“Họ lập tức đáp lời, 'Được, chúng ta hãy xây dựng lại tường thành!’ Thế là họ bắt đầu công việc tốt lành” (Nê-hê-mi 2:18).

Học cách kêu gọi được sự hỗ trợ của người khác là một phần quan trọng trong việc theo đuổi giấc mơ của Chúa cho bạn.

Nhưng làm thế nào để bạn được người khác giúp đỡ cho ước mơ của mình? Nê-hê-mi đoạn 2 cho thấy bốn bước để đem những người khác vào làm việc để hoàn thành ước mơ của bạn.

Bước 1: Nghiên cứu. Trước khi tuyên bố giấc mơ của bạn ra cho gia đình và bạn bè, hãy biết chắc rằng bạn đã có đầy đủ những thông tin cần thiết. Bạn không muốn người khác đưa ra câu hỏi mà mình không thể trả lời được vì đã không có sẵn trước tất cả những dữ kiện.

Nê-hê-mi đã biết được điều này khi ông đến Giê-ru-sa-lem để bắt đầu thực hiện giấc mơ của mình. Ông nói rằng, “Tôi không cho ai hay biết điều gì Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng tôi… Tôi đi… để xem xét các tường thành của Giê-ru-sa-lem bị đổ nát và các cổng thành bị lửa thiêu rụi.” (Nê-hê-mi 2:12-13). Nê-hê-mi đã không phụ thuộc vào điều người khác nói. Ông đã xem xét, nghiên cứu tận mắt.

Bước 2: Miêu tả những điều cần thay đổi. Trước khi một người có thể hình dung được trong đầu một điều nào đó là tốt đẹp, bạn phải tạo ra sự bất mãn với tình trạng đang có. Tại sao vậy? Vì khi con người sống quen với một vấn đề lâu rồi, họ thường trở nên thờ ơ và chấp nhận những điều không phải là tốt nhất.

Khi Nê-hê-mi trình bày kế hoạch của mình ra cho dân sự, ông đã không giảm thiểu đi tình trạng hiện tại họ đang sống. Ông nói với họ rằng: “Anh chị em biết rất rõ tình trạng khốn khó của chúng ta. Giê-ru-sa lem bị phá hủy, và cổng thành bị lửa thiêu rụi” (Nê-hê-mi 2:17). Ông đã vẽ ra một bức tranh về thực trạng hiện có của họ.

Bước 3: Đánh vào lòng người. Chúng ta thường cho rằng người ta lựa chọn dựa trên những gì hợp lý và suy luận, nhưng hầu hết các quyết định đều dựa trên cảm xúc. Đó là lý do tại sao sử dụng động lực bên trong khi kêu gọi sự hỗ trợ của người khác lại là điều quan trọng.

Nê-hê-mi đã kêu gọi, đánh vào lòng người khi ông nói rằng, “Hãy đến, xây cất các vách thành Giê-ru-sa-lem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa.” (Nê-hê-mi 2:17). Điều này cũng đánh vào lòng tự trọng của họ, nhắc nhở họ rằng họ là dân của Đức Chúa Trời và với sự giúp đỡ của Chúa, họ không cần phải sống trong nhục nhã và xấu hổ nữa. Nê-hê-mi đã cho thấy rằng ông thật lòng quan tâm đến dân sự.

Bước 4: Chia sẻ câu chuyện của bạn để truyền cảm hứng cho người khác. Người khác muốn biết giấc mơ này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn. Họ muốn biết Chúa đang làm gì trong cuộc sống bạn. Và khi bạn nói cho mọi người rằng bạn đang tin cậy nơi Chúa, điều đó thúc đẩy để họ cũng sống bởi đức tin.

Nê-hê-mi đã chia sẻ một câu chuyện cách hùng hồn về việc Chúa đang làm việc trong đời sống của ông và trong kế hoạch mà ông đang chia sẻ ra cho họ. Ông nói với mọi người về “bàn tay nhân lành của Đức Chúa Trời đã giúp đỡ [ông]” (Nê-hê-mi 2:18). Họ đã đáp ứng lại như thế nào? Kinh Thánh nói rằng, “Họ liền đáp, 'Nào, chúng ta hãy khởi công xây dựng lại ngay đi!’ Vậy họ bắt tay thực hiện công việc tốt đẹp đó” (Nê-hê-mi 2:18).

Hãy mở mắt ra và nhìn xem bàn tay của Chúa đã đang làm việc như thế nào. Hãy tin cậy Chúa sẽ bao quanh bạn với những sự trợ giúp bạn cần đến để hoàn thành ước mơ của mình khi bạn thực hiện những bước đức tin này.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có thể trông đợi Chúa làm những điều lớn lao trong đời sống mình khi bạn tìm mời sự giúp đỡ của người khác. Điều này đã đúng trong đời sống bạn như thế nào?

2.    Chúa có đặt một ước mơ nào trong đời sống mà bạn cần tìm những người khác để giúp đỡ không? Bạn cần bắt đầu bước nào trong bốn bước của Nê-hê-mi ngày hôm nay?

3.    Hãy nghĩ lại lúc mà bạn đã hỗ trợ cho ước mơ của một người nào đó sau khi họ chia sẻ câu chuyện của họ ra cho bạn. Tại sao bạn được cảm hứng để giúp đỡ họ?

 

 

 

 


FOUR STEPS TO ENLIST SUPPORT FOR YOUR DREAM

By Rick Warren —

“They replied at once, 'Yes, let’s rebuild the wall!’ So they began the good work” (Nehemiah 2:18 NLT).

Learning how to enlist the support of others is an important part of following your God-given dream.

But how do you get others to help you with your dream? Nehemiah 2 offers four steps for bringing others on board to accomplish your dream.

Step 1: Do your research. Before you announce your dream to your family and friends, make sure you have all the information you need. You don’t want someone to ask a question you can’t answer because you didn’t get all the facts first.

Nehemiah knew this as he arrived in Jerusalem to begin working on his dream. He said, “I had not told anyone about the plans God had put in my heart . . . I went . . . to inspect the broken walls and burned gates” (Nehemiah 2:12-13 NLT). Nehemiah didn’t depend on secondhand knowledge. He conducted his own research.

Step 2: Paint a picture of what needs to change. Before someone can see in their mind how something could be better, you have to create some discontent with the current situation. Why? Because when people live with a problem long enough, they often become apathetic and are okay to settle for less than the best.

When Nehemiah presented his plan to the people, he didn’t minimize their current living conditions. He said to them, “You know very well what trouble we are in. Jerusalem lies in ruins, and its gates have been destroyed by fire” (Nehemiah 2:17 NLT). He painted a picture of their current reality.

Step 3: Appeal to people’s hearts. We often assume that people base their choices on logic and reason, but most decisions are based on feelings. That’s why it’s important to use internal motivation when enlisting the support of others.

Nehemiah appealed to the people’s hearts when he said, “Let us rebuild the wall of Jerusalem and end this disgrace!” (Nehemiah 2:17 NLT). This also appealed to their dignity, reminding them that they were God’s people and that, with God’s help, they didn’t have to live in disgrace and shame any longer. Nehemiah showed he had genuine concern for the people.

Step 4: Share your story to inspire others. People want to know what your dream means to you. They want to know what God is doing in your life. And when you tell people that you’re trusting in God, it motivates them to live by faith also.

Nehemiah shared a powerful story about how God was working in his life and in the plan he was sharing with them. He told the people “about how the gracious hand of God had been on [him]” (Nehemiah 2:18 NLT). Their response? The Bible says, “They replied at once, 'Yes, let’s rebuild the wall!’ So they began the good work” (Nehemiah 2:18 NLT).

Open your eyes and see how God’s hand is already at work. Trust him to surround you with the support you need to fulfill your dream as you take these steps of faith.

Talk It Over

- You can expect God to do great things in your life when you enlist the help of others. How has this been true in your life?

- Has God placed a dream in your life that you need to reach out to others for help with? Which of Nehemiah's four steps do you need to start today?

- Think of a time you supported someone’s dream after they shared their story with you. Why were you inspired to help them?