0531“Anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì nhận được điều đã hứa cho mình. Vì 'Chỉ còn ít lâu nữa thôi thì Đấng đang đến sẽ đến; Ngài không chậm trễ đâu.’” (Hê-bơ-rơ 10:36-37 TTHĐ).

Nếu bạn đang ngã lòng vì việc Chúa trì hoãn khi trả lời những lời cầu nguyện của bạn, hãy hiểu rằng sự trì hoãn không phải là sự khước từ. Chỉ vì một câu trả lời hay một phép lạ chưa xảy đến không có nghĩa là Chúa sẽ không trả lời — hoặc là Chúa đã quên mất bạn không quan tâm đến bạn. Chưa thấy được câu trả lời chỉ đơn giản có nghĩa là “chưa đến lúc!”

Một phần của việc trưởng thành về mặt thuộc linh là học được sự khác biệt giữa “không được” và “chưa đến lúc”, giữa sự khước từ và sự trì hoãn. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, “Đấng đang đến sẽ đến; Ngài không chậm trễ đâu” (Hê-bơ-rơ 10:37 TTHĐ).

Có lẽ sự trì hoãn của Chúa là một cuộc kiểm tra cho sự kiên nhẫn của bạn. Ai cũng đều có thể kiên nhẫn một lần. Và hầu hết mọi người đều có thể kiên nhẫn hai lần — hoặc thậm chí ba lần. Chúa thử nghiệm sự kiên nhẫn của bạn hết lần này sang lần khác.

Có phải Chúa làm điều này để xem thử bạn kiên nhẫn đến mức nào không? Không phải như vậy. Chúa làm điều này để bạn có thể thấy được mình đang kiên nhẫn như thế nào. Sự thử nghiệm của Chúa giúp bạn thấy được quyền năng của Chúa đang làm việc ở trong bạn và để bạn quyết định mức độ cam kết của mình với Chúa.

Chúa thử nghiệm bạn cũng để cho bạn có thể biết được rằng Ngài là Đấng thành tín, ngay cả khi câu trả lời bạn tìm kiếm đang bị trì hoãn.

Bạn có thể đang trải qua một giai đoạn khó khăn ngay lúc này. Bạn có thể đang bị ngã lòng vì hoàn cảnh bạn đang phải đối đầu dường như không thể kiểm soát được, không hợp lý, hoặc không công bằng.

Những điều đó dường như không thể chịu đựng được và bên trong bạn đang kêu lên rằng, “Chúa ơi, con không còn có thể chịu đựng được nữa. Con thật sự không thể chịu được nữa!”

Nhưng bạn có thể chịu đựng được.

Bạn có thể chịu đựng lâu hơn một chút nữa vì Chúa đang ở cùng bạn. Ngài sẽ trang bị để bạn có thể tiếp tục.

Hãy nhớ rằng, bạn sẽ không bao giờ thất bại cho đến khi bạn bỏ cuộc. Hãy chống lại sự ngã lòng, và hoàn tất cuộc đua mà Chúa đã đặt ra trước bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Có lời cầu xin nào mà bạn nghĩ Chúa đã trả lời là “không được” không? Có thể nào câu trả lời đó thật ra là “chưa đến lúc” hay không? Điều này thay đổi cách nhìn của bạn về hoàn cảnh đó như thế nào?

2.    Theo bạn Chúa muốn bạn làm gì trong thời gian trì hoãn khi câu trả lời của Ngài là “chưa đến lúc”?

3.    Những “trì hoãn” gì trong cuộc sống của bạn đang khiến bạn ngã lòng ngày hôm nay? Hãy thay đổi tình thế bằng cách nhớ rằng Chúa cho có được dạy sự kiên nhẫn trong thời gian trì hoãn. Hãy dành thì giờ cầu nguyện, xin Chúa biến đổi sự ngã lòng của bạn thành sự kiên nhẫn.

 

 

 


WHY GOD SOMETIMES SAYS “NOT YET”

By Rick Warren —

“You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what he has promised. For, 'In just a little while, he who is coming will come and will not delay'" (Hebrews 10:36-37 NIV).

If you’re discouraged because of God’s delay in answering your prayers, understand the delay is not a denial. Just because the answer or the miracle hasn’t come yet doesn’t mean God isn’t going to answer—or that he’s forgotten you or doesn’t care about you. It simply means “not yet”!

Part of becoming spiritually mature is learning the difference between “no” and “not yet,” between a denial and a delay. The Bible tells us, “He who is coming will come and will not delay” (Hebrews 10:37 NIV).

God’s delay may be a test of your patience. Anybody can be patient once. And most people can be patient twice—or even three times. God tests your patience over and over.

Does he do this to see how patient you are? No, he does it so you can see how patient you are. His testing helps you to see God’s power at work in you and to determine your level of commitment to him.

God tests you also so that you can know he is faithful, even if the answers you seek are delayed.

You may be going through difficult times right now. You may be discouraged because the situation you face seems unmanageable, unreasonable, or unfair.

It may seem unbearable, and inside you’re basically saying, “God, I can’t take it anymore. I just can’t take it anymore!”

But you can.

You can stay with it longer because God is with you. He’ll equip you to press on.

Remember, you are never a failure until you quit. Resist discouragement, and finish the race God has set before you.

Talk It Over

  • Is there a request that you’ve assumed God has answered with a “no”? Is it possible that his answer really is “not yet”? How does that change your view of the situation?
  • What do you think God wants you to do in the delay when he answers “not yet”?
  • What “delay” in your life is discouraging you today? Turn it around by remembering that God teaches patience during delays. Spend time in prayer, asking God to transform your discouragement into patience