0594“Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo như sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-su” (Phi 4:19 BDM).

Bạn có để ý thấy sợ hãi khiến bạn khổ không? Nhìn vào đời sống và tương lai của mình với con mắt sợ hãi sẽ không bao giờ cho bạn có được niềm vui.

Sau khi các thám tử báo cáo về Đất Hứa cho Môi-se — hầu hết là những báo cáo tiêu cực — đây là cách mà dân Y-sơ-ra-ên đã đáp ứng, “Đêm ấy, tất cả nhân dân đều lớn tiếng khóc than. Tất cả dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm chống nghịch Môi-se và A-rôn. Toàn dân nói với hai ông: “Ước gì chúng tôi đã chết tại Ai-cập, hoặc qua đời trong sa mạc cho rồi!” (Dân 14:1-2 BDM).

Bạn có thể gọi đó là một buổi tiệc hoành tráng về tự thương thân trách phận. Dân Y-sơ-ra-ên đã quá sợ hãi về những gì sẽ xảy ra đến nỗi họ chỉ muốn chết trong sa mạc hơn là tin cậy vào những gì Chúa đã dành sẵn cho họ.

Những câu trong Dân-số Ký đoạn 14 này bao gồm bốn dấu hiệu cảnh báo. Khi những cảnh báo này xuất hiện trong đời sống bạn, bạn sẽ biết rằng mình đang nhìn vào tương lai với con mắt sợ hãi.

1. Sự buồn bã của bạn gia tăng. Trầm cảm có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, và nó cướp đi mất niềm vui của bạn. Nếu bạn cảm thấy buồn bã đang choán chỗ của niềm vui, hãy lưu ý xem rằng bạn có đang để cho sợ hãi làm lệch đi cái nhìn của mình hay không.

2. Sự phàn nàn của bạn gia tăng. Khi bạn sợ hãi, bạn muốn người khác chịu khổ sở với mình. Nếu bạn không nghĩ rằng gần đây mình đã than phiền nhiều hơn, hãy hỏi vợ/chồng hay bạn bè của bạn. Đôi khi họ có thể nhìn thấy sự sợ hãi của bạn đang bộc lộ ra như thế nào hơn bạn có thể thấy được.

3. Bạn bắt đầu suy đoán. Toàn thể dân Y-sơ-ra-ên than phiền về chính những người mà đã đưa họ ra khỏi ách nô lệ. Sự sợ hãi luôn gieo mầm mống cho sự nghi ngờ.

4. Bạn muốn quay ngược lại. Vì cái nhìn của họ đã bị lệch lạc đi do sự sợ hãi, dân Y-sơ-ra-ên đã nghĩ rằng phải chết trong nô lệ ở Ai-cập ắt hẳn còn tốt hơn nhiều. Đương nhiên, họ không thật sự muốn như vậy. Nhưng khi bạn đang sống với một cái nhìn của sự sợ hãi thay vì của đức tin, bạn không thể nhìn vào tương lai với hy vọng được.

Bạn không muốn trở thành một người hay than phiền và luôn luôn nhìn về quá khứ. Đó là lý do tại sao Chúa muốn bạn nhìn về tương lai với con mắt đức tin, chứ không phải sợ hãi. Hãy bắt đầu lớn lên trong đức tin của bạn hôm nay bằng cách dành riêng thì giờ ra cho Chúa và Lời của Chúa, và nói rằng, “Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo như sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-su” (Phi 4:19 BDM).

Bạn càng biết nhiều về Chúa và những lời hứa của Ngài, bạn càng hướng đến tới tương lai của mình một cách có mục đích và vui vẻ hơn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Làm thế nào việc biết những lời hứa của Chúa có thể giúp bạn nhìn về tương lai với mục đích và niềm vui?

2.    Nếu sự khốn khổ thích có bạn đồng hành, thì niềm vui có tác dụng gì trên bạn và cách bạn giao thiệp, tiếp xúc với người khác?

3.    Bạn cần hy sinh điều gì để dành nhiều thì giờ học hỏi Lời Chúa hơn để cuộc sống của bạn được hướng dẫn bởi đức tin thay vì sợ hãi?

 

 

 


FOUR SIGNS FEAR IS AFFECTING YOUR VISION

By Rick Warren —

“And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus” (Philippians 4:19 NIV).

Have you noticed that fear makes you miserable? Looking at your life and the future with eyes of fear will never produce joy.

After the spies gave their reports of the Promised Land to Moses—most of them negative—here’s how the Israelites responded: “Then the whole community began weeping aloud, and they cried all night. Their voices rose in a great chorus of protest against Moses and Aaron. 'If only we had died in Egypt, or even here in the wilderness!’ they complained” (Numbers 14:1-2 NLT).

Now, that’s what you call a full-blown pity party. The Israelites were so afraid of what was going to happen, that they just wanted to die in the desert rather than trust whatever God had in store for them.

These verses from Numbers 14 include four warning signs. When these warnings show up in your life, you will know that you’re looking at the future with eyes of fear.

Your sadness increases. Depression can be caused by a lot of things, and it robs you of joy. If you feel sadness pushing out your joy, consider whether you’re allowing fear to skew your perspective.

Your complaining increases. When you’re afraid, you want others to share in your misery. If you don’t think you’ve been complaining more lately, check with your spouse or your friends. Sometimes they can see how your fear is manifesting itself better than you can.

You start second-guessing. The Israelites all complained about the very people who had led them out of slavery. Fear always sows seeds of doubt.

You want to go backwards. Because their perspective was so skewed by fear, the Israelites thought it would be better to die in slavery in Egypt. Of course, they didn’t really want that. But when you’re living with a vision of fear instead of faith, you can’t look at the future with hope.

You don’t want to be someone who complains and is always looking back. That’s why God wants you to see the future through eyes of faith, not fear. Start growing your faith today by reserving intentional time with God and in his Word, which says, “And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus” (Philippians 4:19 NIV).

The more you get to know God and his promises, the more purposefully and joyfully you will move toward your future.

Talk It Over

  • How does knowing God’s promises help you look toward the future with purpose and joy?
  • If misery loves company, then what kind of effect does joy have on you and the way you interact with others?
  • What do you need to sacrifice to spend more time studying God’s Word so your life will be guided by faith rather than fear?