0539“Họ ca ngợi Đức Chúa Trời vì nghĩa cử nầy minh chứng hùng hồn rằng anh em thật lòng tin nhận Phúc âm của Chúa Cứu Thế. Họ tôn vinh Chúa vì anh em rộng lòng giúp đỡ họ và mọi người” (IICô-rinh-tô 9:13 KTHĐ).

Tại sao sự rộng rãi lại quan trọng đối với một người theo Chúa Jêsus? Đây là ba cách mà sự rộng rãi có thể ảnh hưởng trên cuộc sống của bạn:

Sự rộng rãi giúp cho bạn được hạnh phúc. Công Vụ 20:35b dạy rằng, “Hãy nhớ lại lời Chúa Giê-su dạy: 'Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh’” (BDM 2002). Thế giới này nói với bạn rằng bạn sẽ được hạnh phúc nhất khi bạn được nhận lãnh. Nhưng Chúa Jêsus đã dạy ngược lại với ý tưởng đó và nói rằng bạn sẽ hạnh phúc khi bạn cho đi hơn là khi bạn nhận lãnh.

Rộng rãi là điều đúng lý. Kinh Thánh dạy trong IICô-rinh-tô 9:6 rằng, “Hãy nhớ rằng: Ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều” (TTHĐ). Bạn mong muốn người khác rộng rãi với mình. Nhưng bạn có cho rằng khi gieo ra sự ích kỷ bạn lại có thể gặt lấy được sự rộng rãi từ Chúa và người khác không? Chúa nói rằng cuộc sống không hoạt động theo cách như thế. Có một quy luật về gieo và gặt. Nếu bạn muốn gặt được sự rộng rãi, bạn phải gieo ra sự rộng rãi.

Sự rộng rãi bày tỏ cho thế giới thấy Chúa là Đấng như thế nào. Kinh Thánh cho biết rằng, “Họ ca ngợi Đức Chúa Trời vì nghĩa cử nầy minh chứng hùng hồn rằng anh em thật lòng tin nhận Phúc âm của Chúa Cứu Thế. Họ tôn vinh Chúa vì anh em rộng lòng giúp đỡ họ và mọi người” (IICô-rinh-tô 9:13 KTHĐ).

Tôi đã tìm thấy cách tốt nhất để học trở nên rộng rãi hơn là nhớ đến sự rộng rãi khó tưởng tượng được của Chúa. Ngay cả khi cuộc sống thật vô cùng khó khăn, bạn luôn vẫn có thể tìm thấy được những món quà của Chúa khi bạn tìm kiếm chúng. Hãy nhìn vào thế giới mà bạn đang sống. Hãy nhìn vào cuộc sống mà Chúa ban cho bạn. Hãy nhìn vào cách Chúa đáp ứng những nhu cầu của bạn.

Chúa là khuôn mẫu hoàn hảo của sự rộng rãi. Và khi bạn vì sự rộng rãi của Chúa mà rộng rãi với người khác nó sẽ dẫn người khác đến với Chúa.

Câu hỏi suy ngẫm và áp dụng

1.    Lúc nào bạn hạnh phúc hơn khi cho đi một điều gì đó thay vì là nhận lãnh? Mặt khác, vào lúc này sự rộng rãi của một người nào đó đã đem lại phước hạnh gì cho bạn?

2.    Bạn có thể gieo ra sự rộng rãi trong cuộc sống của bạn bằng những cách nào?

3.    Chúa đã rộng rãi với bạn qua những cách nào? Làm thế nào để bạn bày tỏ lòng biết ơn Chúa?

 

Nếu bạn chưa tin vào Chúa Jêsus và cam kết theo Ngài, tại sao bạn còn phải chần chừ?

Sự rộng rãi vô cùng của Đức Chúa Trời được phản ánh ra trong món quà cứu rỗi của Ngài là Chúa Cứu Thế Jêsus. Tội lỗi của bạn phân cách bạn với Chúa. Và chỉ nhờ ân điển của Chúa, qua Chúa Jêsus, mới có thể đem bạn trở lại mối quan hệ đúng đắn với Ngài.

Kinh Thánh cho biết rằng rằng, “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2:8-9 TTHĐ). Nếu bạn đã sẵn sàng để nhận món quà cứu rỗi của Chúa, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện sau đây:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Ngài, thì Ngài sẽ tha thứ mọi sai lầm, mọi tội lỗi của con, con sẽ biết được mục đích của cuộc đời mình, và một ngày trong tương lai Ngài sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

“Con xin xưng tội và tin nhận Ngài là Cứu Chúa của con. Con tin vào lời Chúa hứa rằng nếu con xưng tội mình và tin nhận ngài, con sẽ được cứu. Con tin vào lời Chúa dạy rằng sự cứu rỗi đến bởi ân điển qua đức tin, và không bởi công đức riêng. Con xin mời Chúa làm chủ cuộc đời con. Hôm nay, con xin trao hết đời sống con cho Ngài.

“Thưa Chúa, con muốn sống theo lời dạy của Chúa và dùng phần đời còn lại của con để hầu việc Chúa. Con xin giao phó cuộc sống con cho Ngài và cầu xin Chúa cứu con và chấp nhận con vào gia đình của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Nhờ lòng rộng rãi của Chúa bạn đã được tha thứ, được làm con của Chúa và làm anh em, chị em với tất cả các con cái Chúa khác trên thế giới! Xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


WHY SHOULD YOU BE GENEROUS?

By Rick Warren —

“As a result of your ministry, they will give glory to God. For your generosity to them and to all believers will prove that you are obedient to the Good News of Christ” (2 Corinthians 9:13 NLT).

As a follower of Christ, why is it so important to be generous? Here are three ways it can make an impact on your life:

It makes you happy. Acts 20:35 says, “Remember the words of the Lord Jesus: 'It is more blessed to give than to receive’” (NLT). The world will tell you that you will be happiest when you receive. But Jesus turned that idea around and said that you will be happier when you give than when you receive.

It just makes sense. The Bible says in 2 Corinthians 9:6, “Remember this: Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously” (NIV). You want other people to be generous with you. But do you think that by sowing selfishness, you can reap generosity from God and others? God says that’s not the way life works. There is a law of sowing and reaping. If you want to reap generosity, you have to sow generosity.

It shows the world what God is like. The Bible says, “As a result of your ministry, they will give glory to God. For your generosity to them and to all believers will prove that you are obedient to the Good News of Christ” (2 Corinthians 9:13 NLT).

I’ve found that the best way to learn to be more generous is to remember the incredible generosity of God. Even when life is difficult, you can always find God’s gifts when you look for them. Look at the world you get to live in. Look at the life he gave you. Look at the way he meets your needs.

God is the perfect model of generosity. And when you are generous with others because of God’s generosity toward you, it points others to God.

Talk It Over

  • When were you happier to give something rather than to receive? On the other hand, when did someone else’s generosity bless you?
  • What are some ways that you can sow generosity in your life?
  • In what ways has God been generous with you? How do you show him your thankfulness?

If you haven’t trusted in Jesus and committed to following him, why wait any longer?

God’s great generosity is reflected in his gift of salvation through Jesus Christ. Your sins separate you from God. And it is only God’s grace, through Jesus, that can get you back into right relationship with him.

The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to make peace with your Creator, then pray this prayer:

“Dear Jesus, I don’t want my sin to separate me from you any longer. You have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe you are my Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today, I’m turning over every part of my life to you.

“I want to live the way you created me to live and use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”