0593“Ở đâu không có khải tượng, dân chúng bị diệt vong (Châm 29:18 KJV).

Tại sao Kinh Thánh nói rằng khải tượng rất quan trọng trong đời sống bạn?

Bởi vì “ở đâu không có khải tượng, dân chúng bị diệt vong” (Châm 29:18 KJV). Dưới đây là ba lý do vì sao rất cần thiết phải có một khải tượng rõ ràng về mục đích của Chúa cho cuộc đời bạn.

1. Không có khải tượng của Chúa, sẽ có sự lưỡng lự (indecision). Gia 1:8 dạy rằng, “phân vân, bất nhất, không quyết định được điều gì” (KTHĐ).

Không có khải tượng của Chúa cho tương lai của bạn, bạn chỉ trôi dạt và thơ thẩn suốt đời sống mình. Bạn không có mục tiêu, mục đích, hay ý nghĩa. Khi bạn chỉ để cuộc sống mang lại cho bạn, bạn không thực sự đang sống!

Không có khải tượng, bạn lãng phí thời gian và bạn bỏ lỡ mất những cơ hội. Bạn không tận dụng hết những gì bạn đã được ban cho, và điều đó khiến bạn trở thành người quản lý kém cỏi cho đời sống của mình. Cuối cùng bạn chỉ trượt dốc. Khi đang trượt dốc, bạn luôn hướng xuống dốc.

2. Không có khải tượng của Chúa, sẽ có sự chia rẽ (division). Nếu bạn không hiểu được khải tượng của Chúa cho cuộc đời mình thì làm thế nào bạn có thể trông đợi người khác hỗ trợ mục đích của mình được? Trên thực tế, việc thiếu khải tượng khiến bạn dễ dàng bị người khác hướng bạn đến những gì họ nghĩ hay cho rằng đó là mục đích của bạn.

Chỉ có Chúa mới có thể cho bạn biết được mục đích của mình bởi vì Ngài đã tạo dựng nên bạn một cách đặc biệt và độc nhất để sống cho mục đích đó. Và chỉ vâng theo khải tượng của Chúa mới cho phép bạn sống đời sống sung mãn mà Chúa đã định cho bạn. Nếu bạn không biết chắc được mình đang đi đâu, thì đừng trông đợi người khác cùng đi với bạn.

Châm 28:2 nói rằng, “Khi xứ sở loạn lạc thì có nhiều lãnh tụ; Nhưng nhờ một người hiểu biết sáng suốt, đất nước sẽ bền vững lâu dài” (TTHĐ). Khải tượng là phương thuốc cho sự chia rẽ.

3. Không có khải tượng của Chúa, sẽ có sự xung đột (collision). Đối với nhiều người, cuộc sống chỉ là một chuỗi những cuộc đối đầu trong quan hệ, những va chạm về tài chánh, và những khủng hoảng cá nhân. Giống như bạn đang chơi trò chơi giải trí xe điện đụng, bạn bị đụng liên tục từ mọi phía. Không có sự chỉ dẫn rõ ràng của Chúa cho cuộc đời bạn, bạn cuối cùng sẽ bị rơi vào ngõ cụt.

Kinh Thánh cảnh báo hậu quả của việc không vâng theo khải tượng của Chúa cho đời sống bạn, “Hãy… giữ vững đức tin và lương tâm trong sáng. Có người vì đã chối bỏ lương tâm đó mà sụp đổ đức tin” (ITi 1:19 TTHĐ).

Để nhận được khải tượng của Chúa cho cuộc đời bạn, cần phải có sự cầu nguyện, suy nghĩ cẩn thận, và nỗ lực không ngừng để nghe tiếng Chúa. Đó là kết quả của việc nhìn mọi thứ một cách rõ ràng, với con mắt của đức tin thay vì con mắt lo sợ. Khi đức tin hướng dẫn lương tâm bạn, bạn sẽ hiểu rõ ràng hơn làm thế nào để bước tới với mục đích.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn khải tượng của Chúa cho cuộc đời mình là gì?

2.    Nếu bạn nhìn hoàn cảnh hiện tại của bạn với con mắt đức tin thay vì sợ hãi, bạn sẽ thay đổi điều gì?

3.    Để đức tin hướng dẫn lương tâm mình như nói trong ITi 1:19 có nghĩa gì?

 

 

 


WHY YOU NEED GOD’S VISION

By Rick Warren —

“Where there is no vision, the people perish” (Proverbs 29:18 KJV).

Why does the Bible say vision is so important in your life?

Because “where there is no vision, the people perish” (Proverbs 29:18 KJV). Here are three reasons it’s essential to have a clear vision of God’s purpose for your life.

Without God’s vision, there’s indecision. James 1:8 says, “A person who has doubts is thinking about two different things at the same time and can’t make up his mind about anything” (GW).

Without God’s vision for your future, you drift and wander through life. You don’t have goals, purpose, or meaning. When you just let life happen to you, you’re not really living!

With no vision, you waste time and you miss opportunities. You don’t make the most of what you’ve been given, and that makes you a poor steward of your life. You end up just coasting. And when you’re coasting, you’re always heading downhill.

Without God’s vision, there’s division. If you don’t understand God’s vision for your life, how can you expect others to support you in your purpose? In fact, the lack of vision makes you vulnerable to others steering you toward what they think or assume your purpose is.

Only God can tell you your purpose because he created you specifically and uniquely to live it out. And only following his vision will allow you to live the abundant life God intends for you. If you aren’t sure where you’re headed, then don’t expect anybody else to go with you.

Proverbs 28:2 says, “When the country is in chaos, everybody has a plan to fix it—But it takes a leader of real understanding to straighten things out” (The Message). Vision is the antidote to division.

Without God’s vision, there’s collision. For many people, life is just a series of relational confrontations, financial crashes, and personal crises. It’s like a bumper car ride, where you just keep getting hit from all sides. Without God’s clear direction for your life, you will inevitably hit a dead end.

The Bible warns of the consequences of not following God’s vision for your life: “Some have refused to let their faith guide their conscience and their faith has been destroyed like a wrecked ship” (1 Timothy 1:19 GW).

Getting God’s vision for your life requires prayer, careful thought, and a continual effort to hear God’s voice. It’s the result of seeing things clearly, with eyes of faith rather than eyes of fear. When your faith guides your conscience, you’ll gain a clearer understanding of how to move forward with purpose.

Talk It Over

  • What do you think God’s vision is for your life?
  • If you saw your current situation through eyes of faith rather than fear, what would you change?
  • What does it mean for faith to guide your conscience, as 1 Timothy 1:19 says?