0533“Nay tôi được tám mươi lăm tuổi. Hiện nay tôi vẫn còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi đi; tôi vẫn còn sức lực như ngày xưa để đi đánh giặc, hoặc vào ra. Vậy hãy cấp cho tôi vùng đồi núi nầy mà Đức Giê-hô-va đã phán hứa trong ngày đó” (Giô-suê 14:10-12 TTHĐ).

Không bao giờ là quá trễ để đi theo sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời bạn.

Sau khi Môi-se sai 12 thám tử đi vào Đất Hứa, họ trở về và báo lại rằng vùng đất đó là một nơi khó có thể cho dân của Chúa định cư. Và do sự vô tín của họ, dân Y-sơ-ra-ên đã lang thang trong sa mạc thêm 40 năm nữa. Cả một thế hệ đã chết đi vì họ không tin vào những lời hứa của Chúa. Nhưng Ca-lép và Giô-suê đã tin, vì vậy họ vẫn được sống.

40 năm sau khi dân Y-sơ-ra-ên trở lại Đất Hứa, Ca-lép nói rằng, “Nay tôi được tám mươi lăm tuổi. Hiện nay tôi vẫn còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi đi; tôi vẫn còn sức lực như ngày xưa để đi đánh giặc, hoặc vào ra. Vậy hãy cấp cho tôi vùng đồi núi nầy mà Đức Giê-hô-va đã phán hứa trong ngày đó” (Giô-suê 14:10-12 TTHĐ).

Hãy cấp cho tôi vùng đồi núi nầy” — Tôi rất thích câu nói này! Vùng đất mà Ca-lép muốn có đầy những người khổng lồ và các thành phố với những bức tường kiên cố. Ông đang nói với Chúa rằng, “Xin ban cho con nhiệm vụ lớn nhất. Xin ban cho con thành phố khó nhất. Xin ban cho con nơi có những người khổng lồ to lớn nhất. Xin ban cho con vùng đồi núi. Con không muốn một nơi nào dễ dàng. Con biết con đã 85 tuổi, nhưng con vẫn còn sức để làm những điều lớn lao cho Chúa.”

Khi tôi đi mua một thiệp mừng sinh nhật cho cháu ngoại mình, tôi để ý thấy một điều mà tôi chưa từng thấy trước đây ở quầy bán thiệp. Bây giờ quầy bán dành ra một khu riêng biệt cho những thiệp sinh nhật lần thứ 80, 85, 90, 95 và cả 100 tuổi nữa! Từ khi lớn lên, tôi chưa thấy những loại thiệp như thế, bởi vì hầu hết mọi người đều không sống lâu như vậy. Nhưng bây giờ, tuổi thọ cao hơn nhiều.

Nếu bạn là một người lớn tuổi có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng đã đến lúc để gát cuộc đời mình lên vách rồi.  Tôi xin thưa với bạn, đã đến lúc để đem nó xuống và phủi cho sạch bụi! Bạn cho rằng Chúa sẽ cho bạn sống thêm 30 năm nữa chỉ để chơi đánh gôn mà thôi sao?

"Hưu trí" là một từ không có trong Kinh Thánh. Bạn có thể không còn đi làm nữa, nhưng bạn vẫn tiếp tục hầu việc Chúa. Bây giờ bạn có khôn ngoan và kinh nghiệm hơn lúc bạn còn trẻ, và Chúa sẽ không lãng phí điều đó.

Ở tuổi 85, Ca-lép bắt đầu thực hiện sứ mệnh lớn nhất của cuộc đời mình. Môi-se 80 tuổi khi Chúa đã kêu gọi ông để giúp dân Chúa được tự do. Áp-ra-ham 79 tuổi khi ông nhận được sự kêu gọi của Chúa.

Nếu bạn thuộc thế hệ của Ca-lép, xin hãy tin rằng không bao giờ là quá trễ để bắt đầu làm theo sự kêu gọi của Chúa cho cuộc đời bạn. Điều tốt nhất vẫn còn chưa đến!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Nếu bạn thuộc thế hệ của Ca-lép, bạn muốn “những năm hưu hạ” của mình sẽ làm được gì cho vương quốc Chúa? Bạn sẽ đeo đuổi sự kêu gọi của mình như thế nào trong 10, 20, hay 30 năm tới?

2.    Cách bạn dành dụm để về hưu phản ánh điều gì bạn muốn thực hiện cho Chúa?

3.    Bất kể bạn đang ở trong giai đoạn nào của đời sống mình, bạn đang làm gì để đeo đuổi những gì bạn tin là Chúa đã kêu gọi mình?

 

 

 


IT’S NEVER TOO LATE TO FOLLOW GOD’S CALL

By Rick Warren —

“Now here I am, eighty-five years old. I am still as strong today as I was the day Moses sent me out, and I am just as ready to fight now as I was then. So give me the mountain country the LORD promised me that day long ago” (Joshua 14:10-12 NCV).

It’s never too late to follow God’s calling on your life.

After Joshua sent 12 spies into the Promised Land, they returned and reported that the land was too hard a place for God’s people to settle. And because of their unbelief, the Israelites wandered around in the desert for another 40 years. An entire generation died because they did not believe in God’s promises. But Caleb and Joshua believed, so they got to live.

When the Israelites returned to the Promised Land 40 years later, Caleb said, “Now here I am, eighty-five years old. I am still as strong today as I was the day Moses sent me out, and I am just as ready to fight now as I was then. So give me the mountain country the LORD promised me that day long ago” (Joshua 14:10-12 NCV).

“Give me the mountain country”—I love that! The land Caleb wanted was full of giants and cities fortified with great walls. He was saying to God, “Give me the biggest assignment. Give me the hardest city. Give me the place with the biggest giants. Give me the mountain regions. I don’t want some easy place. I know I’m 85 years old, but I’ve still got it in me to do great things for you.”

When I bought a birthday card for my granddaughter, I noticed something I’d never seen before in the greeting card section. They now have an entire section that offers birthday cards for the 80th, 85th, 90th, 95th, and even 100th birthdays! Growing up, I didn’t see those kinds of cards, because most people didn’t live that long. But now, life expectancy is much higher.

If you’re an older adult, you may think it’s time to hang it up. I’m telling you, it’s time to get it down and dust it off! Do you think God is going to let you live 30 more years just to play golf?

Here’s a word that’s not in the Bible: retirement. You may stop working, but you keep serving the Lord. You have more wisdom and experience now than when you were younger, and God is not going to waste that.

At the age of 85, Caleb began the greatest mission of his life. Moses was 80 when God called him to set God’s people free. Abraham was 79 when he received God’s call.

If you are in the Caleb generation, please believe that it’s never too late to start on your life calling. The best is yet to come!

Talk It Over

  • If you are in the Caleb generation, how do you want your “retirement years” to count for God’s Kingdom? How will you pursue your calling in the next 10, 20, or 30 years?
  • How does the way you save for retirement reflect what you want to accomplish for God?
  • No matter what stage of life you are in, what are you doing to pursue what you believe God has called you to do?