“Vì mọi việc đều có thời điểm và cách thức đúng để làm” (Truyền 8:6).

Khi Chúa đặt một ước mơ trong lòng bạn, không nhất thiết là bạn cần phải hành động ngay lập tức. Kinh Thánh nói rằng, “Vì mọi việc đều có thời điểm và cách thức đúng để làm” (Truyền 8:6).

Các cầu thủ ném banh hiểu được tầm quan trọng của việc đúng thời điểm trong môn thể thao bóng chày. Mỗi cầu thủ ném bóng chày đều ném cùng một quả bóng nặng 149g, đứng cách cùng một khoảng cách 18m từ bảng nhà. Nhưng cái khác biệt giữa một cầu thủ chuyên nghiệp và một người chơi nghiệp dư là thời điểm. Việc định được đúng thời điểm có thể quyết định thắng bại.

Một thí dụ rất hay khác về thời điểm được tìm thấy trong Nê-hê-mi đoạn 2. Nê-hê-mi biết việc chọn thời điểm có thể quyết định việc thành hay bại trong giấc mơ xây lại thành Giê-ru-sa-lem của mình. Ắt hẳn ông cũng có thể oai nghi tiến vào thành với trống kèn, cờ xí, và tuyên bố lý do mình đến: “Tôi đến đây để giải cứu!”

Thay vào đó, Nê-hê-mi đã nằm trong yên lặng suốt ba ngày sau khi đến Giê-ru-sa-lem. Ông đã làm gì trong ba ngày đầu tiên đó? Vì ông là một người cầu nguyện, nên điều chắc chắn là ông đã cầu nguyện. Ông cũng là một người có kế hoạch, vì vậy có lẽ ông đã bỏ thời gian ra để xem xét, quan sát, lắng nghe và học hỏi.

Một thí dụ hay nhất trong việc chọn đúng thời điểm được thấy trong cuộc đời của Chúa Jêsus. Thời điểm Chúa là toàn hảo. Chúa thường nói những câu như, “Giờ của ta chưa đến.” Chúa đã nói điều này với mẹ của Ngài khi bà mong muốn Chúa làm phép lạ tại một đám cưới. Và Chúa đã nói điều này với các em của Ngài khi họ muốn Chúa tỏ mình ra cho thế giới qua những việc Ngài đang làm.

Và Đức Chúa Trời đã chờ đợi hàng ngàn năm vào đúng kỳ hạn để sai Con Ngài xuống thế. Kinh Thánh nói rằng, “Nhưng đúng kỳ hạn đã định, Đức Chúa Trời sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp. Đức Chúa Trời đã định như vậy để chuộc những người dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con cái Ngài” (Ga-la-ti 4:4-5).

Chúng ta không biết vì sao Đức Chúa Trời sai Chúa Jêsus đến vào thời điểm đó, nhưng chúng ta biết rằng đó là thời điểm tốt nhất để làm điều Ngài muốn.

Điều này cũng đúng đối với những ước mơ mà Chúa đã cho bạn. Hãy tin cậy vào thời điểm của Chúa. Bạn có thể không thấy được hoặc không hiểu được thời điểm của Ngài ngay lúc này, nhưng bạn có thể tin cậy rằng chương trình của Chúa là hoàn hảo.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Có bao giờ bạn thấy được một ý tưởng hay bị hủy hoại vì chọn sai thời điểm không? Điều gì đã xảy ra?

2.    Bạn hành động một cách tùy hứng bốc đồng trong những lãnh vực nào của đời sống? Bạn kiên nhẫn hơn trong những lãnh vực nào?

3.    Sự sẵn lòng của Chúa Jêsus khi nói rằng, “Thì giờ của ta chưa đến,” đã khích lệ bạn để làm việc vào đúng thời điểm và đúng cách như thế nào?

 

 

 

 

 


WHY YOUR DREAM NEEDS THE RIGHT TIMING

By Rick Warren —

“There is a right time and a right way to do everything” (Ecclesiastes 8:6 GNT).

When God puts a dream in your heart, you don’t necessarily have to act on it right away. The Bible says, “There is a right time and a right way to do everything” (Ecclesiastes 8:6 GNT).

Pitchers understand the importance of timing in baseball. Every pitcher throws the same 5 ¼-ounce ball and stands the same 60 feet, 6 inches from home plate. But the difference between a pro pitcher and an amateur is timing. A pitcher’s timing can make or break them.

Another good example of timing is found in Nehemiah 2. Nehemiah knew timing could make or break his dream to rebuild Jerusalem. He could have made a grand entrance into town with trumpets and flags, announcing the reason for his arrival: “I’m here to save the day!”

Instead, Nehemiah stayed quiet for three days after arriving in Jerusalem. What was he doing those first three days? Since he was a man of prayer, there’s no doubt he was praying. He was also a planner, so he likely spent time watching, observing, listening, and learning.

The best example of timing is seen in the life of Jesus. His timing was perfect. He would often say things like, “It’s not my time yet.” He said this to his mother when she looked to him to do a miracle at a wedding. And he said this to his brothers when they wanted him to show himself to the world through the works he was doing.

And God waited thousands of years for just the right time to send his Son. The Bible says, “But when the right time came, God sent his Son, born of a woman, subject to the law. God sent him to buy freedom for us who were slaves to the law, so that he could adopt us as his very own children” (Galatians 4:4-5 NLT).

We don’t know why God sent Jesus when he did, but we know it was the right time to do what he wanted to do.

The same is true with the dreams God gives you. Trust in his timing. You may not see or understand his timing right now, but you can trust that his plan is perfect.

Talk It Over

- Have you ever seen a good idea ruined because of bad timing? What happened?

- In what areas of your life do you act impulsively? In what areas are you more patient?

- How does Jesus’ willingness to say, “It’s not my time yet,” encourage you to do things at the right time and in the right way?

TẠI SAO ƯỚC MƠ CỦA BẠN CẦN ĐÚNG THỜI ĐIỂM