“Hãy xem lại chính mình. Hãy thử tra xét chính mình để xem anh em còn ở trong đức tin chăng!” IICô-rinh-tô 13:5

Không điều nào lại có thể được biến đổi cho đến chừng nó trở thành cụ thể. Bạn có thể xin Chúa bất cứ lúc nào để bắt đầu lại đời sống của mình. Nhưng bạn không thể chỉ nói rằng, “Lạy Chúa, con muốn Ngài thay đổi con.” Chúa muốn biết bạn đang muốn điều gì!

Bạn không thể giải quyết bất cứ vấn đề nào cho đến khi trước hết bạn xác định được rằng nó có vấn đề — và điều đó có nghĩa là bạn phải thừa nhận rằng cuộc sống bạn đang có những vấn đề. Bạn càng cụ thể về những gì bạn muốn được Chúa thay đổi trong đời sống mình, thì điều đó sẽ càng xảy ra nhanh chóng hơn.

Kinh Thánh nói như thế này: “Hãy xem lại chính mình. Hãy thử tra xét chính mình để xem anh em còn ở trong đức tin chăng!” (2 Cô-rinh-tô 13:5).

Bạn cần bắt đầu lại từ đâu? Bạn muốn Chúa thay đổi điều gì trong đời sống mình để có được một khởi đầu mới?

Còn về mối liên hệ của bạn với Chúa thì sao? Nếu đã có lúc nào đó trong đời sống mình mà bạn cảm thấy gần gũi với Chúa hơn bây giờ, thì đây là lúc bạn cần phải bắt đầu lại.

Còn về phần cơ thể bạn thì sao? Bạn có cần được giúp về vấn đề thân thể hấp thu sử dụng năng lượng, về thể chất hoặc cơn bệnh mãn tính không? Bạn có thể xin Chúa về điều đó!

Bạn có cần phải sắp xếp lại các thứ tự ưu tiên của mình không? Có phải bạn đã dành hết thời gian mình có ra làm những việc mà biết rằng không thật sự quan trọng không? Bạn cần phải làm lại lịch trình của mình.

Còn về mối quan hệ thì sao? Bạn có cần bắt đầu lại một mối quan hệ đã trở nên trì trệ hoặc đang trở nên tệ hại hơn không? Bạn có thể xin Chúa giúp mình điều đó.

Còn về sự nghiệp của bạn thì sao? Nếu bây giờ bạn không có việc làm hoặc nếu công việc của bạn đang ngăn trở bạn trong việc theo Chúa, thì bạn cần phải bắt đầu lại.

Bạn có cần làm mới lại suy nghĩ về cuộc sống của mình không? Nếu bạn đang có những suy nghĩ mà biết là sai, có những điều bạn không thể kiểm soát được hoặc khiến bạn hãi sợ, thì bạn cần Chúa giúp bạn làm mới lại những suy nghĩ của mình và cho bạn có được những suy nghĩ mới.

Có lẽ bạn cần phải thiết lập lại thói quen, cách nuôi dạy con cái, lịch trình, tài chánh hoặc ngay cả mơ ước của mình.

Bất cứ điều gì bạn cần thiết lập lại trong đời sống mình, bạn chỉ cần cầu xin Chúa điều đó — và hãy cụ thể!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Vì sao bạn nghĩ rằng Chúa muốn bạn chỉ ra cho Ngài thấy cách cụ thể điều bạn đang cần thiết lập lại trong đời sống dù Ngài đã biết về điều đó rồi?

2.    Làm thế nào một người bạn trong Chúa đáng tin cậy có thể giúp bạn nhận biết những điều cần được thiết lập lại trong đời sống bạn?

3.    Các lãnh vực cần được chú ý đến trong đời sống bạn thường không được nhận biết trong cuộc sống hối hả hàng ngày. Bạn cần làm gì để có thể cân nhắc và có chủ ý trong việc nêu ra những lãnh vực của cuộc sống mà cần được thiết lập lại?

 

 


WHEN YOU ASK GOD FOR A RESET, BE SPECIFIC

BY RICK WARREN —

 

“Look closely at yourselves. Test yourselves to see if you are living in the faith.”  2 Corinthians 13:5 (NCV)

Nothing becomes transforming until it becomes specific. You can ask God anytime for a fresh start in your life. But you don’t just say, “God, I want you to change me.” He wants to know what you have in mind!

You cannot solve any problem until you first identify it as a problem—and that means you have to admit that there are problems in your life. The more specific you are about what you want God to change in your life, the sooner it’s going to happen.

The Bible says it like this: “Look closely at yourselves. Test yourselves to see if you are living in the faith” (2 Corinthians 13:5 NCV).

Where do you need a reset? What would you like God to change in your life to give you a fresh start?

How about in your connection to God? If there has ever been a time in your life when you felt closer to God than you do right now, then you need a reset.

How about in your body? Do you need help with your metabolism or your fitness or your chronic illness? You can ask God for that!

Do you need a reset in your priorities? Have you started spending all your time doing things you know are not really important? You need a reset in your schedule.

What about a relationship? Do you need to reset a relationship that has grown stagnant or is deteriorating? You can ask God to help with that.

How about in your career? If you’re out of work right now or if your job is keeping you from pursuing Christ, then you need a reset.

Do you need a reset in your thought life? If you’re having thoughts that you know are wrong, that you can’t control, or that scare you, then you need God to help you reset your thoughts and give you new ones.

Maybe you need a reset in your habits, your parenting, your schedule, your finances, or even your dream.

Whatever needs a reset in your life, just ask God for it—and be specific!

Talk It Over

  • Why do you think God wants you to identify for him what specifically needs a reset in your life even though he already knows about it?
  • How can a trusted, Christian friend help you identify what might need a reset in your life?
  • The areas of your life that need attention are not often identified in the everyday hustle of life. What do you need to do to get in a place where you can be thoughtful and intentional in naming the areas of your life that need a reset?