0592“Tôi thưa: “Ôi! Lạy CHÚA, Ngài là Đức Chúa Trời trên trời, Đức Chúa Trời vĩ đại và uy nghi, là Đấng giữ giao ước và tình yêu trung kiên với người nào kính mến và tuân hành điều răn Ngài! Xin mắt Chúa đoái thương và tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của con… xưng các tội của chúng con là dân Y-sơ-ra-ên đã phạm với Ngài... Xin Chúa nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se là đầy tớ Chúa rằng: 'Nếu các con phạm tội, Ta sẽ làm các con tan lạc giữa các dân tộc; còn nếu các con trở lại với Ta và vâng giữ các điều răn của Ta thì dù những kẻ bị tan lạc của các con ở tận cuối trời, Ta cũng sẽ chiêu tập họ về và đem họ đến nơi Ta đã chọn để danh Ta ngự tại đó’… Xin Chúa làm cho con là đầy tớ Chúa hôm nay được may mắn và được ơn thương xót trước mặt người nầy.” (Nê 1:5-11 BDM).

Chúa muốn bạn cầu nguyện những lời cầu nguyện táo bạo.

Chẳng hạn như Nê-hê-mi, quan tửu chánh dâng rượu cho vua Ạt-ta-xét-xe, đã cầu nguyện một lời cầu nguyện dạn dĩ khi ông nghe về sự đổ nát của thành Giê-ru-sa-lem. Ông cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ cảm động lòng vua Ạt-ta-xét-xe để vua cho phép ông trở về Giê-ru-sa-lem giúp xây lại tường thành bảo vệ.

Trong lời cầu nguyện của mình, Nê-hê-mi đã cho thấy bốn bí quyết để lời cầu nguyện được nhậm:

1. Hãy dựa lời cầu xin của bạn trên tính cách của Chúa. Nê-hê-mi đã bắt đầu lời cầu nguyện của mình bằng cách nêu lên những đặc tính và việc làm của Chúa. Ông đã cầu nguyện với sự tự tin vì ông biết Chúa là Đấng như thế nào. Bạn cũng có thể cầu nguyện theo cách bạn biết rằng Chúa sẽ nhậm lời mình. Hãy cầu nguyện chẳng hạn, “Chúa là Đức Chúa Trời thành tín. Chúa là Đức Chúa Trời vĩ đại. Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương. Chúa là Đức Chúa Trời tuyệt vời. Con trông đợi Chúa nhậm lời cầu xin này vì con biết rằng Chúa là Đấng như thế nào. Lạy Chúa, Ngài có thể giải quyết vấn đề này.”

2. Hãy xưng ra những tội lỗi mà bạn ý thức được. Nê-hê-mi đã xưng ra những tội lỗi của ông. Không phải do lỗi của Nê-hê-mi mà Y-sơ-ên đã phải chịu phu tù. Ông thậm chí còn chưa sinh ra khi điều đó xảy ra. Tuy vậy, ông đã kể cả mình vào trong tội lỗi của dân sự. Về cơ bản ông đã thưa rằng, “Con cũng có phần trong vấn đề.”

3. Hãy tuyên nhận những lời hứa của Chúa. Nê-hê-mi đã cầu nguyện với Chúa, thưa rằng, “Xin Chúa nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se là đầy tớ Chúa” (Nê 1:8 BDM). Bạn có thể tưởng tượng được việc mình nói với Chúa rằng, “Chúa có nhớ không? Nê-hê-mi đã nhắc nhở Chúa về lời hứa mà Ngài đã hứa với dân Y-sơ-ra-ên. Thật ra ông đã cầu nguyện rằng, “Lạy Chúa, Chúa đã cảnh cáo qua Môi-se rằng nếu chúng con không trung tín, chúng con sẽ mất đi mảnh đất của người Y-sơ-ra-ên. Nhưng Chúa cũng đã hứa rằng nếu chúng con ăn năn, Chúa sẽ ban đất lại cho chúng con.”

Chúa có cần phải được nhắc nhở không? Không. Chúa có quên những gì Ngài đã hứa không? Không. Vậy thì tại sao bạn cần phải nhắc nhở Chúa? Bởi vì điều đó giúp bạn nhớ được những gì Chúa đã hứa.

4. Hãy thật cụ thể về những điều bạn cầu xin. Nếu bạn muốn những câu trả lời cụ thể, thì hãy cầu xin cách cụ thể. Nếu lời cầu nguyện của bạn chỉ bao gồm những lời cầu xin chung chung, thì làm thế nào để bạn biết được rằng Chúa có trả lời hay không?

Sau khi thưa chuyện với vua, Nê-hê-mi viết rằng, “Vậy vua bằng lòng sai tôi đi” (Nê 2:6 BDM). Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của Nê-hê-mi.

Nê-hê-mi đã dạn dĩ cầu nguyện cho sự thành công. Có bao giờ bạn cầu nguyện rằng, “Lạy Chúa, xin cho con được thành công” không? Nếu chưa thì tại sao bạn lại chưa làm? Cầu nguyện xin cho được thành công có phải là điều nên làm không? Tất cả đều phụ thuộc vào định nghĩa của bạn về sự thành công là gì. Tôi tin rằng một định nghĩa tốt về thành công là như thế này, “Hoàn thành mục đích của Chúa cho đời sống tôi trong đức tin, tình yêu, và quyền năng của Chúa Thánh Linh.” Đó là một mục tiêu cuộc sống đáng để bạn có thể cầu nguyện với sự tự tin.

Lần tới, khi bạn đến với Chúa cần có câu trả lời cho lời cầu nguyện của mình, hãy theo gương của Nê-hê-mi. Tuyên xưng tính cách của Chúa, xưng nhận tội lỗi của mình, tuyên nhận lời hứa của Chúa, và cầu xin cách cụ thể. Và rồi trông đợi Chúa trả lời!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đang cầu xin Chúa điều gì? Lời cầu xin đó phù hợp với (hay không phù hợp với) tính cách của Chúa như thế nào?

2.    Bạn có cầu nguyện chung chung cho một điều gì đó không? Làm thế nào để bạn biến lời cầu nguyện chung chung đó thành một lời cầu xin cụ thể?

3.    Bạn cần tuyên nhận Lời hứa nào của Chúa ngày hôm nay?

 

 

 


FOUR SECRETS TO ANSWERED PRAYER

By Rick Warren —

“Then [Nehemiah] said, 'O LORD, God of heaven, the great and awesome God who keeps his covenant of unfailing love with those who love him and obey his commands, listen to my prayer! . . . I confess that we have sinned against you . . . Please remember what you told your servant Moses: “If you are unfaithful to me, I will scatter you among the nations. But if you return to me and obey my commands and live by them, then even if you are exiled to the ends of the earth, I will bring you back to the place I have chosen for my name to be honored” . . . Please grant me success today by making the king favorable to me. Put it into his heart to be kind to me'" (Nehemiah 1:5-11 NLT).

God wants you to pray bold prayers.

For example, Nehemiah, cupbearer to King Artaxerxes, prayed a bold prayer when he heard about the desolation of Jerusalem. He prayed that God would move upon the king’s heart to allow him to return to Jerusalem to help the city rebuild its protective wall.

In his prayer, Nehemiah revealed four secrets to answered prayer:

Base your request on God’s character. Nehemiah started his prayer by listing God’s character traits and deeds. He prayed with confidence because he knew who God was. You too can pray like you know God will answer you. Pray something like: “You are a faithful God. You are a great God. You are a loving God. You are a wonderful God. I’m expecting you to answer this prayer because of who you are. You can handle this problem, God!”

Confess the sins you’re aware of. Nehemiah confessed his sins. It wasn’t Nehemiah’s fault that Israel had gone into captivity. He wasn’t even born when it happened. Yet, he included himself in the national sins. He basically said, “I’ve been part of the problem.”

Claim the promises of God. Nehemiah prayed to the Lord, saying, “Please remember what you told your servant Moses” (Nehemiah 1:8 NLT). Can you imagine saying “remember” to God? Nehemiah reminded God of a promise he made to the nation of Israel. In effect, he prayed, “God, you warned through Moses that if we were unfaithful, we would lose the land of Israel. But you also promised that if we repent, you’d give it back to us.”

Does God have to be reminded? No. Does he forget what he’s promised? No. Then why should you remind God? Because it helps you remember what God has promised.

Be very specific about what you ask for. If you want specific answers, then make specific requests. If your prayers consist of general requests, how will you know if God answered them?

After Nehemiah spoke to the king, he wrote, “It pleased the king to send me” (Nehemiah 2:6 NIV). God answered Nehemiah’s prayer.

Nehemiah boldly prayed for success. Have you ever prayed, “Lord, make me successful”? If you haven’t, why not? Is it okay to ask God to make you successful? It all depends on your definition of success. I believe a good definition of success is this: “Fulfilling God’s purpose for my life in faith, love, and the power of the Holy Spirit.” That is a worthy life objective that you can pray for with confidence.

Next time you come to God needing answers to your prayers, follow Nehemiah’s example. Proclaim God’s character, confess your sins, claim God’s promises, and make specific requests. Then wait expectantly for God to answer!

Talk It Over

  • What have you been asking God for? How does that request align with (or not align with) his character?
  • Have you been praying generally for something? How can you turn that general request into a specific request?
  • What promises of God do you need to claim today?