Nếu ở một mình dễ bị người khác áp đảo, nhưng hai người thì có thể chống cự lại. Ba lại càng tốt hơn vì một sợi dây bện ba tao lấy làm khó đứt.” Truyền 4:12

Nếu bạn cần Chúa thiết lập lại đời sống mình, bạn chỉ cần cầu xin Ngài. Và lúc đó bạn cần tìm người hỗ trợ để giúp bạn bắt đầu lại.

Bạn không thể tự mình làm một điều lớn lao như thay đổi cuộc sống mình! Nếu bạn có thể thì bạn ắt hẳn sẽ làm — nhưng bạn không thể làm được, vì vậy bạn sẽ không làm. Đó là vì Đức Chúa Trời đã thiết kế để chúng ta không được chữa lành và toàn vẹn cho đến khi chúng ta để cho người khác có mối quan hệ với đời sống mình.

Kinh Thánh nói trong Truyền 4:10-12 rằng, “Nếu người nầy ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên.  Khốn thay cho kẻ ở một mình mà ngã . . . Nếu ở một mình dễ bị người khác áp đảo, nhưng hai người thì có thể chống cự lại. Ba lại càng tốt hơn vì một sợi dây bện ba tao lấy làm khó đứt.”

Nói một cách khác đi, khi bạn có sự hỗ trợ của người khác, bạn sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Và có được cả một nhóm người ủng hộ thì lại càng tốt hơn!

Bất cứ khi nào bạn thực hiện một thay đổi trong đời sống mình, bạn sẽ vấp phải những sai lầm. Bạn không hoàn hảo — không ai trong chúng ta là hoàn hảo cả. Trong ao ước sống một đời sống có mục đích và trở thành người như Chúa muốn, bạn sẽ vấp ngã. Bạn cần những người trong đời sống mình giúp bạn đứng lên lại và yêu thương bạn trong khi bạn vượt thắng được điều đó.

Cộng đồng là liều thuốc giải của Chúa cho sự nản lòng. Nhóm nhỏ của bạn hoặc nhóm bạn trong Chúa sẽ giúp bạn giữ được cái nhìn đúng. Họ có thể nhìn thấy những gì bạn không thể thấy được. Họ có thể nhắc nhở bạn về lẽ thật của Đức Chúa Trời.

Rô-ma 12:5 nói rằng, “Chúng ta là nhiều chi thể của một thân thể, và tất cả chúng ta đều thuộc về nhau.” Trong gia đình của Đức Chúa Trời, bạn thuộc về tôi và tôi thuộc về bạn. Những người trong nhà thờ và cộng đồng tin Chúa của bạn là anh chị em của bạn. Gia đình của Đức Chúa Trời sẽ tồn tại lâu hơn cả gia đình ruột thịt của bạn — nó sẽ còn đến đời đời!

Bạn sẽ cần có được sự khích lệ của những người tin Chúa khác khi Chúa thiết lập lại đời sống bạn. Hãy tìm kiếm người cho mình. Nó sẽ đòi hỏi sự can đảm và sẵn sàng chịu tổn thương, và nếu bạn cảm thấy mình không có nó ngay bây giờ, hãy cầu xin Chúa giúp đỡ. Chúa sẽ giúp bạn làm tất cả những điều mà Ngài đã kêu gọi bạn làm.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Điều gì khiến bạn không thành thật với người khác về những khó khăn và nhu cầu cần được bắt đầu lại của mình?

2.    Theo bạn nghĩ chúng ta có nên yêu thương hoặc đối xử với các anh chị em trong Chúa của mình khác hơn đối với người khác không? Tại sao có hay tại sao không?

3.    Nếu bạn nghĩ rằng đời sống mình không cần đến sự giúp đỡ của cộng đồng thì có thể do bạn đã không để ý đến, bạn không tìm kiếm chúng. Hãy dành thời gian ra xin Chúa chỉ cho thấy Ngài đã chu cấp cho bạn ở đâu trong lĩnh vực này.

 

 


WHY YOU NEED COMMUNITY FOR A RESET

BY RICK WARREN —

“A person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back-to-back and conquer. Three are even better, for a triple-braided cord is not easily broken.”  Ecclesiastes 4:12 (NLT)

If you need God to do a reset in your life, you just have to ask him. And then you need to find people to support your reset.

You can’t do something as big as a life change on your own! If you could, you would—but you can’t, so you won’t. That’s because God has wired us so that we don’t get healed and whole until we get other people involved in our lives.

The Bible says in Ecclesiastes 4:10-12, “If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble . . . A person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back-to-back and conquer. Three are even better, for a triple-braided cord is not easily broken” (NLT).

In other words, when you have the support of another person, you won’t be easily defeated. And a whole group of supporters is even better!

Anytime you make a change in your life, you’re going to make mistakes. You’re not perfect—none of us are. In your desire to live with purpose and become the person that God wants you to be, you’re going to fall. You need people in your life who are going to help you get back up and love you through it.

Community is God’s antidote to discouragement. Your small group or group of Christian friends will help you keep a right perspective. They can see what you can’t see. They can remind you of God’s truth.

Romans 12:5 says, “We are many parts of one body, and we all belong to each other” (NLT). In the family of God, you belong to me, and I belong to you. The people in your church and Christian community are your brothers and sisters. The family of God will last even longer than your biological family—it will last forever!

You’re going to need the encouragement of other believers as God does a reset on your life. Find your people. It will take courage and vulnerability, and if those feel in short supply right now, ask God for help. He will help you do all things that he has called you to do.

Talk It Over

  • What keeps you from being honest with others about your struggles and need for a reset?
  • Do you think we should love or treat our Christian brothers and sisters differently than we do anyone else? Why or why not?
  • If you think there are no opportunities for community in your life, you may just not have noticed them because you weren’t looking for them. Spend some time asking God to show you where he has already provided for you in this area.