0532“Tại sao CHÚA đem chúng tôi ra khỏi đất ấy để bắt chúng tôi phải ngã chết dưới lưỡi gươm? Vợ con chúng tôi sẽ trở thành chiến lợi phẩm. Chúng tôi quay về Ai-cập chẳng hơn sao?” (Dân-số-ký 14:3 BDM 2002*).

Năm 1979, khi tôi sắp sửa tốt nghiệp thần học viện ở Fort Worth, Texas, tôi cảm biết Chúa đang kêu gọi tôi đến miền Nam Cali để mở Hội Thánh Saddleback. Tôi nói với một người bạn mà tôi tôn trọng về điều tôi nghĩ Chúa đang muốn tôi làm.

Người bạn ấy nói rằng, “Rick, đó là ý tưởng ngu xuẩn nhất mà tôi đã từng nghe đến. Anh mà đi tới California thì sẽ không ai còn nghe nói đến anh nữa. Chuyện này không thể xảy ra được đâu.” Anh ta đã dội một gáo nước lạnh lên toàn bộ giấc mơ của tôi!

Bất cứ khi nào bạn thành thật muốn sử dụng cuộc sống của mình theo như cách Chúa muốn sẽ có một số người đối lập với bạn. Sa-tan sẽ quăng ném tất cả mọi thứ có thể ném được vào bạn để ngăn bạn làm trọn sự kêu gọi của mình.

Một lý do tại sao rất ít người có thể thật sự đáp ứng được sự kêu gọi của Chúa là vì họ không sẵn lòng đi ngược lại với những ý kiến được ưa thích. Nếu bạn muốn nghe theo sự kêu gọi của Chúa trên đời sống mình, bạn phải sẵn sàng gạt bỏ những lời khuyên tiêu cực — cho dù lời khuyên đó đến từ bất cứ người nào đi chăng nữa.

Kinh Thánh chép trong sách Dân-số-ký 14: 2-3 rằng, “Tất cả dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm chống nghịch Môi-se và A-rôn. Toàn dân nói với hai ông: “Ước gì chúng tôi đã chết tại Ai-cập, hoặc qua đời trong sa mạc cho rồi! Tại sao CHÚA đem chúng tôi ra khỏi đất ấy để bắt chúng tôi phải ngã chết dưới lưỡi gươm? Vợ con chúng tôi sẽ trở thành chiến lợi phẩm. Chúng tôi quay về Ai-cập chẳng hơn sao?’” (BDM 2002*).

Khi phải đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn, dân Y-sơ-ra-ên quyết định rằng họ thà bị trong tình trạng phu tù tại Ai-cập hơn là sống tự do nơi Đất Hứa. Thay vì làm những điều Chúa đã kêu gọi thì họ lại muốn quay lại lối sống cũ của mình.

Nhưng một trong những người lãnh đạo của họ là Ca-lép đã có lòng can đảm khác thường. Ca-lép quyết định sẽ đối đầu với những thách thức nhờ vào sự giúp đỡ của Chúa, ngay cả khi ông đang sợ hãi. Ông quyết tâm gạt bỏ những lời khuyên tiêu cực để nghe theo sự kêu gọi của Chúa.

Thực ra, Ca-lép không những chỉ nhận lấy những lời khuyên tiêu cực mà ông cũng còn bị đe dọa đến thể xác nữa. Sách Dân-số-ký 14:10 chép rằng, “Nhưng toàn thể nhân dân bàn nhau đòi ném đá hai người. Ngay lúc ấy, vinh quang của CHÚA xuất hiện tại Trại Hội Kiến cho cả dân Y-sơ-ra-ên” (BDM 2002*).

Sự hiện diện của Chúa đã giải cứu Ca-lép và Giô-suê. Và điều này cũng sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn.

Khi bạn nghe theo sự kêu gọi của Chúa trong cuộc đời mình, bạn sẽ luôn gặp những người đối lập với bạn. Vì vậy ngay bây giờ hãy quyết định rằng mình sẽ bác bỏ những lời khuyên tiêu cực và trông cậy vào sự hiện diện của Chúa để dẫn dắt bạn vượt qua.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Lối sống cũ nào mà bạn thà quay lại để sống hơn là tiến về trước và mạo hiểm cho Chúa?

2.    Khi đánh giá những lời khuyên nhận được gần đây từ những người bạn yêu mến và tin cậy, có bao nhiêu trong số những lời khuyên đó giúp bạn hướng sự kêu gọi của mình? Bao nhiêu trong số đó là những lời khuyên tiêu cực?

3.    Tại sao đôi khi rất khó để đi ngược lại những quan điểm được ưa thích hay những lời khuyên của bạn bè?

Chú thích

BDM 2002*: Bản Dịch Mới năm 2002

 

 

 


FOLLOW GOD’S CALL, DESPITE THE NAYSAYERS

By Rick Warren — 

“Why is the LORD taking us to this country only to have us die in battle? Our wives and our little ones will be carried off as plunder! Wouldn’t it be better for us to return to Egypt?” Numbers 14:3 (NLT)

In 1979, I was finishing seminary in Fort Worth, Texas, when I felt God calling me to Southern California to start Saddleback Church. I told a friend who I respected about what I thought God wanted me to do.

He said, “Rick, that’s the dumbest idea I ever heard. You go out to California, and you’ll never be heard from again. It’s not going to happen.” He poured cold water all over my dream!

Any time you get serious about using your life the way God wants you to use it, some people will oppose you. Satan will throw everything he can at you to keep you from fulfilling your calling.

One reason why so few people actually fulfill God’s calling is because they are unwilling to go against popular opinion. If you want to follow God’s calling on your life, you must be willing to reject negative advice—no matter who it comes from.

The Bible says in Numbers 14:2-3, “Their voices rose in a great chorus of protest against Moses and Aaron. 'If only we had died in Egypt, or even here in the wilderness!’ they complained. 'Why is the LORD taking us to this country only to have us die in battle? Our wives and our little ones will be carried off as plunder! Wouldn’t it be better for us to return to Egypt?’” (NLT)

When faced with difficult circumstances, the Israelites decided they preferred captivity in Egypt to freedom in the Promised Land. Rather than doing what God had called them to do, they wanted to go back to their old way of life.

But one of their leaders, Caleb, had uncommon courage. He decided he was going to face their challenges with God’s help, even if he was scared. He was willing to reject negative advice to follow God’s calling.

In fact, Caleb didn’t just receive negative advice; he was also physically threatened. Numbers 14:10 says, “The whole community began to talk about stoning Joshua and Caleb. Then the glorious presence of the LORD appeared to all the Israelites at the Tabernacle” (NLT).

God’s presence saved Caleb and Joshua. That will happen in your life too.

When you go after God’s calling in your life, you’ll always come across naysayers. So make the decision now to reject negative advice. And count on God’s presence to see you through.

Talk It Over

  • What old way of life are you willing to go back to rather than move forward and take a risk?
  • When you evaluate the advice you’ve received lately from people you love and trust, how much of it helps you move in the direction of your calling? How much of it is negative advice?
  • Why is it so difficult sometimes to go against popular opinion or the advice of your friends?