?

Kinh Thánh cho biết bạn chỉ có thể lên thiên đàng bằng cách tin cậy nơi Đức Chúa Trời qua Con Ngài, Chúa Jêsus Christ: “Vậy nếu anh em xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa, và tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:9-10).

Nếu bạn đã sẵn sàng để cam kết đời sống mình cho Chúa, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện này:

“Lạy Chúa, Ngài đã hứa rằng nếu con tin vào Con Ngài là Chúa Jêsus Christ, thì mọi sai trái con từng làm sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Ngài sẽ nhận con vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

"Con xin xưng nhận rằng mình đã phạm tội, và cầu xin Chúa tha thứ. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất tội lỗi của con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài từ nay trở đi.  Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. A-men."

 

 

 


THE BEST FAMILY REUNION EVER

BY RICK WARREN —

“There will be one huge family reunion with the Master. So reassure one another with these words.” 1 Thessalonians 4:17-18 (The Message)

When I was young, I didn’t really think about heaven that much. First, it seemed so boring—at least the way the world describes it. Second, it seemed like a long way off. And third, I didn’t have anybody there that I knew. But I know a lot of people who are in heaven now. I can’t wait to get there and be with them.

In heaven, we’re going to be reunited with our loved ones who love the Lord. Those who are in the family of God are all going to be there.

Who would you like to talk to first in heaven? Of course, you’re going to meet and worship the Lord first. But who are you excited to see next? Every believer throughout history will be there. Would you like to talk to Moses? You can! How about Abraham or Mary or Paul? I don’t know about you, but I definitely have some questions for Jonah. You’ll see famous people from throughout Christian history and scientists and world leaders and people from every tribe and nation. You’re going to have all of eternity to talk with them!

The Bible says in 1 Thessalonians 4:17, “There will be one huge family reunion with the Master” (The Message). Can you imagine how emotional, how joyful that’s going to be?

My mother is in heaven, my father is in heaven, my older brother, Jim, is in heaven, and my youngest child, Matthew, is in heaven. I have many dear people who served with me in ministry in heaven. The more of my family and friends who are on that side of death, the dearer heaven becomes to me.

1 Thessalonians continues like this: “There will be one huge family reunion with the Master. So reassure one another with these words” (1 Thessalonians 4:17-18 The Message).

Are you encouraged by the thought of being in the presence of Jesus and reunited with your friends and family? When we are grieving with someone, we should share that encouragement with them. If they and their loved one know Jesus as their Savior, then death is not the end. They will see them again!

This is God’s goodness to us, that there is no greater hope in life than a big family reunion for eternity!

Talk It Over

  • How does knowing you will see fellow members of God’s family in heaven motivate you to share the Gospel?
  • Who in your life needs to hear about God’s offer of an eternal home in heaven? What will you do about it?
  • What kinds of things do you think you will want to talk about in heaven, once you’ve left the world behind?

Will you be part of the heavenly family reunion?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ. You cannot earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to commit your life to Jesus, start with this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

"I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."