0538“Bởi đức tin, [Môi-se] ông lìa Ai Cập không sợ vua giận; vì ông kiên trì như thể thấy Đấng không thấy” (Hê-bơ-rơ 11:27 TTHĐ).

Môi-se đã có một số quyết tâm với chủ đích về sống đời sống mình như thế nào và điều quan trọng là bạn cũng cần làm như vậy. Một trong những quyết tâm của Môi-se là điều này: Ông đã chọn sống bởi đức tin thay vì sợ hãi.

Bạn cũng sẽ phải đối diện với một sự lựa chọn như vậy. Bạn sẽ chọn sống bởi đức tin hay là sợ hãi?

Kinh Thánh cho biết trong Hê-bơ-rơ 11:27 rằng, “Bởi đức tin, ông lìa Ai Cập không sợ vua giận; vì ông kiên trì như thể thấy Đấng không thấy” (TTHĐ).

Môi-se đã đến gặp người đầy quyền lực nhất trên thế giới và nói rằng, “Ông có biết những người nô lệ đang xây tất cả các kim tự tháp của ông không? Tôi sẽ đem họ đi và tất cả chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Ông sẽ không còn người nô lệ nào để lao động cho ông nữa. Hãy để cho dân tôi rời đi.”

Môi-se có đủ mọi lý do để sợ hãi. Ông đang chống đối lại một người đầy quyền lực nhất trên hành tinh. Trong thời này, Pha-ra-ôn được coi là một vị thần, và bất cứ điều gì Pha-ra-ôn nói ra đều chính là luật pháp.

Thế nhưng Môi-se đã đến và nói, “Chúng tôi sẽ không làm theo những gì ông sai bảo nữa. Tôi không sợ hãi ông bởi vì tôi có một Đấng thẩm quyền cao hơn nhiều.” Phải có thật nhiều can đảm để có thể làm được điều này!

Bạn muốn có đức tin như vậy trong cuộc sống mình để có thể thắng hơn sự sợ hãi không? Bạn càng đến gần Chúa chừng nào thì đức tin của bạn sẽ càng được đầy dẫy hơn. Bạn càng rời xa Chúa chừng nào thì sự sợ hãi của bạn sẽ tăng nhiều hơn chừng nấy.

Tôi không bao giờ có thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của đức tin cho cuộc đời còn lại của bạn. Kinh Thánh dạy rằng, “Việc gì không đến từ đức tin đều là tội lỗi” (Rô-ma 14:23 TTHĐ).

Trong tuần qua bạn đã phạm tội bao nhiêu lần? Nhiều lắm. Và tôi cũng vậy. Bất cứ điều gì tôi làm mà không bởi đức tin — làm trong sự nghi ngờ —  thì đó là tội lỗi. 

Kinh Thánh cũng nói rằng, “Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 11:6 TTHĐ). Trong tuần qua bạn đã làm vui lòng Chúa được bao nhiêu lần?

Bạn có muốn thay đổi một điều nào đó trong đời sống mình không? Hãy ngưng phàn nàn và bắt đầu tin tưởng. Chúa không cảm động bởi những lời phàn nàn. Chúa được cảm động bởi đức tin: “Các con tin thể nào thì sẽ được thế ấy” (Ma-thi-ơ 9:29 TTHĐ). Đức tin của bạn sẽ có tác động rất lớn đến những điều Chúa làm trong đời sống bạn.

Đây là chìa khóa: Điều quan trọng không phải là đức tin của bạn lớn như thế nào nhưng là Chúa của chúng ta lớn dường nào. Một đức tin nhỏ bé đặt vào một Đức Chúa Trời vĩ đại sẽ đem đến những kết quả to lớn! A-men!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn phải làm gì để đến gần Chúa hơn để có thể được đầy dẫy đức tin?

2.    Sự sợ hãi đã ngăn cản bạn trong việc chọn lấy điều tốt nhất Chúa dành cho bạn như thế nào?

3.    Bằng chứng thấy được bên ngoài của một người đầy dẫy đức tin là gì?

 

 

 


CHOOSE FAITH OVER FEAR

By Rick Warren —

“By faith he left Egypt, not fearing the king’s anger; he persevered because he saw him who is invisible” (Hebrews 11:27 NIV).

Moses made some intentional resolutions about how to live his life, and it’s important that you do too. One of Moses’s resolutions was this: He chose to live by faith rather than by fear.

You’re going to face the same choice. Will you choose to live by faith or by fear?

The Bible says in Hebrews 11:27, “By faith he left Egypt, not fearing the king’s anger; he persevered because he saw him who is invisible” (NIV).

Moses went to the most powerful man in the world and said, “You know those slaves that are building all your pyramids? I’m taking them, and we’re all leaving. You’re not going to have slave labor anymore. Let my people go.”

Moses had every reason to be afraid. He was standing against the most powerful man on the planet. In those days, Pharaoh was considered a god, and whatever Pharaoh said was the law.

And here comes Moses, saying, “We aren’t going to do what you say anymore. I’m not afraid of you because I report to a higher authority.” It took some guts to do that!

Do you want the same kind of faith in your life so that you can overcome your fear? The closer you get to God, the more you’re going to be filled with faith. The further away you get from God, the more you’re going to be filled with fear.

I cannot over-emphasize the importance of faith for the rest of your life. The Bible says, “Whatever is not of faith is sin” (Romans 14:23 TLV).

How many times did you sin this week? A lot. So did I. Anything I did that wasn’t done in faith—that I did in doubt—was a sin.

The Bible also says, “Without faith it is impossible to please God” (Hebrews 11:6 NIV). How many times did you please God this week?

Do you want something to change in your life? Stop complaining and start believing. God is not moved by complaints. God is moved by faith: “According to your faith let it be done to you” (Matthew 9:29 NIV). Your faith has a big impact on what God does in your life.

Here’s the key: What matters is not the size of your faith but the size of our God. A little faith in a big God gets big results!

Talk It Over

  • What do you need to do to get closer to God so that you can be filled with faith?
  • How has fear kept you from choosing God’s best for you?
  • What is the outward evidence that someone is a faith-filled person?